นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีดังนี้
1
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
326,355,876
38.51%
2
King's Eye Investments Ltd.
296,450,000
34.99%
3
BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH
42,489,513
5.01%
4
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
15,562,562
1.84%
5
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY
5,409,550
0.64%
6
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล
5,277,910
0.62%
7
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
5,262,692
0.62%
8
นายชวลิต จรัสโชติพินิต
4,444,400
0.52%
9
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น
3,930,190
0.46%
10
นายสถาพร งามเรืองพงศ์
3,402,130
0.40%