นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลบริษัท
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภทมากกว่า 60 ตราสินค้า และมีฐานลูกค้าผู้ประกอบการด้านสินค้าคอมพิวเตอร์มากกว่า 5,000 ราย เช่น กลุ่มลูกค้าผู้วางระบบซอฟท์แวร์ปฏิบัติการรายใหญ่ ผู้ผลิตจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง รวมถึงผู้ให้บริการเครือข่าย ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีก ค้าส่งทั่วประเทศ และร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น
วิสัยทัศน์ (VISION)
“ซินเน็ค มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำของไทย พัฒนาธุรกิจให้เติบโตแข็งแกร่งและมั่นคง มีวัฒนธรรมองค์กรและธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ (MISSION)
  • มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่ประทับใจให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ
  • มุ่งมั่นสร้างคุณค่าส่งมอบความเชื่อมั่นในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  • มุ่งมั่นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อผูกพันให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกันและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
  • มุ่งมั่นส่งมอบความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (STRATEGIES)
PEOPLE EXCELLENCE

กลยุทธ์รักษาความเป็นที่หนึ่งในด้านบุคลากร โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถ เพื่อก้าวทันสถานการณ์ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และสวัสดิการของบุคลากรให้ดีที่สุด เพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จต่อไป

PRODUCT & SERVICE EXCELLENCE

กลยุทธ์รักษาความเป็นที่หนึ่งด้านการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการด้านไอที ด้วยการคัดสรรสินค้าและนวัตกรรมที่ทันสมัย จากตราสินค้าที่มีมาตรฐานระดับโลก เพื่อขยาย Product Portfolio และรองรับทุกความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริการจากโซลูชั่นแบบครบวงจร (Total Solution Service) ซึ่งเป็นการบริการแบบบูรณาการ (Integrated Service Solution) รองรับ IoT Ecosystem ด้วยทีมงาน Certified Engineer ที่มีศักยภาพ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “Trusted by Synnex”

OPERATION EXCELLENCE

กลยุทธ์รักษาความเป็นที่หนึ่งด้านการปฏิบัติการ ด้วยฐานความรู้ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม (Knowledge Base) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประยุกต์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดจำหน่ายสินค้า และการให้บริการไอที อย่างรวดเร็ว สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

COLLABORATION EXCELLENCE

กลยุทธ์รักษาความเป็นที่หนึ่งในใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งคู่ค้า ลูกค้า ผู้บริโภค นักลงทุน ชุมชน และสังคม โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจทั้งในประเทศ และภูมิภาคอินโดไชน่า ให้มีการเติบโตมากขึ้น ควบคู่ไปกับการบริหารงานด้วยหลักบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน