นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลบริษัท
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภทมากกว่า 60 ตราสินค้า และมีฐานลูกค้าผู้ประกอบการด้านสินค้าคอมพิวเตอร์มากกว่า 5,000 ราย เช่น กลุ่มลูกค้าผู้วางระบบซอฟท์แวร์ปฏิบัติการรายใหญ่ ผู้ผลิตจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง รวมถึงผู้ให้บริการเครือข่าย ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีก ค้าส่งทั่วประเทศ และร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน รวมถึงภูมิภาคอินโดไชน่า เป็นต้น
วิสัยทัศน์ (VISION)
“มุ่งมั่นเป็นที่หนึ่งด้านอุตสาหกรรมไอที เพื่อส่งมอบเทคโนโลยีที่ทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้น”
พันธกิจ (MISSION)
  • สร้างความไว้วางใจต่อพันธมิตร คู่ค้าและผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งส่งมอบความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ การบริการและทีมงานของบริษัท เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
  • สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ให้กับพนักงาน พร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่นำสมัยมาสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
  • ส่งมอบความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
  • สร้างคุณค่าส่งมอบความเชื่อมั่น ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (STRATEGIES)
PEOPLE EXCELLENCE

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านบุคลากร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลักในการให้บริการลูกค้าและขับเคลื่อนองค์กร โดยดำเนินการใน 4 ด้าน คือ • การสรรหาและการจ้างงาน โดยพิจารณาคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับสายงานและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ต่างๆ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ TRUST ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท • การวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอมรมความรู้ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก ในส่วนของข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดเวลาภายใต้ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมอบรมภายนอกให้แก่บุคคลที่สนใจ เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีทั้งภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการทดสอบใบรับรองความสามารถทางด้านเทคนิคตามสายเทคโนโลยี จากบริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอทีชั้นนำ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการให้บริการต่อคู่ค้า นอกจากนี้ยังจัดอบรมให้ความรู้ในส่วนของทักษะเสริมให้แก่พนักงานผ่านช่องทาง E-learning ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานที่อยู่ในสำนักงานสาขาสามารถเข้าอบรมได้อย่างสะดวก • ความก้าวหน้าในสายงานและการปรับเปลี่ยนสายงาน บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ผ่านหลักสูตรการอบรมการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการให้คำปรึกษา คำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เพื่อร่วมกันวางแผนการเติบโตอย่างเป็นลำดับขั้น อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนสายงานตามความเหมาะสมของทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอันอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลิตภัณฑ์ รูปแบบการขาย ช่องทางการจัดจำหน่าย หรือกระบวนการทำงาน ซึ่งไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับทักษะเดิมของพนักงาน • การจัดหาสวัสดิการพนักงาน โดยจัดให้มีระบบสวัสดิการพนักงานที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล ได้แก่ ระบบการทำงานจากภายนอกบริษัท (Work from anywhere) ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน การซื้อสินค้าในราคาพนักงาน (Employee purchase program) บริการอาหารเช้าที่บริษัท ห้องพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำในเวลาทำการ การตรวจสุขภาพประจำปี ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ห้องออกกำลังกายและห้องกิจกรรมสันทนาการ ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน โบนัสประจำปี ค่าเดินทางและค่าโทรศัพท์ (ตามตำแหน่ง) อีกทั้งเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเป็นเจ้าของบริษัทร่วมผ่านการร่วมลงทุนในโครงการ EJIP เพื่อส่งเสริมความผูกพันระหว่างพนักงานและบริษัทในระยะยาว

