นักลงทุนสัมพันธ์
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) เพื่อเป็นนโยบายและเป็นแนวทางการปฎิบัติที่ดีให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้เข้าใจ ยึดถือ พึ่งต้องประพฤติปฎิบัติตนให้สอดคล้องกับกฏระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการดำเนินธุรกิจก้าวไปข้างหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1.การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการให้ความสำคัญกับการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้
แนวทางการปฏิบัติที่ดี
2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
3.การปฏิบัติต่อลูกค้า
4.การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ทางการค้า
5.การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
6.การปฏิบัติต่อพนักงาน
7.การปฏิบัติต่อสังคม
8.การปฎิบัติต่อสิ่งแวดล้อม