FAST SERVICES
บริการจองคิวออนไลน์ เมื่อต้องการใช้บริการศูนย์บริการซินเน็ค เฉพาะสาขาเซียร์รังสิต, ซีคอนสแควร์, IT Mall และสำนักงานใหญ่ ถ.สุคนธสวัสดิ์ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา อีกระดับของการ บริการที่ทำให้คุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น สิทธิพิเศษ เฉพาะลูกค้า End User เท่านั้น
(แนะนำให้ระบุเป็นเบอร์มือถือ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ)
 
กรุณาระบุรายละเอียดสินค้า และกดปุ่มเพิ่มรายการ เพื่อแจ้งสินค้าที่ต้องการแจ้งซ่อม สามารถแจ้งได้มากกว่า 1 รายการ


     
เงื่อนไขการให้บริการ

  1. การตรวจสอบอาการเสียหลังจากที่ได้รับสินค้า ฝ่ายบริการจะทำการวิเคราะห์สินค้าตัวเสียที่ทางลูกค้าส่งเข้ามาโดยทางฝ่ายบริการจะตรวจสอบเปรียบเทียบอาการเสียที่ทางลูกค้าแจ้งและจากการดูปัจจัยอื่นๆ ประกอบหากฝ่ายบริการตรวจสอบพบว่าสินค้าที่ส่งเข้ามาขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่เข้าเงื่อนไขการให้บริการ ฝ่ายบริการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้านั้นๆและส่งสินค้าคืนให้กับลูกค้าดู ข้อ 3 และ ข้อ 4 หมายเหตุ เพื่อให้ระยะเวลา (Turn Around Time) ในการซ่อม ที่รวดเร็ว ฝ่ายบริการ จะทำการเปลี่ยนสินค้าที่ใกล้เคียงแทนสินค้าตัวที่ลูกค้าส่งเข้ามาซ่อมเปลี่ยน แต่ถ้าลูกค้าต้องการสินค้าเดิมลูกค้าต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจมีบางครั้งที่ฝ่ายบริการไม่สามารถแก้ไขตัวสินค้าเดิมได้
   2. ในกรณีดังนี้ถือว่าไม่เข้า หรือผิดเงื่อนไขในการรับประกัน หากพบว่าสติกเกอร์การรับประกัน หรือ สติกเกอร์หมายเลขเครื่อง (Serial Number) ภายใต้การรับประกันของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ได้มีรอยฉีกขาด, เลือนจางหาย, ถูกแก้ไข, ถูกแกะออก หรือ สติกเกอร์รับประกันไม่ใช่ของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมทั้งความเสียหาย, ความเสื่อมลง หรือ การไม่ทำงานของสินค้าที่เกิดจาก - อุบัติเหตุ, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือ จากความไม่ระมัดระวังจนทำให้เกิดรอยแตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, สายปริ๊นท์ขาด, ไฟไหม้, คราบน้ำ, ตะไคร่น้ำ, การเสื่อมตามอายุการใช้งาน, รอยสนิม, รอยเปื้อน, ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า, เหตุการณ์ตามธรรมชาติ, การดัดแปลงของสินค้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาติ หรือ การไม่ได้อ่าน หรือใช้งานไม่ถูกต้องตามคู่มือของสินค้า - ปรากฏร่องรอยการซ่อมแซม หรือ ความพยายามที่จะซ่อมแซม โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ลูกค้าไม่ใช้ความระมัดระวังในการบรรจุหีบห่อสินค้า ซึ่งการหีบห่อสินค้านั้นลูกค้าจะต้องระมัดระวัง ในการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่ตัวสินค้าเสียที่จะส่งมาให้กับ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สินค้าจะต้องบรรจุอย่างเรียบร้อยเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นภายนอก และวงจรอิเล็กทรอนิคของตัวสินค้าโดยไม่ต้องใส่อุปกรณ์ต่าง เช่น สาย Cable, Software เอกสารหรือ Accessory ต่างๆ มาด้วย ยกเว้นสินค้าที่เพิ่งซื้อไปและเสียต้องนำอุปกรณ์มาครบชุด (Dead of Arrival / DOA) ห้ามจัดส่งสินค้าที่เป็นตัวถังมาพร้อมกับ โมดู่ (Modules) ที่เสียบอยู่ภายใน เช่น Memory, Options Cards เพราะลูกค้าจะได้รับสินค้าเปลี่ยนเฉพาะสินค้าที่แจ้งซ่อมเท่านั้น
   3. การบริการสำหรับสินค้าที่หมดประกัน รวมถึงสินค้าที่ผิดเงื่อนไขตามข้อ 2 ถ้าสินค้าหรือ ชิ้นส่วนที่ถูกส่งคืนได้หมดการรับประกันจากบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทางบริษัทจะคิดค่าเปิดเครื่อง (ไม่รวมถึงค่าอะไหล่) และ / SYNNEX จะทำการซ่อมแซมเครื่องดังกล่าวต่อเมื่อ
