นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลบริษัท
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภทมากกว่า 60 ตราสินค้า และมีฐานลูกค้าผู้ประกอบการด้านสินค้าคอมพิวเตอร์มากกว่า 5,000 ราย เช่น กลุ่มลูกค้าผู้วางระบบซอฟท์แวร์ปฏิบัติการรายใหญ่ ผู้ผลิตจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง รวมถึงผู้ให้บริการเครือข่าย ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีก ค้าส่งทั่วประเทศ และร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน รวมถึงภูมิภาคอินโดไชน่า เป็นต้น
วิสัยทัศน์ (VISION)
“ซินเน็ค มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำของไทย พัฒนาธุรกิจให้เติบโตแข็งแกร่งและมั่นคง มีวัฒนธรรมองค์กรและธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ (MISSION)
  • มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่ประทับใจให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ
  • มุ่งมั่นสร้างคุณค่าส่งมอบความเชื่อมั่นในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  • มุ่งมั่นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อผูกพันให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกันและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
  • มุ่งมั่นส่งมอบความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (STRATEGIES)
PEOPLE EXCELLENCE

กลยุทธ์รักษาความเป็นที่หนึ่งในด้านบุคลากร มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความเป็นผู้นำ ก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการสร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้าน IoT (Internet of Things) เพื่อตอบสนองทุกความต้องการในยุคปัจจุบัน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ สวัสดิการของบุคลากรให้ดีที่สุด เพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จต่อไป

PRODUCT & SERVICE EXCELLENCE

กลยุทธ์รักษาความเป็นที่หนึ่งด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการด้านไอที ด้วยการคัดสรรสินค้าและนวัตกรรมที่ทันสมัย จากตราสินค้าที่มีมาตรฐานระดับโลก เพื่อขยาย Product Portfolio และรองรับทุกความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นศูนย์กลางสินค้าเทคโนโลยี และศูนย์บริการที่ครอบคลุมในรูปแบบ Synnex as a Service (SaaS) ที่ช่วยต่อยอดการบริการของซินเน็คกับคู่ค้า พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริการจากโซลูชั่นแบบครบวงจร (Total Solution Service) ซึ่งเป็นการบริการแบบบูรณาการ (Integrated Service Solution) รองรับ IoT Ecosystem ด้วยทีมงาน Certified Engineer ที่มีศักยภาพ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “Trusted by Synnex”

OPERATION EXCELLENCE

กลยุทธ์รักษาความเป็นที่หนึ่งด้านการปฏิบัติการ ด้วยฐานความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Knowledge Base) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประยุกต์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดจำหน่ายสินค้าและการให้บริการไอทีอย่างรวดเร็ว สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานขององค์กรให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ ด้วย Agile Methodology เพื่อตอบสนองและสร้างความประทับใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้น

COLLABORATION EXCELLENCE

กลยุทธ์รักษาความเป็นที่หนึ่งในใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งคู่ค้า ลูกค้า ผู้บริโภค นักลงทุน ชุมชน และสังคม โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจทั้งในประเทศและภูมิภาคอินโดไชน่า โดยวางกลยุทธ์การบริหารจัดการคู่ค้าคนสำคัญ Key Partner Management ทำการวิเคราะห์กลุ่มคู่ค้าเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้คู่ค้ารายย่อยเกิดความมั่นใจและดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการบริหารงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน