นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก และแต่งตั้งกรรมการใหม่
13 สิงหาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
07 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
07 สิงหาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
07 สิงหาคม 2562
หุ้นเพิ่มทุนของ SYNEX เริ่มซื้อขายวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
13 พฤษภาคม 2562
การเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
09 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
08 พฤษภาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
08 พฤษภาคม 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 เมษายน 2562
การเผยแพร่รายงานประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
27 มีนาคม 2562
การเข้าซื้อหุ้นของบริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วม) เพิ่มเติม
26 มีนาคม 2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22 มีนาคม 2562
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
22 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
21 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21 กุมภาพันธ์ 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
21 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562
01 กุมภาพันธ์ 2562