ตำแหน่งงานว่าง

คุณสมบัติ :

 • หญิง ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การวิเคราะห์การตลาด การวางแผนการตลาด ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารได้ สามารรถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านไอที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลัก :

- วางแผน ดำเนินการ บริหารสินค้า พัฒนาการตลาดของสินค้า IT ที่บริษัทจัดจำหน่าย (Smart Phone) - ดูแลภาพลักษณ์สินค้า ข้อความ Ads ที่ใช้ประกอบและบริหารงบประมาณ - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด คู่แข่ง ยอดขาย กำไร กิจกรรมส่งเสริมการขาย แคมเปญต่างๆและสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผลการตลาดออนไลน์ได้ดี - ประสานงาน ประชุมกับทีมงาน ลูกค้า Vendor และทีมงานเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี - สามารถเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคใหม่ๆในงานการตลาด วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในงานที่เหมาะสม - และหน้าที่งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายทางโทรศัพท์ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าไอทีหรืออุปกรณ์สื่อสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว มีทักษะการติดต่อประสานงาน
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี รักงานขายและรักการบริการ

หน้าที่หลัก :

ทำงานร่วมกับ CHANNEL SALES ติดต่อประสานงาน การขายสินค้า ให้คำแนะนำสินค้า แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ผ่านทางโทรศัพท์ เปิดบิลสินค้า ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :

 • Male/ Female 25-35 years old
 • Minimum 3 years’ experience as Presales Engineer with PC / Server /Storage/ Network Products Group
 • Have CCNA Expert sale Certificate
 • Have a Good Team player, Customer Focus, Relationship Building, Eager to learn & develop skills
 • Good communication skills (presentations, meetings)
 • Eager to learn & develop, Versatility and Resilience
 • Strong Affinity with latest technologies, Leadership and Motivation

หน้าที่หลัก :

Responsibilities: Interact with customer to learn about the Commercial customer’s technical requirements Deliver customized presentations and communications to customers to share & develop technical knowledge Provide demo’s on advanced technologies with resellers & end-users Identify and engage appropriate post-sales support resources Develop POC, including presentation and documentation of test results Present technical components of Cisco solutions to customer Collaborate with Product-marketing team on reseller events Support partners with technical requirements on Projects Interact with Product Manager to learn about new products and identify new solution opportunities Develop an advanced understanding of the various types of architectures and how they’re interconnected Ensure the features, benefits, and architectural impact of Cisco technology are understood and valued Position the appropriate Cisco services for customers to consider when deploying a technology solution Establish advanced knowledge in Routing & Switching and Networking Platform Design

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/บริหารธุรกิจ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งาน Project Sales ไม่น้อยกว่า 2-5 ปี หากเป็นธุรกิจ IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการขายสินค้า IT Solutions มีทักษะเจรจาต่อรอง
 • ใฝ่เรียนรู้ รับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำ ทัศนคติที่ดี
 • ปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ สามารถเดินทาง Trip ภาคใต้ได้เป็นครั้งคราว
 • ปฏิบัติงานเสาร์ที่กำหนดของบริษัทได้ เสาร์สัปดาห์ที่ 2
 • มีรถยนต์และใบขับขี่รถยนต์

หน้าที่หลัก :

• วางแผนงานขาย บริหารยอดขาย กลุ่มลูกค้า IT Project กลุ่มสินค้า IT Solutions ของบริษัท • แนะนำ compile สเป็คสินค้า IT รักษา จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า • ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขายให้สอดคล้องกลยุทธ์ขององค์กร ออก trip ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว • ประสานงานกับทีมขายประจำ Office และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง • จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย Action Plan แก่ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 26 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีความคล่องตัว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี
 • มีทักษะการนำเสนองานที่ดี สามารถบริหารผลิตภัณท์ วิเคราะห์ตลาด บริหารจัดการสินค้า และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำตลาดสินค้าไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลัก :

กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าที่ได้รับมอบหมาย สำรวจตลาด ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผลักดันการขายและวิเคราะห์ตลาด,บริหารสินค้าคงคลัง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ :

 • หญิง หรือ ชาย อายุไม่เกิน 25-35 ปี
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขาย 0-2 ในกลุ่มสินค้า Server, Network หรือ ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ด้าน Sales & Marketing อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี ทำงานร่วมกับทีมได้ดีและทำให้ลูกค้าพึงพอใจจากสินค้าและบริการของบริษัท
 • มีทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่ดี บริหารจัดการทีมดี และมีทักษะในการนำเสนองาน
 • มีทักษะในการบริหาร จัดการโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย
 • มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ ความเป็นผู้นำ และ ทัศนคติเชิงบวก

หน้าที่หลัก :

