นักลงทุนสัมพันธ์
ปฏิทินนักลงทุน
SELECT YEAR
2562 2561
12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3/2562
06 กันยายน 2562
บริษัทจดทะเบียนพบปะกับผู้ลงทุน Opportunity day ไตรมาสที่ 2/2562 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
02 กันยายน 2562
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2562
30 สิงหาคม 2562
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ Analyst Meeting ครั้งที่ 3/2019
07 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2/2562
13 มิถุนายน 2562
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ Analyst Meeting ครั้งที่ 2/2562
10 พฤษภาคม 2562
ประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561
09 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2562
25 เมษายน 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
25 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัทจดทะเบียนพบปะกับผู้ลงทุน Opportunity day ไตรมาสที่ 4/2561 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 กุมภาพันธ์ 2562
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ Analyst Meeting ครั้งที่ 1/2562
21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

หมายเหตุ: วันเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง