-- Synnex Our CSR ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
-- Synnex Our CSR ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
(Code of Conduct)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) เพื่อเป็นนโยบายและเป็นแนวทางการปฎิบัติที่ดีให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้เข้าใจ ยึดถือ พึ่งต้องประพฤติปฎิบัติตนให้สอดคล้องกับกฏระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในทิศทางเดียวกันให้เกิดเป็นนวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการดำเนินธุรกิจก้าวไปข้างหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ช่างนอกกรอบ
โครงการช่างนอกกรอบ
เสริมความรู้ คู่สร้างสรรค์ ปันสู่สังคม
ช่างนอกกรอบ
โครงการช่างนอกกรอบ ปีที่ 2 (ต่อเนื่อง ปี 2558-2560) - เสริมความรู้ คู่สร้างสรรค์ ปันสู่สังคม -

สืบเนื่องจากในปี 2557 “โครงการช่างนอกกรอบ” ได้ร่วมมือกับพันธมิตร 7 องค์กรหลัก โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ มุ่งที่จะแบ่งปันความรู้ทางด้านช่างเทคนิคและความรู้ทางด้านไอทีต่างๆ ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อที่จะให้คณะอาจารย์และนักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้ทางด้านช่างเทคนิคเพื่อเติมโดยตรงจากผู้มีประสบการณ์ถึงวันนี้ จากความรู้ที่ได้รับการอบรมและเครื่องมือที่ได้รับมอบไป มิได้หยุดอยู่ที่นักศึกษาหรือสถานศึกษาที่ได้รับการอบรมเท่านั้น แต่ทักษะและความรู้ยังคงถูกส่งต่อไปยังชุมชน โดยผ่านทางโครงการ Fixit Center ซึ่งเป็นโครงการบริการชุมชนของสถาบันการอาชีวศึกษา จะนำเครื่องมือที่ได้รับไปบริการชุมชนต่อในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตามหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ  ยิ่งช่วยได้มากเท่าไร ก็จะช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งอย่างน้อยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยกันดูแลชุมชนให้เข้มแข็งและช่วยลดปัญหาด้านมลภาวะลงด้วย

เพื่อความต่อเนื่องของโครงการ ในปีที่ 2 จะมีแผนงานต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2558 – 2560  ทางคณะทำงานจึงได้วางการดำเนินแผนงานระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะส่งมอบประสบการณ์และความรู้ไปให้กว้างที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อเยาวชน สังคมชุมชน และประเทศชาติ โดยมีพันธมิตรหลัก ได้แก่ บมจ.ซินเน็ค, สำนักงานอาชีวะศึกษา และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีชั้นนำ เอซุส, อินเทล, ไมโครซอฟต์, ทีพี-ลิงค์ และเลอเมล ร่วมผลักดันเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป

นอกจากนี้ทางคณะทำงาน “ช่างนอกกรอบ” ได้มีแนวคิดที่จะจัดทำหลักสูตร e-learning โดยจะบรรจุเนื้อหาการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับไอที เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะสร้างบทเรียนออนไลน์ ซึ่งจะรวบรวมผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆเข้ามาช่วยกันออกแบบการเรียนรู้ออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม เช่น หลักสูตรช่างเทคนิค , การตรวจวิเคราะห์ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนและเข้าวัดการทดสอบความรู้ความสามารถที่ได้เรียนไป เพื่อให้เป็นข้อมูลตัวกลางกลางสำหรับที่จะเป็นช่องทางให้กับผู้ประกอบการไอที สามารถค้นหา

นักเรียนนักศึกษาที่มีทักษะตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบ ประเมินผลความต่อเนื่องของโครงการได้อีกทางหนึ่ง โครงการ "ช่างนอกกรอบ" มุ่งเน้นโรงเรียนหรือสถาบันที่ได้รับการอบรมและเครื่องมือ จะมีการนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยกันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นส่วนในการช่วยลดปัญหา E-waste ช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งโครงการต่อไป 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1. นักศึกษา - เยาวชน - ประชาชน

                เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป

2. ทรัพยากร - ชุมชน - สิ่งแวดล้อม

                เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมและได้รับการถ่ายทอด ความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียง และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์

3. พันธมิตร

                เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งในทางพันธมิตรทางธุรกิจและสังคมต่อไป

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันร่วมโครงการ

1. เป็นสถาบันในสังกัดกรมอาชีวศึกษา / สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาที่ทำการอบรม

2. สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องมีการจัดโครงการช่วยเหลือชุมชนหรือมีโครงการด้าน “จิตสาธารณะ” สม่ำเสมอ

3. สถานศึกษานั้นๆ ขาดแคลน หรือต้องการอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเครื่องมือในการเรียนการสอนที่จะทำการอบรม

4. สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ มีคณะอาจารย์และนักเรียนที่มีความตั้งใจในการรับการอบรม

5. คณะทำงานโครงการสามารถขอข้อมูล ติดตามประเมินผลได้ อีกทั้งสถานศึกษานั้นๆ ต้องทำการรักษาอุปกรณ์ที่ได้รับมอบได้อย่างเหมาะสม

6. การคัดเลือกสถานศึกษาใดๆ ในการเข้าร่วมโครงการ ให้ถือความเห็นของคณะทำงานเป็นที่สิ้นสุด

 

หัวข้อในการอบรม

ในการอบรมจะแบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาจารย์ และ กลุ่มนักศึกษา ซึ่งกลุ่มอาจารย์จะเน้นการใช้งานเครื่องมือเพื่อสามารถนำไปสอนต่อ ส่วนกลุ่มนักศึกษาจะเป็นการรับฟังในส่วนของอัพเดทเทคโนโลยีทีและการทำเวิร์คช็อป จากวิทยากรของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีชั้นนำ เอซุส, อินเทล, ไมโครซอฟต์, ทีพี-ลิงค์ ซึ่งเป็นพันธมิตรที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการช่างนอกกรอบ

 

อาจารย์

การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อถอดและติดตั้งอุปกรณ์ประเภท SMD

 

นักศึกษา

ช่วงเช้า - IT Update Tech & Trend

ช่วงบ่าย - กิจกรรมเวิร์คช็อปไอที

             - PC Recovery

* หัวข้อเนื้อหาจะกำหนดตามความเหมาะสมของเวลา วิทยากร และนักศึกษา

 

ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินโครงการ

ภายในระยะเวลา 3 ปี จะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 8 ครั้ง และในแต่ละครั้งจะเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมครั้งละ 6 สถาบัน รวม 3 ปี จะมีสถานศึกษาเข้าร่วมประมาณ 48 สถาบัน (ภาคผนวก ข.) โดยการดำเนินกิจกรรมจะใช้เวลาการดำเนินการ 1 ระยะเวลาในการเรียนการสอนจะเริ่มตั้งแต่ 08.30 – 16.00 น.

 

การติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อให้โครงการ CSR ดังกล่าว ประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้ ทางผู้จัดทำโครงการจะมีการติดตามผู้ที่เข้าร่วมการสัมนาโดยผ่านทางช่องทาง Social Network ที่จะมีการสร้างกลุ่มขึ้นมาเช่น Line Facebook เป็นต้น เพื่อที่จะเปิดเป็นพื้นที่ในการตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัย หรือข้อแนะนำที่มีประโยชน์แก่น้องๆเพิ่มเติม

                อีกทั้งทางโครงการจะร่วมมือกับสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการที่จะร่วมกันติดตามและประเมินผลโครงการร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ร่วมกัน

                ทั้งนี้ทางโครงการ CSR ยังได้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นห้องวัดและประเมินผลกับน้องๆที่เข้าร่วมโครงการในเร็วๆนี้ โดยให้น้องๆสามารถเข้ามาสอบเพื่อวัดระดับความรู้จากการที่ได้ผ่านการสัมนาและกลับไปฝึกฝนเพิ่มเติม และหากพร้อมแล้วก็สามารถเข้ามาสอบเพื่อวัดระดับต่อไป อีกทั้งเมื่อสอบผ่านเกณฑ์ทางคณะ CSR ก็จะมีการทำใบประกาศมอบให้ และจะมีการเก็บบันทึกประวัติผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการและผู้ที่ผ่านการทดสอบในแต่ละระดับเอาไว้ด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้เยาวชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

การวัดความสำเร็จของการดำเนินของโครงการฯ สามารถวัดได้จาก 3 ด้าน คือ

1. ด้านจำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ – ในส่วนนี้จะสามารถรับทราบถึงความต้องการรับการเรียนการสอนในเบื้องต้น โดยสามารถดูได้จากจำนวนสถานศึกษาที่สมัคร จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และจากการทำใบประเมินผล

2. ด้านความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ – ในส่วนนี้จะสามารถรับทราบถึงความต้องการเกี่ยวกับการเรียนการสอนในเบื้องต้นต่อสถานศึกษา ทั้งด้านความรู้และทักษะปฎิบัติ

3. ด้านการนำไปช่วยเหลือชุมชน – การนำเครื่องมือ ประสบการณ์และความรู้ของสถาบัน ที่เข้าร่วมอบรม ไปช่วยเหลือชุมชนตามกิจกรรมต่างๆ ที่แต่ละสถาบันดำเนินการอยู่

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ในการดำเนินโครงการฯ หากบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น โครงการนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ทั้งต่อตัวผู้เข้าร่วมอบรม สถานศึกษา ชุมชน ภาคธุรกิจต่างๆ ซึ่งหากผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และฝึกฝนตัวเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอก็จะส่งผลให้เกิดทักษะและความชำนาญ ซึ่งก็จะทำให้ช่วยตนเอง สังคมได้ต่อไป

เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถแยกพิจารณาตามรายละเอียดได้ ดังนี้

 • ตัวผู้เข้ารับการอบรม

นอกจากจะได้รับประสบการณ์โดยตรงจากคณะทำงานที่มีประสบการณ์ตรงจากการทำงานแล้ว ความรู้ที่ได้รับยังสามารถเป็นตัวช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจได้ ซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบในการสมัครงานหรือการนำไปประกอบอาชีพอิสระ หรือช่วยเหลือผู้คนรอบข้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 • สถานศึกษา

สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับอุปกรณ์สือการเรียนการสอน ตามที่แจ้งไว้ในส่วนของภาคผนวก ก. ซึ่งสามารถนำไปเป็นเครื่องมือหรือวิทยาทานให้กับนักเรียนในรุ่นต่อๆไป รวมไปถึงการที่จะมีความสามารถยิ่งขึ้นในการช่วยเหลือชุมชนต่อไปได้

 • ชุมชน/สิ่งแวดล้อม
 • นอกจากความรู้ที่ทางผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับแล้ว ประสบการณ์เหล่านี้ยังสามารถนำไปช่วยเหลือชุมชนต่อไปได้อีก อย่างกรณีของโครงการ Fixit Center ของสถาบันอาชีวะศึกษา ก็สามารถนำเครื่องมือที่ไดรับไปบริการชุมชนต่อในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนที่การออกโครงการได้ ยิ่งช่วยได้มากเท่าไหร่ ก็จะช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งอย่างน้อยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยกันดูแลชุมชนให้เข้มแข็ง และช่วยลดมลภาวะของโลกลดลงด้วย

 • องค์กรและพันธมิตรโครงการ
 • สิ่งที่องค์กรจะได้รับ จะเป็นในเรื่องของความภาคภูมิใจในการได้มีส่วนช่วยให้สังคมมีความเข้มแข็งและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้พนักงานขององค์กร รู้จักการมี “จิตอาสา” ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าความรู้เลย ซึ่งการมีจิตอาสาที่ดีจะมีส่วนช่วยให้พนักงานในระดับต่างๆช่วยเหลือกันได้มากยิ่งขึ้น และยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะสร้าง Value chain ในภาคส่วนของกลุ่มธุรกิจ IT ให้เกิดขึ้นได้จริง รวมถึงทำให้องค์กรเป็นที่รู้จักต่อคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น

 • ภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
 • ทักษะหรือความรู้ที่ได้รับจากโครงการ จะช่วยส่งผลดีต่อภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี เพราะโครงการดังกล่าว เป็นการเสริมนอกหลักสูตรของนักศึกษา ซึ่งทักษะดังกล่าวเมื่อ
 • เวลาไปทำงานแล้ว จะช่วยลดเวลาในการเทรนงานลงหรือสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการสอนงานต่างๆลงไปได้นั่นเอง

   

  ผู้สนับสนุนโครงการช่างนอกกรอบประจำปี พ.ศ. 2558-2560

  บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://www.synnex.co.th/

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา http://www.vec.go.th/

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย http://www.fti.or.th/

  Asustek Computer (Thailand) Co., Ltd. https://www.asus.com/th/

  Intel Microelectronics (Thailand) Ltd. http://www.thailand.intel.com/

  Microsoft (Thailand) Ltd. https://www.microsoft.com/th-th/

  TP-LINK Enterprises (Thailand) Co.,Ltd.  http://www.tp-link.co.th/

  LEMEL COMPUTER http://www.lemelweb.com/

VDO
ข่าวและกิจกรรม
Latest CSR News
โครงการ/มาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Latest CSR Clipping
ดู CSR Clipping ทั้งหมด
Synnex Volunteer
CSR DAY เปิดท้ายการกุศล หารายได้สมทบทุน CSR
กลับสู่หน้าข่าวและกิจกรรม
CSR News
โครงการที่มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมมือ ไปรษณีย์ไทย ติดตั้งจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์สร้างอีโคซิสเต็ม ในยุคเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะองค์กรเอกชน ที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ มอบเงินบริจาคโครงการ “เปลี่ยนผู้ใช้ สู่ผู้ให้” ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี ช่วยเหลือสถานการณ์โควิดต่อเนื่อง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ให้แก่ วิทยาลัยเทคนิคปัว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ได้รับคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืน THSI ปี 64 สร้างองค์กรยุคดิจิทัล สู่ไอทีอีโคซิสเต็ม ภายใต้กรอบ ESG
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด ให้กับเขตลาดพร้าวเพื่อใช้ในศูนย์พักคอย (Community Isolation)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมส่งมอบห้องความดันลบภายใต้โครงการ “กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“ซินเน็ค (ประเทศไทย)” ผนึกกำลังพันธมิตรกรุงศรี ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ มอบพรินเตอร์พร้อมหมึกพิมพ์ มูลค่ากว่า 2.3 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการประชาชนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ส่งมอบเงินบริจาคในโครงการ SYNNEX Together Stronger ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน / Supplier Code of Conduct
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การดำเนินงานด้านสังคม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
นวัตกรรมทางธุรกิจ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ก๊าซเรือนกระจก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ไอที สนับสนุนศูนย์ “Call center หมอพร้อม” เพิ่มการเข้าถึงคนไทยทั่วประเทศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับต้าหัว ส่งมอบระบบตรวจจับอุณหภูมิอัจฉริยะ “Dahua Thermal Solution” แก่กระทรวงแรงงาน รับมือสถานการณ์โควิด-19 ระบาดรอบใหม่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ สนับสนุนคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาแก่ 7 วิทยาลัย มูลค่ากว่า 14 ลบ.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ คว้า 2 รางวัลเกียรติยศในงาน SET Awards 2020
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ชวนลดมลพิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ กับโปรเจ็กต์ Trusted by Synnex E-Waste ผ่านศูนย์บริการซินเน็คฯ ทั่วประเทศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
SYNNEX ร่วมกับ RAZER มอบรายได้จากงาน RazerCon Thailand 2020 สนับสนุนโครงการ “ให้ ไป ต่อ” ให้กับเทใจดอทคอม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ และ IOT ให้กับครู และนักเรียนอาชีวศึกษา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ มอบ Face Shield และหน้ากากอนามัย ช่วยป้องกันโควิด-19 แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับต้าหัว สนับสนุน “Dahua Thermal Solution” ระบบตรวจจับอุณหภูมิอัจฉริยะ แก่กระทรวงสาธารณสุข รับมือสถานการณ์โควิด-19
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“Synnex The One ปันความสุข” เปิดท้ายการกุศล หารายได้สมทบทุน CSR ปี7
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล "SYNNEX RUN 2019" มอบรายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนเพื่อมูลนิธิรามาธิบดีฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment 2018
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Synnex Start Run EP.3 วิ่ง ร่วมบุญ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน บริจาคสิ่งของ พร้อมทุนการศึกษาแก่บ้านนกขมิ้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Run To Share ณ สวนวัชราภิรมย์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
CSR Calendar
June
July
August
September
1
16
20
iT Library
Library IT by Synnex
2552 – 2558
ภาคเหนือ 19 โรงเรียน 33 เครื่อง
1. จำนวน 3 เครื่อง
2. จำนวน 3 เครื่อง
3. จำนวน 3 เครื่อง
4. จำนวน 1 เครื่อง
5. จำนวน 1 เครื่อง
6. จำนวน 1 เครื่อง
7. จำนวน 1 เครื่อง
8. จำนวน 1 เครื่อง
9. จำนวน 1 เครื่อง
10. จำนวน 1 เครื่อง
11. จำนวน 1 เครื่อง
12. จำนวน 2 เครื่อง
13. จำนวน 2 เครื่อง
14. จำนวน 2 เครื่อง
15. จำนวน 2 เครื่อง
16. จำนวน 2 เครื่อง
17. จำนวน 2 เครื่อง
18. จำนวน 2 เครื่อง
19. จำนวน 2 เครื่อง
ภาคกลาง 123 โรงเรียน 227 เครื่อง
1. จำนวน 2 เครื่อง
2. จำนวน 2 เครื่อง
3. จำนวน 2 เครื่อง
4. จำนวน 2 เครื่อง
5. จำนวน 3 เครื่อง
6. จำนวน 3 เครื่อง
7. จำนวน 1 เครื่อง
8. จำนวน 1 เครื่อง
9. จำนวน 1 เครื่อง
10. จำนวน 1 เครื่อง
11. จำนวน 1 เครื่อง
12. จำนวน 1 เครื่อง
13. จำนวน 1 เครื่อง
14. จำนวน 1 เครื่อง
15. จำนวน 1 เครื่อง
16. จำนวน 2 เครื่อง
17. จำนวน 2 เครื่อง
18. จำนวน 2 เครื่อง
19. จำนวน 2 เครื่อง
20. จำนวน 1 เครื่อง
21. จำนวน 1 เครื่อง
22. จำนวน 3 เครื่อง
23. จำนวน 3 เครื่อง
24. จำนวน 2 เครื่อง
25. จำนวน 2 เครื่อง
26. จำนวน 2 เครื่อง
27. จำนวน 2 เครื่อง
28. จำนวน 2 เครื่อง
29. จำนวน 2 เครื่อง
30. จำนวน 2 เครื่อง
31. จำนวน 2 เครื่อง
32. จำนวน 2 เครื่อง
33. จำนวน 2 เครื่อง
34. จำนวน 3 เครื่อง
35. จำนวน 1 เครื่อง
36. จำนวน 1 เครื่อง
37. จำนวน 1 เครื่อง
38. จำนวน 1 เครื่อง
39. จำนวน 1 เครื่อง
40. จำนวน 1 เครื่อง
41. จำนวน 1 เครื่อง
42. จำนวน 2 เครื่อง
43. จำนวน 2 เครื่อง
44. จำนวน 2 เครื่อง
45. จำนวน 2 เครื่อง
46. จำนวน 2 เครื่อง
47. จำนวน 2 เครื่อง
48. จำนวน 2 เครื่อง
49. จำนวน 3 เครื่อง
50. จำนวน 2 เครื่อง
51. จำนวน 2 เครื่อง
52. จำนวน 2 เครื่อง
53. จำนวน 2 เครื่อง
54. จำนวน 3 เครื่อง
55. จำนวน 3 เครื่อง
56. จำนวน 3 เครื่อง
57. จำนวน 3 เครื่อง
58. จำนวน 1 เครื่อง
59. จำนวน 2 เครื่อง
60. จำนวน 2 เครื่อง
61. จำนวน 2 เครื่อง
62. จำนวน 2 เครื่อง
63. จำนวน 1 เครื่อง
64. จำนวน 2 เครื่อง
65. จำนวน 2 เครื่อง
66. จำนวน 2 เครื่อง
67. จำนวน 2 เครื่อง
68. จำนวน 2 เครื่อง
69. จำนวน 2 เครื่อง
70. จำนวน 2 เครื่อง
71. จำนวน 2 เครื่อง
72. จำนวน 2 เครื่อง
73. จำนวน 2 เครื่อง
74. จำนวน 2 เครื่อง
75. จำนวน 2 เครื่อง
76. จำนวน 3 เครื่อง
77. จำนวน 3 เครื่อง
78. จำนวน 3 เครื่อง
79. จำนวน 1 เครื่อง
80. จำนวน 1 เครื่อง
81. จำนวน 2 เครื่อง
82. จำนวน 2 เครื่อง
83. จำนวน 2 เครื่อง
84. จำนวน 2 เครื่อง
85. จำนวน 2 เครื่อง
86. จำนวน 2 เครื่อง
87. จำนวน 2 เครื่อง
88. จำนวน 2 เครื่อง
89. จำนวน 2 เครื่อง
90. จำนวน 2 เครื่อง
91. จำนวน 2 เครื่อง
92. จำนวน 2 เครื่อง
93. จำนวน 2 เครื่อง
94. จำนวน 2 เครื่อง
95. จำนวน 2 เครื่อง
96. จำนวน 2 เครื่อง
97. จำนวน 2 เครื่อง
98. จำนวน 2 เครื่อง
99. จำนวน 1 เครื่อง
100. จำนวน 2 เครื่อง
101. จำนวน 2 เครื่อง
102. จำนวน 2 เครื่อง
103. จำนวน 2 เครื่อง
104. จำนวน 2 เครื่อง
105. จำนวน 3 เครื่อง
106. จำนวน 3 เครื่อง
107. จำนวน 3 เครื่อง
108. จำนวน 1 เครื่อง
109. จำนวน 1 เครื่อง
110. จำนวน 2 เครื่อง
111. จำนวน 2 เครื่อง
112. จำนวน 2 เครื่อง
113. จำนวน 2 เครื่อง
114. จำนวน 1 เครื่อง
115. จำนวน 1 เครื่อง
116. จำนวน 1 เครื่อง
117. จำนวน 1 เครื่อง
118. จำนวน 1 เครื่อง
119. จำนวน 1 เครื่อง
120. จำนวน 1 เครื่อง
121. จำนวน 1 เครื่อง
122. จำนวน 1 เครื่อง
123. จำนวน 1 เครื่อง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 93 โรงเรียน 176 เครื่อง
1. จำนวน 2 เครื่อง
2. จำนวน 2 เครื่อง
3. จำนวน 2 เครื่อง
4. จำนวน 2 เครื่อง
5. จำนวน 2 เครื่อง
6. จำนวน 2 เครื่อง
7. จำนวน 2 เครื่อง
8. จำนวน 3 เครื่อง
9. จำนวน 3 เครื่อง
10. จำนวน 2 เครื่อง
11. จำนวน 2 เครื่อง
12. จำนวน 2 เครื่อง
13. จำนวน 2 เครื่อง
14. จำนวน 1 เครื่อง
15. จำนวน 1 เครื่อง
16. จำนวน 1 เครื่อง
17. จำนวน 1 เครื่อง
18. จำนวน 1 เครื่อง
19. จำนวน 1 เครื่อง
20. จำนวน 1 เครื่อง
