CSR News
Synnex Start Run EP.2
Back
Synnex Start Run EP.2 วิ่งได้บุญ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับชมรมวิ่ง บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Synnex Start Run EP.2 ให้พนักงานร่วมกันออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีของพนักงานโดยมี คุณ กมลศรี บุญแจ้ง (ผู้อำนวยฝ่าย บริหารสินค้า และ shipping)และคุณหฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกหนี้และควบคุมสินเชื่อ) เข้าร่วมกิจกรรม
Next
CSR News
Synnex Start Run EP.2
Synnex Start Run EP.2 วิ่งได้บุญ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับชมรมวิ่ง บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Synnex Start Run EP.2 ให้พนักงานร่วมกันออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีของพนักงานโดยมี คุณ กมลศรี บุญแจ้ง (ผู้อำนวยฝ่าย บริหารสินค้า และ shipping)และคุณหฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกหนี้และควบคุมสินเชื่อ) เข้าร่วมกิจกรรม