ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
          คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยการกำหนดมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่กรรมการผู้บริหารเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและเป็นแนวทางให้พนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งสามารถร้องทุกข์ เขียนข้อร้องเรียน หรือหากพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม สามารถแจ้งมายังช่องทางการร้องเรียนได้ตามที่ระบุด้านล่าง ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนและเพียงพอ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดมาตราการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ตลอดจนให้ความคุ้มครองระหว่างการดำเนินการสอบสวนจนเสร็จสิ้นกระบวนการโดยไม่เปิดเผยข้อมูลใดให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนด
ช่องทางที่ 1 : ไปรษณีย์
โดยระบุหน้าซองถึง ''ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร'' หรือ ''ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน''
บริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง/ เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ช่องทางที่ 2 กล่องรับข้อร้องเรียน (กล่องแดง)
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) จะเป็นผู้ถือกุญแจเปิดกล่องรับข้อร้องเรียน แต่เพียงผู้เดียว
บริเวณจุดแสกนนิ้ว ชั้น 1 , บริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) – สำนักงานใหญ่
ช่องทางที่ 3 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
ฝ่ายตรวจสอบภายใน Whistleblowing@Synnex.co.th
ฝ่ายบริหาร                 ServiceMGMT@synnex.co.th
ช่องทางที่ 4 Website