21. จำนวน 1 เครื่อง
22. จำนวน 3 เครื่อง
23. จำนวน 3 เครื่อง
24. จำนวน 3 เครื่อง
25. จำนวน 2 เครื่อง
26. จำนวน 2 เครื่อง
27. จำนวน 2 เครื่อง
28. จำนวน 2 เครื่อง
29. จำนวน 1 เครื่อง
30. จำนวน 1 เครื่อง
31. จำนวน 3 เครื่อง
32. จำนวน 3 เครื่อง
33. จำนวน 2 เครื่อง
34. จำนวน 3 เครื่อง
35. จำนวน 3 เครื่อง
36. จำนวน 2 เครื่อง
37. จำนวน 2 เครื่อง
38. จำนวน 1 เครื่อง
39. จำนวน 1 เครื่อง
40. จำนวน 1 เครื่อง
41. จำนวน 1 เครื่อง
42. จำนวน 10 เครื่อง
43. จำนวน 2 เครื่อง
44. จำนวน 2 เครื่อง
45. จำนวน 2 เครื่อง
46. จำนวน 2 เครื่อง
47. จำนวน 2 เครื่อง
48. จำนวน 2 เครื่อง
49. จำนวน 2 เครื่อง
50. จำนวน 2 เครื่อง
51. จำนวน 2 เครื่อง
52. จำนวน 2 เครื่อง
53. จำนวน 2 เครื่อง
54. จำนวน 2 เครื่อง
55. จำนวน 2 เครื่อง
56. จำนวน 2 เครื่อง
57. จำนวน 1 เครื่อง
58. จำนวน 1 เครื่อง
59. จำนวน 1 เครื่อง
60. จำนวน 1 เครื่อง
61. จำนวน 1 เครื่อง
62. จำนวน 1 เครื่อง
63. จำนวน 1 เครื่อง
64. จำนวน 1 เครื่อง
65. จำนวน 3 เครื่อง
66. จำนวน 3 เครื่อง
67. จำนวน 2 เครื่อง
68. จำนวน 2 เครื่อง
69. จำนวน 2 เครื่อง
70. จำนวน 2 เครื่อง
71. จำนวน 2 เครื่อง
72. จำนวน 3 เครื่อง
73. จำนวน 2 เครื่อง
74. จำนวน 1 เครื่อง
75. จำนวน 2 เครื่อง
76. จำนวน 3 เครื่อง
77. จำนวน 2 เครื่อง
78. จำนวน 1 เครื่อง
79. จำนวน 1 เครื่อง
80. จำนวน 1 เครื่อง
81. จำนวน 1 เครื่อง
82. จำนวน 1 เครื่อง
83. จำนวน 1 เครื่อง
84. จำนวน 1 เครื่อง
85. จำนวน 1 เครื่อง
86. จำนวน 1 เครื่อง
87. จำนวน 1 เครื่อง
88. จำนวน 1 เครื่อง
89. จำนวน 3 เครื่อง
90. จำนวน 3 เครื่อง
91. จำนวน 2 เครื่อง
92. จำนวน 2 เครื่อง
93. จำนวน 3 เครื่อง
ภาคตะวันตก 31 โรงเรียน 55 เครื่อง
1. จำนวน 2 เครื่อง
2. จำนวน 3 เครื่อง
3. จำนวน 3 เครื่อง
4. จำนวน 3 เครื่อง
5. จำนวน 1 เครื่อง
6. จำนวน 1 เครื่อง
7. จำนวน 3 เครื่อง
8. จำนวน 3 เครื่อง
9. จำนวน 3 เครื่อง
10. จำนวน 1 เครื่อง
11. จำนวน 1 เครื่อง
12. จำนวน 1 เครื่อง
13. จำนวน 1 เครื่อง
14. จำนวน 1 เครื่อง
15. จำนวน 1 เครื่อง
16. จำนวน 1 เครื่อง
17. จำนวน 2 เครื่อง
18. จำนวน 2 เครื่อง
19. จำนวน 2 เครื่อง
20. จำนวน 2 เครื่อง
21. จำนวน 2 เครื่อง
22. จำนวน 2 เครื่อง
23. จำนวน 2 เครื่อง
24. จำนวน 1 เครื่อง
25. จำนวน 1 เครื่อง
26. จำนวน 1 เครื่อง
27. จำนวน 1 เครื่อง
28. จำนวน 3 เครื่อง
29. จำนวน 3 เครื่อง
30. จำนวน 1 เครื่อง
31. จำนวน 1 เครื่อง
ภาคตะวันออก 30 โรงเรียน 75 เครื่อง
1. จำนวน 2 เครื่อง
2. จำนวน 3 เครื่อง
3. จำนวน 2 เครื่อง
4. จำนวน 3 เครื่อง
5. จำนวน 3 เครื่อง
6. จำนวน 3 เครื่อง
7. จำนวน 1 เครื่อง
8. จำนวน 1 เครื่อง
9. จำนวน 3 เครื่อง
10. จำนวน 3 เครื่อง
11. จำนวน 3 เครื่อง
12. จำนวน 1 เครื่อง
13. จำนวน 3 เครื่อง
14. จำนวน 3 เครื่อง
15. จำนวน 3 เครื่อง
16. จำนวน 2 เครื่อง
17. จำนวน 2 เครื่อง
18. จำนวน 2 เครื่อง
19. จำนวน 3 เครื่อง
20. จำนวน 3 เครื่อง
21. จำนวน 3 เครื่อง
22. จำนวน 1 เครื่อง
23. จำนวน 3 เครื่อง
24. จำนวน 3 เครื่อง
25. จำนวน 3 เครื่อง
26. จำนวน 3 เครื่อง
27. จำนวน 3 เครื่อง
28. จำนวน 3 เครื่อง
29. จำนวน 2 เครื่อง
30. จำนวน 2 เครื่อง
ภาคใต้ 69 โรงเรียน 102 เครื่อง
1. จำนวน 1 เครื่อง
2. จำนวน 2 เครื่อง
3. จำนวน 2 เครื่อง
4. จำนวน 2 เครื่อง
5. จำนวน 2 เครื่อง
6. จำนวน 2 เครื่อง
7. จำนวน 1 เครื่อง
8. จำนวน 1 เครื่อง
9. จำนวน 2 เครื่อง
10. จำนวน 1 เครื่อง
11. จำนวน 1 เครื่อง
12. จำนวน 1 เครื่อง
13. จำนวน 2 เครื่อง
14. จำนวน 1 เครื่อง
15. จำนวน 1 เครื่อง
16. จำนวน 1 เครื่อง
17. จำนวน 1 เครื่อง
18. จำนวน 1 เครื่อง
19. จำนวน 1 เครื่อง
20. จำนวน 1 เครื่อง
21. จำนวน 1 เครื่อง
22. จำนวน 1 เครื่อง
23. จำนวน 1 เครื่อง
24. จำนวน 1 เครื่อง
25. จำนวน 1 เครื่อง
26. จำนวน 1 เครื่อง
27. จำนวน 1 เครื่อง
28. จำนวน 2 เครื่อง
29. จำนวน 1 เครื่อง
30. จำนวน 1 เครื่อง
31. จำนวน 2 เครื่อง
32. จำนวน 2 เครื่อง
33. จำนวน 2 เครื่อง
34. จำนวน 2 เครื่อง
35. จำนวน 2 เครื่อง
36. จำนวน 2 เครื่อง
37. จำนวน 2 เครื่อง
38. จำนวน 2 เครื่อง
39. จำนวน 1 เครื่อง
40. จำนวน 1 เครื่อง
41. จำนวน 1 เครื่อง
42. จำนวน 1 เครื่อง
43. จำนวน 2 เครื่อง
44. จำนวน 6 เครื่อง
45. จำนวน 1 เครื่อง
46. จำนวน 1 เครื่อง
47. จำนวน 1 เครื่อง
48. จำนวน 1 เครื่อง
49. จำนวน 1 เครื่อง
50. จำนวน 1 เครื่อง
51. จำนวน 1 เครื่อง
52. จำนวน 1 เครื่อง
53. จำนวน 3 เครื่อง
54. จำนวน 3 เครื่อง
55. จำนวน 3 เครื่อง
56. จำนวน 3 เครื่อง
57. จำนวน 1 เครื่อง
58. จำนวน 1 เครื่อง
59. จำนวน 1 เครื่อง
60. จำนวน 1 เครื่อง
61. จำนวน 1 เครื่อง
62. จำนวน 1 เครื่อง
63. จำนวน 1 เครื่อง
64. จำนวน 1 เครื่อง
65. จำนวน 2 เครื่อง
66. จำนวน 1 เครื่อง
67. จำนวน 2 เครื่อง
68. จำนวน 1 เครื่อง
69. จำนวน 2 เครื่อง
Synnex Volunteer
ซินเน็คฯ ร่วมมือ ไปรษณีย์ไทย ติดตั้งจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์สร้างอีโคซิสเต็ม ในยุคเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะองค์กรเอกชน ที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ มอบเงินบริจาคโครงการ “เปลี่ยนผู้ใช้ สู่ผู้ให้” ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี ช่วยเหลือสถานการณ์โควิดต่อเนื่อง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ให้แก่ วิทยาลัยเทคนิคปัว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด ให้กับเขตลาดพร้าวเพื่อใช้ในศูนย์พักคอย (Community Isolation)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมส่งมอบห้องความดันลบภายใต้โครงการ “กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“ซินเน็ค (ประเทศไทย)” ผนึกกำลังพันธมิตรกรุงศรี ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ มอบพรินเตอร์พร้อมหมึกพิมพ์ มูลค่ากว่า 2.3 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการประชาชนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ส่งมอบเงินบริจาคในโครงการ SYNNEX Together Stronger ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ไอที สนับสนุนศูนย์ “Call center หมอพร้อม” เพิ่มการเข้าถึงคนไทยทั่วประเทศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับต้าหัว ส่งมอบระบบตรวจจับอุณหภูมิอัจฉริยะ “Dahua Thermal Solution” แก่กระทรวงแรงงาน รับมือสถานการณ์โควิด-19 ระบาดรอบใหม่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ สนับสนุนคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาแก่ 7 วิทยาลัย มูลค่ากว่า 14 ลบ.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ และ IOT ให้กับครู และนักเรียนอาชีวศึกษา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
SYNNEX ร่วมกับ RAZER มอบรายได้จากงาน RazerCon Thailand 2020 สนับสนุนโครงการ “ให้ ไป ต่อ” ให้กับเทใจดอทคอม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ชวนลดมลพิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ กับโปรเจ็กต์ Trusted by Synnex E-Waste ผ่านศูนย์บริการซินเน็คฯ ทั่วประเทศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับต้าหัว ส่งมอบระบบตรวจจับอุณหภูมิอัจฉริยะ “Dahua Thermal Solution” แก่สำนักนายกรัฐมนตรี ช่วยรับมือสถานการณ์โควิด-19
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ มอบ Face Shield และหน้ากากอนามัย ช่วยป้องกันโควิด-19 แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับต้าหัว สนับสนุน “Dahua Thermal Solution” ระบบตรวจจับอุณหภูมิอัจฉริยะ แก่กระทรวงสาธารณสุข รับมือสถานการณ์โควิด-19
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“Synnex The One ปันความสุข” เปิดท้ายการกุศล หารายได้สมทบทุน CSR ปี7
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล "SYNNEX RUN 2019" มอบรายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนเพื่อมูลนิธิรามาธิบดีฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Synnex Start Run EP.3 วิ่ง ร่วมบุญ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Run To Share ณ สวนวัชราภิรมย์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Synnex Start Run EP.2 วิ่งได้บุญ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
-- Synnex Our CSR ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
(Code of Conduct)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) เพื่อเป็นนโยบายและเป็นแนวทางการปฎิบัติที่ดีให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้เข้าใจ ยึดถือ พึ่งต้องประพฤติปฎิบัติตนให้สอดคล้องกับกฏระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในทิศทางเดียวกันให้เกิดเป็นนวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการดำเนินธุรกิจก้าวไปข้างหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ช่างนอกกรอบ
โครงการช่างนอกกรอบ
เสริมความรู้ คู่สร้างสรรค์ ปันสู่สังคม
ช่างนอกกรอบ
โครงการช่างนอกกรอบ ปีที่ 2 (ต่อเนื่อง ปี 2558-2560) - เสริมความรู้ คู่สร้างสรรค์ ปันสู่สังคม -

