มาตรฐานที่บริษัทได้รับจาก
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)

ระบบบริหารการจัดการคุณภาพ ISO9001 ได้รับรองตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน

ระบบบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ได้รับรองตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน

  • ISO9001:2015 (UKAS) CERTIFICATION

  • ISO9001:2015 (NAC) CERTIFICATION

ISO 9001 : 2015

นโยบายระบบการจัดการคุณภาพ (ISO9001:2015)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และบริการหลังการขาย ด้วยระบบบริหารการจัดการคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงาน การใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล

  • ISO14001:2015 (UKAS) Certification

  • ISO14001:2015 (NAC) Certification

ISO 14001 : 2015

นโยบายระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Note Book และบริการหลังการขาย ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเสมอมา มีความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ และลดของเสีย เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขององค์กร ชุมชนรอบข้าง ด้วยการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม