1 IT DISTRIBUTION

Apply Job Vacancy

ตำแหน่งงานว่าง

คุณสมบัติ :

 • Male Or Female, age between 25-35 years olds
 • Bachelor’s Degree or higher in Business Administration or any related field
 • Expert in Corporate Presentation Design
 • Able to listen to Brief from executives about the concept of the event and can be designed by yourself
 • Understanding about Typography
 • Has knowledge all around about new business trends, new technology that can expand the business base
 • Work experience between 2-3 years in related fields (entry level applications are also welcome)

หน้าที่หลัก :

Project management -Join a project team of high performing people, who will catalyze each other to develop, grow and achieve great things together. -Propose solutions, formulate strategies and develop road maps through synthesis and assessment – using both quantitative and qualitative methods. -Interest in problem solving, strategic research work and technology & developing. -Excellent analytical, organization, communication, and collaboration skills with high professionalism. -Passion to learn new skills and topics at pace and with structure. -Fluent command of both Thai and English (including writing skills in both languages) -Proficient IT skills – Microsoft Office: PowerPoint, Excel, Word. -Flexibility and ability to work under tight deadlines and handle pressure.

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา IT คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านขายสินค้า Network อย่างน้อย 2 ปี หรือ มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าไอทีหรืออุปกรณ์สื่อสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผลักดันยอดขายสาขา พร้อมดูแลทีมงานบริการหลังการขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว มีทักษะการติดต่อประสานงาน
 • มีทักษะในการนำเสนอ สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี รักการงานขายและรักการบริการ
 • สามารถสัมภาษณ์และฝึกอบรมที่สำนักงานใหญ่เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่

หน้าที่หลัก :

- นำเสนอและผลักดันยอดขายตาม Target ในเขตพื้นที่ขอนแก่นและใกล้เคียง - ทำงานร่วมกับ IN HOUSE SALES (พนักงานขายทางโทรศัพท์) - สำรวจตลาด เยี่ยมลูกค้า ติดต่อประสานงาน การขายสินค้า ให้คำแนะนำสินค้า - แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :

 • Bachelor's degree or higher in Business Management, Business Administration, Logistics and Supply Chain Managementor or related field
 • 8-10 years’ experience in Operation Manager
 • Strong interpersonal, leadership and organization skill with a positive attitude Independent, flexible and able to work under pressure
 • Good spoken and written in English
 • Proficient in Microsoft office such as Excel, Word and PowerPoint
 • Immediate Availability is preferred

หน้าที่หลัก :

Responsibilities -Local After Sale Service (Laos, Myanmar) -Manage and control after sale service Laos, Myanmar co-ordinate with vendor Solving customer service case Local logistic(Laos, Myanmar) -Manage and control Logistic team Laos, Myanmar check and improve route and time Local Warehouse (Laos, Myanmar) -Manage and control Logistic team Laos, Myanmar Checking before confirm PO. (Laos) Monthly counting stock Local IT (Laos, Myanmar) -Checking physical network rack Laos and Myanmar co-ordinate with IT Synnex TH for IT issue Survey site, Building & maintenance (Laos, Myanmar) -Checking and finding information by project find new location and preparing for north Laos branch checking and maintenance of office

คุณสมบัติ :

 • Male/ Female 25-35 years old
 • Minimum 3 years’ experience as Presales Engineer with PC / Server /Storage/ Network Products Group
 • Have CCNA Expert sale Certificate
 • Have a Good Team player, Customer Focus, Relationship Building, Eager to learn & develop skills
 • Good communication skills (presentations, meetings)
 • Eager to learn & develop, Versatility and Resilience
 • Strong Affinity with latest technologies, Leadership and Motivation

หน้าที่หลัก :

Responsibilities: Interact with customer to learn about the Commercial customer’s technical requirements Deliver customized presentations and communications to customers to share & develop technical knowledge Provide demo’s on advanced technologies with resellers & end-users Identify and engage appropriate post-sales support resources Develop POC, including presentation and documentation of test results Present technical components of Cisco solutions to customer Collaborate with Product-marketing team on reseller events Support partners with technical requirements on Projects Interact with Product Manager to learn about new products and identify new solution opportunities Develop an advanced understanding of the various types of architectures and how they’re interconnected Ensure the features, benefits, and architectural impact of Cisco technology are understood and valued Position the appropriate Cisco services for customers to consider when deploying a technology solution Establish advanced knowledge in Routing & Switching and Networking Platform Design

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 26 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีความคล่องตัว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี
 • มีทักษะการนำเสนองานที่ดี สามารถบริหารผลิตภัณท์ วิเคราะห์ตลาด บริหารจัดการสินค้า และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำตลาดสินค้าไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลัก :

กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าที่ได้รับมอบหมาย สำรวจตลาด ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผลักดันการขายและวิเคราะห์ตลาด,บริหารสินค้าคงคลัง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านขายสินค้าอย่างน้อย 2 ปี หรือ มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าไอทีหรืออุปกรณ์สื่อสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว มีทักษะการติดต่อประสานงาน
 • มีทักษะในการนำเสนอ ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี รักการงานขายและรักการบริการ
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
 • ประจำสาขาโคราช สาขาขอนแก่น สาขาละ 1 ท่าน

หน้าที่หลัก :

ทำงานร่วมกับ IN HOUSE SALES สำรวจตลาด เยี่ยมลูกค้า ติดต่อประสานงาน ผลักดันยอดขายสินค้า ให้คำแนะนำสินค้า แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี**
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบริหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อุปกรณ์ไอที หรือ มีประสบการด้านการขายซอฟท์แวร์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และศึกษา อัพเดทเกี่ยวกับเทรนด์ไอทีใหม่เสมอและพร้อมรับกัการเปลี่ยนแปลง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานขายและงานบริการ มีวุฒิภาวะสูง สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการนำเสนองานและการเจรจาต่อรองที่ดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี

หน้าที่หลัก :

ทำงานร่วมกับ PRODUCT MANAGER และ Technical Sales วางแผนการขาย วิเคราะห์ พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการหลังการขาย ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายทางโทรศัพท์ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าไอทีหรืออุปกรณ์สื่อสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว มีทักษะการติดต่อประสานงาน
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี รักงานขายและรักการบริการ

หน้าที่หลัก :

ทำงานร่วมกับ CHANNEL SALES ติดต่อประสานงาน การขายสินค้า ให้คำแนะนำสินค้า แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ผ่านทางโทรศัพท์ เปิดบิลสินค้า ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี มีทักษะในการประสานงาน
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • สามารถเลิกงานดึก ทำโอทีได้
 • สามารถขับโฟลคลิฟท์ได้

หน้าที่หลัก :

-จัดสินค้าตามการสั่งซื้อของลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดสินค้าตามบิลที่จัดสนับสนุนการทำงานในฝ่ายและระหว่างแผนก -ตรวจรับสินค้า

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อเคลมสินค้า หรือจัดซื้อต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีความรู้ด้าน Shipping, Forwarder จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Ms.Office ได้ดี
 • มีทักษะการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี
 • สามารถปฏิบัติงานตามเสาร์เวรที่บริษัทกำหนดได้(เดือนละ1 เสาร์ 9.00-15.30)

หน้าที่หลัก :

ประสานงานการตลาดสินค้าไอทีกับ Supplier ทั้งในและต่างประเทศ

สมัครงานบริษัทในเครือคลิกที่นี่