สืบเนื่องจากในปี 2557 “โครงการช่างนอกกรอบ” ได้ร่วมมือกับพันธมิตร 7 องค์กรหลัก โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ มุ่งที่จะแบ่งปันความรู้ทางด้านช่างเทคนิคและความรู้ทางด้านไอทีต่างๆ ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อที่จะให้คณะอาจารย์และนักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้ทางด้านช่างเทคนิคเพื่อเติมโดยตรงจากผู้มีประสบการณ์ถึงวันนี้ จากความรู้ที่ได้รับการอบรมและเครื่องมือที่ได้รับมอบไป มิได้หยุดอยู่ที่นักศึกษาหรือสถานศึกษาที่ได้รับการอบรมเท่านั้น แต่ทักษะและความรู้ยังคงถูกส่งต่อไปยังชุมชน โดยผ่านทางโครงการ Fixit Center ซึ่งเป็นโครงการบริการชุมชนของสถาบันการอาชีวศึกษา จะนำเครื่องมือที่ได้รับไปบริการชุมชนต่อในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตามหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ  ยิ่งช่วยได้มากเท่าไร ก็จะช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งอย่างน้อยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยกันดูแลชุมชนให้เข้มแข็งและช่วยลดปัญหาด้านมลภาวะลงด้วย

เพื่อความต่อเนื่องของโครงการ ในปีที่ 2 จะมีแผนงานต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2558 – 2560  ทางคณะทำงานจึงได้วางการดำเนินแผนงานระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะส่งมอบประสบการณ์และความรู้ไปให้กว้างที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อเยาวชน สังคมชุมชน และประเทศชาติ โดยมีพันธมิตรหลัก ได้แก่ บมจ.ซินเน็ค, สำนักงานอาชีวะศึกษา และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีชั้นนำ เอซุส, อินเทล, ไมโครซอฟต์, ทีพี-ลิงค์ และเลอเมล ร่วมผลักดันเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป

นอกจากนี้ทางคณะทำงาน “ช่างนอกกรอบ” ได้มีแนวคิดที่จะจัดทำหลักสูตร e-learning โดยจะบรรจุเนื้อหาการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับไอที เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะสร้างบทเรียนออนไลน์ ซึ่งจะรวบรวมผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆเข้ามาช่วยกันออกแบบการเรียนรู้ออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม เช่น หลักสูตรช่างเทคนิค , การตรวจวิเคราะห์ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนและเข้าวัดการทดสอบความรู้ความสามารถที่ได้เรียนไป เพื่อให้เป็นข้อมูลตัวกลางกลางสำหรับที่จะเป็นช่องทางให้กับผู้ประกอบการไอที สามารถค้นหา

นักเรียนนักศึกษาที่มีทักษะตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบ ประเมินผลความต่อเนื่องของโครงการได้อีกทางหนึ่ง โครงการ "ช่างนอกกรอบ" มุ่งเน้นโรงเรียนหรือสถาบันที่ได้รับการอบรมและเครื่องมือ จะมีการนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยกันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นส่วนในการช่วยลดปัญหา E-waste ช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งโครงการต่อไป 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1. นักศึกษา - เยาวชน - ประชาชน

                เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป

2. ทรัพยากร - ชุมชน - สิ่งแวดล้อม

                เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมและได้รับการถ่ายทอด ความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียง และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์

3. พันธมิตร

                เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งในทางพันธมิตรทางธุรกิจและสังคมต่อไป

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันร่วมโครงการ

1. เป็นสถาบันในสังกัดกรมอาชีวศึกษา / สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาที่ทำการอบรม

2. สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องมีการจัดโครงการช่วยเหลือชุมชนหรือมีโครงการด้าน “จิตสาธารณะ” สม่ำเสมอ

3. สถานศึกษานั้นๆ ขาดแคลน หรือต้องการอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเครื่องมือในการเรียนการสอนที่จะทำการอบรม

4. สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ มีคณะอาจารย์และนักเรียนที่มีความตั้งใจในการรับการอบรม

5. คณะทำงานโครงการสามารถขอข้อมูล ติดตามประเมินผลได้ อีกทั้งสถานศึกษานั้นๆ ต้องทำการรักษาอุปกรณ์ที่ได้รับมอบได้อย่างเหมาะสม

6. การคัดเลือกสถานศึกษาใดๆ ในการเข้าร่วมโครงการ ให้ถือความเห็นของคณะทำงานเป็นที่สิ้นสุด

 