       3.1 ลูกค้าตกลงที่จะจ่ายค่าซ่อมตามจำนวนที่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แจ้งในใบเสนอราคาโดยยอมรับราคาและตอบตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
       3.2 ลูกค้าต้อง “ตอบตกลง” ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ปรากฎในใบเสนอราคา ในกรณีที่ลูกค้า “ไม่ตอบ” บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะส่งคืนสินค้าตามสภาพที่ได้รับ
       3.3 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะทำการซ่อมสินค้าต่อเมื่อได้รับการยืนยันการซ่อมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า
  4. ลูกค้ายินยอมตกลงเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้
       4.1 การแจ้งชื่อ-นามสกุลที่ถูกต้องพร้อมหมายเลขบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ในการส่งซ่อม/เคลมสินค้าถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ลูกค้าต้องปฏิ บัติ หากผู้ที่ส่งสินค้ามาซ่อม/เคลมไม่ใช่เจ้าของสินค้าให้ถือเสมือนว่าได้รับมอบหมายมาจากเจ้าของสินค้า ซึ่งเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ทุกประการ
       4.2 ลูกค้ารับรองว่า ลูกค้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายในสินค้าที่ส่งซ่อม ในกรณีที่ลูกค้าได้มอบหมายให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน ให้ถือว่าลูกค้าตกลงยินยอมตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยทุกประการ
       4.3 ลูกค้าต้องยืนยันการซ่อมเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับใบเสนอราคานี้ มิฉะนั้นบริษัทจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะซ่อมสินค้าและยินยอมให้บริษัทส่งคืนสินค้า
       4.4 เมื่อบริษัทดำเนินการซ่อมสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องมารับสินค้าคืนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ หากลูกค้าไม่มารับสินค้ากลับคืนภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะคิดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าจากลูกค้าในอัตรา 20 บาท/วัน นับจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวเป็นต้นไป จนกว่าลูกค้าจะมารับสินค้าคืน
       4.5 หากลูกค้าไม่มารับสินค้าคืนเป็นระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน หลังจากครบกำหนดในข้อ 4.4 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มารับสินค้าคืนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ หากลูกค้ายังคงเพิกเฉยไม่มารับสินค้ากลับคืนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวอีก บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์จะรับสินค้าดังกล่าวกลับคืนอีกต่อไป รวมทั้งยินยอมสละกรรมสิทธิ์ในสินค้าดังกล่าว และยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิยึดสินค้าดังกล่าวมาเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวนับแต่นั้นเป็นต้นไป โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญากับบริษัทฯ แต่อย่างใด
  5. ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้า และอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนลงนามรับสินค้าคืน หากท่านลงนามรับสินค้าแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้รับสินค้าคืนครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-553-8899 แฟ็กซ์. 02-578-8195
  
กรุณาใส่เลขที่บัตรประชาชน