นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุุนเวียน
10,745.31
8,078.08
7,028.83
สินทรัพย์รวม
11,700.71
9,008.49
7,577.99
หนี้สินหมุนเวียน
8,379.78
5,787.56
4,686.86
รวมหนี้สิน
8,615.79
6,235.19
5,094.51
ส่วนของผู้ถือหุ้น
3,084.91
2,773.30
2,483.48
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
770.33
770.33
770.33
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขายและการให้บริการ
38,196.00
32,426.01
23,823.30
ต้นทุนขาย
36,577.56
30,990.54
22,710.04
กำไรขั้นต้น
1,618.45
1,435.47
1,113.26
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
721.49
623.84
406.93
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)
4.24
4.4
4.67
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)
1.88
1.91
1.71
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
24.63
23.73
16.96
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
9.17
9.95
8.16
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
1.28
1.4
1.5
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
2.79
2.25
2.05
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
3.74
3.60
3.06
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.94
0.81
0.53
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
0.64
0.53
0.36
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
69.57
66.55
66.67