นักลงทุนสัมพันธ์
นโยบายการจ่ายปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี สำรองตามกฎหมาย และสำรองต่างๆ ทั้งหมดในแต่ละปีที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
นโยบายการจ่ายปันผลนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตามความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสด หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น มีดังนี้
2563
0.14
0.14
0.32
43.91%
8 ก.ย. 2563
2562
0.15
0.32
0.47
0.59
82.07%
24 เม.ย. 2563
2561
0.20
0.34 + 0.10 (10:1 หุ้นปันผล)
0.64
0.92
69.57%
10 พ.ค. 2562
2560
0.18
0.35
0.53
0.80
66.25%
10 พ.ค. 2561
2559
0.10
0.26
0.36
0.54
66.67%
12 พ.ค. 2560
2558
0.08
0.22
0.30
0.48
62.50%
12 พ.ค. 2559
2557
-
0.13
0.13
0.27
48.15%
15 พ.ค. 2558
2556
-
0.15
0.15
0.28
53.57%
15 พ.ค. 2557
2555
-
0.22 + 0.10 (10:1 หุ้นปันผล)
0.32
0.49
65.31%
14 พ.ค. 2556
2554
0.05
0.22
0.27
0.55
49.09%
14 พ.ค. 2555
2553
0.10
0.15
0.25
0.39
64.10%
20 พ.ค. 2554
2552
0.08
0.14
0.22
0.30
73.33%
19 พ.ค. 2553