นักลงทุนสัมพันธ์
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
แบบ 56-1 ปี 2562
31/03/2563
2.13 MB
แบบ 56-1 ปี 2561
02/04/2562
2.81 MB
แบบ 56-1 ปี 2560
30/03/2561
แบบ 56-1 ปี 2559
09/01/2560
แบบ 56-1 ปี 2558
08/01/2559
แบบ 56-1 ปี 2557
08/01/2558
แบบ 56-1 ปี 2556
10/01/2557
แบบ 56-1 ปี 2555
07/01/2556