นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อหลักทรัพย์

SYNEX

ตลาดหลักทรัพย์

SET (Stock Exchange of Thailand)

กลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี

หมวดธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่เข้าซื้อขายวันแรก

16 มิ.ย. 2551

ราคาพาร์

1 บาท

ทุนจดทะเบียน

880,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

847,361,206 บาท