• บริหารการผลักดันยอดขายกลุ่มสินค้า IT ที่บริษัทจัดจำหน่าย เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าของตลาดกลุ่มประเทศลาว พม่า กัมพูชาและอื่นๆ • ดูแลองค์ประกอบต่างที่เกี่ยวข้องในงาน เข่น กำไร สินค้าใหม่ๆที่มีศักยภาพและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ • ต่อยอดโอกาสในการขายใหม่เพื่อสร้างคุณค่างานให้แก่ลูกค้าและบริษัท • พัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งกลุ่มลูกค้าเก่าและใหม่ • พัฒนากลยุทธ์การขายในแต่ละกลุ่มลูกค้าตามเป้าหมายบริษัท ความต้องการตลาดปัจจุบันและในอนาคต เพิ่มฐานโครงสร้างลูกค้า การสร้างข้อได้เปรียบ การแข่งขันธุรกิจที่รวดเร็ว เหมาะสม

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี**
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบริหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อุปกรณ์ไอที หรือ มีประสบการด้านการขายซอฟท์แวร์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และศึกษา อัพเดทเกี่ยวกับเทรนด์ไอทีใหม่เสมอและพร้อมรับกัการเปลี่ยนแปลง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานขายและงานบริการ มีวุฒิภาวะสูง สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการนำเสนองานและการเจรจาต่อรองที่ดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี

หน้าที่หลัก :

ทำงานร่วมกับ PRODUCT MANAGER และ Technical Sales วางแผนการขาย วิเคราะห์ พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการหลังการขาย ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง ตั้งแต่อายุ 18 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์งานขายสินค้าไอทีและอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำห้างอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานขายและการบริการ มี Service Mind
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office พื้นฐานได้
 • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างได้ (หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน)
 • สาขาที่เปิดรับ
 • ประจำ บิ๊กซี ,ออฟฟิศเมท ,B2S ,พาวเวอร์บาย ,โลตัส เขต กทม.และปริมณฑล

หน้าที่หลัก :

บริการลูกค้า แนะนำขายสินค้า IT(โทรศัพท์มือถือ HUAWEI,Notebook ,Printer ) ให้กับลูกค้า จัดเรียงสินค้า ให้เป็นระเบียบ คอยดูแลสินค้าคงเหลือหรือเติมสินค้าเพื่อขาย ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มีความรู้ และ ประสบการณ์การบริการลูกค้า การับเคลมสินค้า อย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจา ประสานงาน อธิบายการซ่อม เคลมกับลูกค้า
 • มีทักษะในการติดตามงาน จัดลำดับความสำคัญในงาน
 • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างสรรพสินค้า เวลา 10.00 -19.00 น
 • สัมภาษณ์งานและฝึกอบรมงานที่สำนักงานใหญ่ได้ (ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์)
 • สามารถทำงาน 6 วัน และหยุด 1 วันในวันธรรมดา

หน้าที่หลัก :

- ต้อนรับลูกค้า รับเรื่องการเคลมสินค้าไอที และตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกัน สมาร์ทโฟนแบรนด์ “Huawei" - ประสานงานลูกค้าในการตอบข้อซักถาม การร้องเรียน โดยให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับบริการ ความสะดวกจากการดำเนินงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง - จัดทำรายงานสรุปทั้งในรูปแบบของบริษัทและที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับสำนักงานใหญ่ ดูแลการจัดการสต๊อกอะไหล่คงคลัง ประสานงานการเบิก-จ่าย สำหรับช่างซ่อมของสาขาทั้งในระบบและเอกสาร - จ้างงานเป็นสัญญาจ้าง 3 ปี

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือใกล้เคียง เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.75
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานการตลาดไม่น้อยกว่า 2 ปี หากมีความรู้ด้าน Shipping ,Forwarder จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Microsoft Office และ มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์ ด้านประสานงานการตลาด 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE, OUTLOOK ได้ดีมาก

หน้าที่หลัก :

- วางแผนการสั่งซื้อสินค้านำเข้าให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการขาย ควบคุม INVENTORY ตรวจสอบ GP - ดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์และรายรับต่างๆ จาก Vendor (ผู้ขาย) ในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบ - สนับสนุนการทำงาน ประสานงานกับฝ่าย Marketing /Sales / Vendor / ลูกค้าของบริษัท - จัดทำรายงานสรุป Inventory Control รายงานการขายสินค้า การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ต้นทุน กำไร และอื่นๆ

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย อายุ 23 - 33 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ป.ตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ และ ประสบการณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันและในรูปแบบทีมได้ดี
 • ปฏิบัติงาน จ.-อา. 10.00 -19.00 น. หยุดวันธรรมดา 1 วัน ที่กำหนดของบริษัทได้
 • มีความใฝ่รู้ ขยัน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

หน้าที่หลัก :

1. วิเคราะห์อาการเสีย ซ่อมสมาร์ทโฟน "Huawei" ที่บริษัทจัดจำหน่าย 2. ต้อนรับ ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ลูกค้าที่นำสินค้ามาเคลมถึง Policy การซ่อมสินค้า 3. ควบคุมการเบิก Parts จากสำนักงานใหญ่และการใช้งานที่สาขา 4. จัดทำรายงานการซ่อมตาม KPI ที่กำหนด

สมัครงานบริษัทในเครือคลิกที่นี่