PRODUCT & SERVICE EXCELLENCE

บริษัทฯ บริหารงานภายใต้แนวคิด TRUSTED BY SYNNEX ที่ให้ความสำคัญในส่วนของสินค้าและบริการ โดยพิจารณาครอบคลุมถึงคุณภาพของสินค้า ตลอดจนการบริการหลังการขายที่ครบวงจร และพิจารณาการจัดจำหน่ายสินค้าเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตที่ให้ความสำคัญในส่วนของการให้บริหารหลังการขาย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่กลุ่มลูกค้าทั้งในส่วนของลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กรในการใช้สินค้าตลอดอายุการใช้งาน โดยเป็นการบริหารงานในส่วนของการจัดหาสินค้าและบริการด้วยกลยุทธ์ 3+1 อันประกอบด้วยการจัดกลุ่มของสินค้าออกเป็น 3 กลุ่มหลักและการบริการหลังการขาย อันประกอบด้วย • กลุ่มสินค้า Consumer product (สินค้าสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป) โดยมุ่งหวังให้ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า เพื่อตอกย้ำการเป็นบริษัทอันดับหนึ่งสำหรับสินค้ากลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป มีสินค้าครอบคลุมทุกประเภทภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลก โดยแบ่งเป็นกลุ่มสินค้าทั่วไป เช่น คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับต่อพ่วง, ชิพประมวลผล, เมนบอร์ด, ฮาร์ดดิกส์, การ์ดจอ, ปริ้นเตอร์ เป็นต้น และสินค้าที่มุ่งเน้นตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม เช่น คอมพิวเตอร์ประกอบ (D.I.Y.), สื่อความบันเทิงในหมวด Gaming Gear และ Game Console, สินค้า Lifestyle เช่น Drone, กล้อง Instax • กลุ่มสินค้า Commercial product (สินค้าสำหรับกลุ่มองค์กร) เน้นการจัดจำหน่ายในรูปแบบ Solution ที่สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละประเภทแบบครบวงจร และมุ่งพัฒนาให้ตอบโจทย์การเติบโตขององค์กรในด้านการทำงานที่ยืดหยุ่น ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรเป็นสำคัญ โดยมีสินค้าและอุปกรณ์ที่ครอบคลุม ได้แก่ Client, Workstation, Server, Storage, Network, Software ที่ครอบคลุมการใช้งานตั้งแต่บริษัทขนาดเล็ก (Small Office) ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ (Corporate) อีกทั้งมีการเพิ่มเติมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ IoT, Cloud Service, Security, Industrial Grade ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่มีอัตราการเติบโตสูง เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีสำหรับอนาคต • กลุ่มสินค้า Communication product (สินค้าและอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับการสื่อสาร) ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต อุปกรณ์เสริม ที่มีคุณภาพหลากหลายประเภท โดยให้ความสำคัญกับการคัดสรรอุปกรณ์อัจริยะที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในบ้านหรือสถานที่ต่างๆ เช่น Smart Watch, แว่นตาอัจฉริยะ, เครื่องฟอกอากาศ เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี 5G ที่จะช่วยให้การเชื่อมต่อของทุกอุปกรณ์ผ่านอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น • กลุ่มการให้บริการหลังการขายลูกค้า เน้นย้ำให้ความสำคัญของการบริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาปัญหาการใช้งาน หรือปัญหาเชิงเทคนิค การซ่อมสินค้าที่อยู่ในการรับประกันหรือนอกการรับประกัน โดยผู้ชำนาญงานเฉพาะทางซึ่งได้รับใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผ่านช่องทาง Synnex Call Center 1251 ศูนย์บริการ Synnex และพันธมิตรที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดจนศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากคู่ค้า ทั้งสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ไม่ได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการให้บริการแก่ลูกค้า

OPERATION EXCELLENCE

การดำเนินงานในรูปแบบ Prompt & Care มุ่งเน้นการดำเนินงานที่ฉับไวและใส่ใจต่อลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความได้เปรียบและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้การดำเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทั้งในส่วนของกฎหมายของประเทศไทย รวมถึงกฎหมายต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศต้นทางของผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยี และกฎข้อบังคับของบริษัทไอทีชั้นนำต่างๆ ที่เป็นคู่ค้าของบริษัท โดยรูปแบบดำเนินงาน Prompt & Care มีรายละเอียด ดังนี้ • Prompt (ฉับไว) มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ Digital company ซึ่งมีการจัดทำ Data warehouse สำหรับการเป็นคลังข้อมูลทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบในระยะเวลาอันสั้น และพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้งานทุกระบบอยู่ในระบบเดียวกัน ภายใต้การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อจัดทำรายงานหรือข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในด้านต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาระบบการทำงานภายใน โดยนำระบบการทำงานอัตโนมัติ (Robotic process approval) เข้ามาเพิ่มความรวดเร็วและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน • Care (ใส่ใจ) มุ่งหวังดูแลให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตไปร่วมกัน โดยเน้นย้ำการวางแผนการทำงานร่วมกับลูกค้าในระยะยาว และจัดให้มีการประชุมข้อสรุปการทำงานระหว่างปีสำหรับการปรับเปลี่ยน แก้ไข และร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และพร้อมเคียงข้างให้การช่วยเหลือลูกค้าอย่างดีที่สุดทั้งเรื่องการจัดหาสินค้า การจัดส่งสินค้า หรือการวางแผนด้านการจ่ายชำระผ่านโปรแกรมที่ยืดหยุ่นของบริษัทฯรวมถึงการใส่ใจในรายละเอียดธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย ด้วยการจัดทำข้อมูลในการวิเคราะห์ Product portfolio เพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

COLLABORATION EXCELLENCE

การให้ความสำคัญในการเป็นที่หนึ่งในใจและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยการสนับสนุนให้พนักงานมีความร่วมมือร่วมใจผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ให้ความสำคัญต่อการจัดการปัญหาด้านขยะอิเล็คโทรนิคส์ (E-waste) โดยการเป็นส่วนกลางในการเป็นจุดรับทิ้ง (Drop point) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าผ่านการจัดทำแผนธุรกิจร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจและวางแผนรับมือปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนจัดทำแผนการบริหารจัดการลูกค้าที่รองรับตั้งแต่ลูกค้ากลุ่มที่เป็นรายหลักจนถึงลูกค้ารายย่อย ภายใต้ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อยกระดับความสัมพันธ์และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีกทั้งมุ่งพัฒนาให้เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจในการเลือกซื้อจากผู้บริโภคภายใต้ตราสัญลักษณ์ “Trusted By Synnex” รวมถึงให้ความสำคัญกลุ่มนักลงทุน ในการให้ข้อมูล ข่าวสาร และทิศทางหรือนโยบายการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความมั่นใจจากทุกภาคส่วน ผ่านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรในรูปแบบ Digital communication ที่เป็นสื่อดิจิทัลและ Social Media ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยปณิธานที่โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาสังคมให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืน