CSR News
การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน / Supplier Code of Conduct
Back
Supplier Code of Conduct : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) เพื่อเป็นนโยบายและเป็นแนวทางการปฎิบัติที่ดีให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้เข้าใจ ยึดถือ พึ่งต้องประพฤติปฎิบัติตนให้สอดคล้องกับกฏระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในทิศทางเดียวกันให้เกิดเป็นนวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการดำเนินธุรกิจก้าวไปข้างหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย ทางบริษัท มีนโยบายหลักการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายให้กับทางบริษัท โดย มีข้อกำหนด ในด้าน 1.ด้านสิทธิมนุษยชน โดยผู้จัดจำหน่ายจะต้องปฏิบัติตามหลักด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งสหประชาชาติ ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญา ด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งสหประชาชาติถือเป็น สนธิสัญญาหลักอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กบอกถึงนิยาม (เด็กหมายถึงบุคคลทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของเด็ก เพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความคุ้มครองดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสม 2.ด้านคุณภาพและบริการ มาตรฐาน ISO 9000 ถือเป็นสิ่งรับรองคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าที่สม่ำเสมอและดีเยี่ยมของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ในระดับสากล รวมทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ที่บริษัทได้จัดจำหน่าย สำนักงานใหญ่ของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 นับตั้งแต่ได้รับการตรวจสอบครั้งแรกในปี 2547 3.ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้านการตรวจสอบและลดผลกระทบจากผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทีมงานบริหารของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน จึงให้ความสำคัญกับการจัดหาผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่ได้มีการทำธุรกิจร่วยให้มีการใช้ ใช้ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับส่วนการผลิตของบริษัททั่วโลกระบบเหล่านี้จัดทำขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถจัดทำและดูแลระบบจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ในการจัดการผลกระทบจากการดำเนินการของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อมบนโลก 4.จรรยาบรรณ และซื่อสัตย์ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน พร้อมส่งเสริมการดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและสอดคล้องกับกฎหมายของบริษัทผู้จัดจำหน่ายในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจด้วย นโยบายต่อต้านการทุจริตและควบคุมการทุจริตทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน รวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้นมาเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าบริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้กับ บริษัทจะติดต่อธุรกิจภายใต้กรอบนโยบาย และสอดคล้องกับกฎหมายในทุกประเทศที่เราร่วมดำเนินธุรกิจ นโยบายนี้ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น การชำระเงินต้องห้าม และมาตรการควบคุมทางบัญชี ยอมรับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าทางตรง และทางอ้อมและยอมรับนโยบายการ รายงานการกระทำผิดภายในองค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดสังคมโลกที่ดีต่อไป
Next
CSR News
การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน / Supplier Code of Conduct
Supplier Code of Conduct : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) เพื่อเป็นนโยบายและเป็นแนวทางการปฎิบัติที่ดีให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้เข้าใจ ยึดถือ พึ่งต้องประพฤติปฎิบัติตนให้สอดคล้องกับกฏระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในทิศทางเดียวกันให้เกิดเป็นนวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการดำเนินธุรกิจก้าวไปข้างหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย ทางบริษัท มีนโยบายหลักการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายให้กับทางบริษัท โดย มีข้อกำหนด ในด้าน 1.ด้านสิทธิมนุษยชน โดยผู้จัดจำหน่ายจะต้องปฏิบัติตามหลักด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งสหประชาชาติ ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญา ด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งสหประชาชาติถือเป็น สนธิสัญญาหลักอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กบอกถึงนิยาม (เด็กหมายถึงบุคคลทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของเด็ก เพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความคุ้มครองดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสม 2.ด้านคุณภาพและบริการ มาตรฐาน ISO 9000 ถือเป็นสิ่งรับรองคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าที่สม่ำเสมอและดีเยี่ยมของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ในระดับสากล รวมทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ที่บริษัทได้จัดจำหน่าย สำนักงานใหญ่ของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 นับตั้งแต่ได้รับการตรวจสอบครั้งแรกในปี 2547 3.ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้านการตรวจสอบและลดผลกระทบจากผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทีมงานบริหารของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน จึงให้ความสำคัญกับการจัดหาผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่ได้มีการทำธุรกิจร่วยให้มีการใช้ ใช้ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับส่วนการผลิตของบริษัททั่วโลกระบบเหล่านี้จัดทำขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถจัดทำและดูแลระบบจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ในการจัดการผลกระทบจากการดำเนินการของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อมบนโลก 4.จรรยาบรรณ และซื่อสัตย์ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน พร้อมส่งเสริมการดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและสอดคล้องกับกฎหมายของบริษัทผู้จัดจำหน่ายในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจด้วย นโยบายต่อต้านการทุจริตและควบคุมการทุจริตทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน รวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้นมาเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าบริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้กับ บริษัทจะติดต่อธุรกิจภายใต้กรอบนโยบาย และสอดคล้องกับกฎหมายในทุกประเทศที่เราร่วมดำเนินธุรกิจ นโยบายนี้ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น การชำระเงินต้องห้าม และมาตรการควบคุมทางบัญชี ยอมรับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าทางตรง และทางอ้อมและยอมรับนโยบายการ รายงานการกระทำผิดภายในองค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดสังคมโลกที่ดีต่อไป