หัวข้อในการอบรม

ในการอบรมจะแบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาจารย์ และ กลุ่มนักศึกษา ซึ่งกลุ่มอาจารย์จะเน้นการใช้งานเครื่องมือเพื่อสามารถนำไปสอนต่อ ส่วนกลุ่มนักศึกษาจะเป็นการรับฟังในส่วนของอัพเดทเทคโนโลยีทีและการทำเวิร์คช็อป จากวิทยากรของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีชั้นนำ เอซุส, อินเทล, ไมโครซอฟต์, ทีพี-ลิงค์ ซึ่งเป็นพันธมิตรที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการช่างนอกกรอบ

 

อาจารย์

การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อถอดและติดตั้งอุปกรณ์ประเภท SMD

 

นักศึกษา

ช่วงเช้า - IT Update Tech & Trend

ช่วงบ่าย - กิจกรรมเวิร์คช็อปไอที

             - PC Recovery

* หัวข้อเนื้อหาจะกำหนดตามความเหมาะสมของเวลา วิทยากร และนักศึกษา

 

ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินโครงการ

ภายในระยะเวลา 3 ปี จะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 8 ครั้ง และในแต่ละครั้งจะเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมครั้งละ 6 สถาบัน รวม 3 ปี จะมีสถานศึกษาเข้าร่วมประมาณ 48 สถาบัน (ภาคผนวก ข.) โดยการดำเนินกิจกรรมจะใช้เวลาการดำเนินการ 1 ระยะเวลาในการเรียนการสอนจะเริ่มตั้งแต่ 08.30 – 16.00 น.

 

การติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อให้โครงการ CSR ดังกล่าว ประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้ ทางผู้จัดทำโครงการจะมีการติดตามผู้ที่เข้าร่วมการสัมนาโดยผ่านทางช่องทาง Social Network ที่จะมีการสร้างกลุ่มขึ้นมาเช่น Line Facebook เป็นต้น เพื่อที่จะเปิดเป็นพื้นที่ในการตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัย หรือข้อแนะนำที่มีประโยชน์แก่น้องๆเพิ่มเติม

                อีกทั้งทางโครงการจะร่วมมือกับสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการที่จะร่วมกันติดตามและประเมินผลโครงการร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ร่วมกัน

                ทั้งนี้ทางโครงการ CSR ยังได้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นห้องวัดและประเมินผลกับน้องๆที่เข้าร่วมโครงการในเร็วๆนี้ โดยให้น้องๆสามารถเข้ามาสอบเพื่อวัดระดับความรู้จากการที่ได้ผ่านการสัมนาและกลับไปฝึกฝนเพิ่มเติม และหากพร้อมแล้วก็สามารถเข้ามาสอบเพื่อวัดระดับต่อไป อีกทั้งเมื่อสอบผ่านเกณฑ์ทางคณะ CSR ก็จะมีการทำใบประกาศมอบให้ และจะมีการเก็บบันทึกประวัติผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการและผู้ที่ผ่านการทดสอบในแต่ละระดับเอาไว้ด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้เยาวชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

การวัดความสำเร็จของการดำเนินของโครงการฯ สามารถวัดได้จาก 3 ด้าน คือ

1. ด้านจำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ – ในส่วนนี้จะสามารถรับทราบถึงความต้องการรับการเรียนการสอนในเบื้องต้น โดยสามารถดูได้จากจำนวนสถานศึกษาที่สมัคร จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และจากการทำใบประเมินผล

2. ด้านความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ – ในส่วนนี้จะสามารถรับทราบถึงความต้องการเกี่ยวกับการเรียนการสอนในเบื้องต้นต่อสถานศึกษา ทั้งด้านความรู้และทักษะปฎิบัติ

3. ด้านการนำไปช่วยเหลือชุมชน – การนำเครื่องมือ ประสบการณ์และความรู้ของสถาบัน ที่เข้าร่วมอบรม ไปช่วยเหลือชุมชนตามกิจกรรมต่างๆ ที่แต่ละสถาบันดำเนินการอยู่

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ในการดำเนินโครงการฯ หากบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น โครงการนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ทั้งต่อตัวผู้เข้าร่วมอบรม สถานศึกษา ชุมชน ภาคธุรกิจต่างๆ ซึ่งหากผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และฝึกฝนตัวเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอก็จะส่งผลให้เกิดทักษะและความชำนาญ ซึ่งก็จะทำให้ช่วยตนเอง สังคมได้ต่อไป

เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถแยกพิจารณาตามรายละเอียดได้ ดังนี้

 • ตัวผู้เข้ารับการอบรม

นอกจากจะได้รับประสบการณ์โดยตรงจากคณะทำงานที่มีประสบการณ์ตรงจากการทำงานแล้ว ความรู้ที่ได้รับยังสามารถเป็นตัวช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจได้ ซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบในการสมัครงานหรือการนำไปประกอบอาชีพอิสระ หรือช่วยเหลือผู้คนรอบข้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 • สถานศึกษา

สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับอุปกรณ์สือการเรียนการสอน ตามที่แจ้งไว้ในส่วนของภาคผนวก ก. ซึ่งสามารถนำไปเป็นเครื่องมือหรือวิทยาทานให้กับนักเรียนในรุ่นต่อๆไป รวมไปถึงการที่จะมีความสามารถยิ่งขึ้นในการช่วยเหลือชุมชนต่อไปได้

 • ชุมชน/สิ่งแวดล้อม
 • นอกจากความรู้ที่ทางผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับแล้ว ประสบการณ์เหล่านี้ยังสามารถนำไปช่วยเหลือชุมชนต่อไปได้อีก อย่างกรณีของโครงการ Fixit Center ของสถาบันอาชีวะศึกษา ก็สามารถนำเครื่องมือที่ไดรับไปบริการชุมชนต่อในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนที่การออกโครงการได้ ยิ่งช่วยได้มากเท่าไหร่ ก็จะช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งอย่างน้อยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยกันดูแลชุมชนให้เข้มแข็ง และช่วยลดมลภาวะของโลกลดลงด้วย

 • องค์กรและพันธมิตรโครงการ
 • สิ่งที่องค์กรจะได้รับ จะเป็นในเรื่องของความภาคภูมิใจในการได้มีส่วนช่วยให้สังคมมีความเข้มแข็งและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้พนักงานขององค์กร รู้จักการมี “จิตอาสา” ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าความรู้เลย ซึ่งการมีจิตอาสาที่ดีจะมีส่วนช่วยให้พนักงานในระดับต่างๆช่วยเหลือกันได้มากยิ่งขึ้น และยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะสร้าง Value chain ในภาคส่วนของกลุ่มธุรกิจ IT ให้เกิดขึ้นได้จริง รวมถึงทำให้องค์กรเป็นที่รู้จักต่อคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น

 • ภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
 • ทักษะหรือความรู้ที่ได้รับจากโครงการ จะช่วยส่งผลดีต่อภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี เพราะโครงการดังกล่าว เป็นการเสริมนอกหลักสูตรของนักศึกษา ซึ่งทักษะดังกล่าวเมื่อ
 • เวลาไปทำงานแล้ว จะช่วยลดเวลาในการเทรนงานลงหรือสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการสอนงานต่างๆลงไปได้นั่นเอง

   

  ผู้สนับสนุนโครงการช่างนอกกรอบประจำปี พ.ศ. 2558-2560

  บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://www.synnex.co.th/

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา http://www.vec.go.th/

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย http://www.fti.or.th/

  Asustek Computer (Thailand) Co., Ltd. https://www.asus.com/th/

  Intel Microelectronics (Thailand) Ltd. http://www.thailand.intel.com/

  Microsoft (Thailand) Ltd. https://www.microsoft.com/th-th/

  TP-LINK Enterprises (Thailand) Co.,Ltd.  http://www.tp-link.co.th/

  LEMEL COMPUTER http://www.lemelweb.com/

VDO
ข่าวและกิจกรรม
Latest CSR News
โครงการ/มาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Latest CSR Clipping
ดู CSR Clipping ทั้งหมด
CSR News
โครงการที่มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมมือ ไปรษณีย์ไทย ติดตั้งจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์สร้างอีโคซิสเต็ม ในยุคเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะองค์กรเอกชน ที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ มอบเงินบริจาคโครงการ “เปลี่ยนผู้ใช้ สู่ผู้ให้” ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี ช่วยเหลือสถานการณ์โควิดต่อเนื่อง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ให้แก่ วิทยาลัยเทคนิคปัว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ได้รับคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืน THSI ปี 64 สร้างองค์กรยุคดิจิทัล สู่ไอทีอีโคซิสเต็ม ภายใต้กรอบ ESG
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด ให้กับเขตลาดพร้าวเพื่อใช้ในศูนย์พักคอย (Community Isolation)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมส่งมอบห้องความดันลบภายใต้โครงการ “กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“ซินเน็ค (ประเทศไทย)” ผนึกกำลังพันธมิตรกรุงศรี ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ มอบพรินเตอร์พร้อมหมึกพิมพ์ มูลค่ากว่า 2.3 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการประชาชนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ส่งมอบเงินบริจาคในโครงการ SYNNEX Together Stronger ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน / Supplier Code of Conduct
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การดำเนินงานด้านสังคม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
นวัตกรรมทางธุรกิจ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ก๊าซเรือนกระจก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ไอที สนับสนุนศูนย์ “Call center หมอพร้อม” เพิ่มการเข้าถึงคนไทยทั่วประเทศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับต้าหัว ส่งมอบระบบตรวจจับอุณหภูมิอัจฉริยะ “Dahua Thermal Solution” แก่กระทรวงแรงงาน รับมือสถานการณ์โควิด-19 ระบาดรอบใหม่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ สนับสนุนคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาแก่ 7 วิทยาลัย มูลค่ากว่า 14 ลบ.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ คว้า 2 รางวัลเกียรติยศในงาน SET Awards 2020
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ชวนลดมลพิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ กับโปรเจ็กต์ Trusted by Synnex E-Waste ผ่านศูนย์บริการซินเน็คฯ ทั่วประเทศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
SYNNEX ร่วมกับ RAZER มอบรายได้จากงาน RazerCon Thailand 2020 สนับสนุนโครงการ “ให้ ไป ต่อ” ให้กับเทใจดอทคอม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ และ IOT ให้กับครู และนักเรียนอาชีวศึกษา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ มอบ Face Shield และหน้ากากอนามัย ช่วยป้องกันโควิด-19 แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับต้าหัว สนับสนุน “Dahua Thermal Solution” ระบบตรวจจับอุณหภูมิอัจฉริยะ แก่กระทรวงสาธารณสุข รับมือสถานการณ์โควิด-19
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“Synnex The One ปันความสุข” เปิดท้ายการกุศล หารายได้สมทบทุน CSR ปี7
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล "SYNNEX RUN 2019" มอบรายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนเพื่อมูลนิธิรามาธิบดีฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment 2018
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Synnex Start Run EP.3 วิ่ง ร่วมบุญ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน บริจาคสิ่งของ พร้อมทุนการศึกษาแก่บ้านนกขมิ้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Run To Share ณ สวนวัชราภิรมย์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
CSR Calendar
June
July
August
September
1
16
20
IT Library
ภาคเหนือ 19 โรงเรียน 33 เครื่อง
1. จำนวน 3 เครื่อง
2. จำนวน 3 เครื่อง
3. จำนวน 3 เครื่อง
4. จำนวน 1 เครื่อง
5. จำนวน 1 เครื่อง
6. จำนวน 1 เครื่อง
7. จำนวน 1 เครื่อง
8. จำนวน 1 เครื่อง
9. จำนวน 1 เครื่อง
10. จำนวน 1 เครื่อง
11. จำนวน 1 เครื่อง
12. จำนวน 2 เครื่อง
13. จำนวน 2 เครื่อง
14. จำนวน 2 เครื่อง
15. จำนวน 2 เครื่อง
16. จำนวน 2 เครื่อง
17. จำนวน 2 เครื่อง
18. จำนวน 2 เครื่อง
19. จำนวน 2 เครื่อง
ภาคกลาง 123 โรงเรียน 227 เครื่อง
1. จำนวน 2 เครื่อง
2. จำนวน 2 เครื่อง
3. จำนวน 2 เครื่อง
4. จำนวน 2 เครื่อง
5. จำนวน 3 เครื่อง
6. จำนวน 3 เครื่อง
7. จำนวน 1 เครื่อง
8. จำนวน 1 เครื่อง
9. จำนวน 1 เครื่อง
10. จำนวน 1 เครื่อง
11. จำนวน 1 เครื่อง
12. จำนวน 1 เครื่อง
13. จำนวน 1 เครื่อง
14. จำนวน 1 เครื่อง
15. จำนวน 1 เครื่อง
16. จำนวน 2 เครื่อง
17. จำนวน 2 เครื่อง
18. จำนวน 2 เครื่อง
19. จำนวน 2 เครื่อง
20. จำนวน 1 เครื่อง
21. จำนวน 1 เครื่อง
22. จำนวน 3 เครื่อง
23. จำนวน 3 เครื่อง
24. จำนวน 2 เครื่อง
25. จำนวน 2 เครื่อง
26. จำนวน 2 เครื่อง
27. จำนวน 2 เครื่อง
28. จำนวน 2 เครื่อง
29. จำนวน 2 เครื่อง
30. จำนวน 2 เครื่อง
31. จำนวน 2 เครื่อง
32. จำนวน 2 เครื่อง
33. จำนวน 2 เครื่อง
34. จำนวน 3 เครื่อง
35. จำนวน 1 เครื่อง
36. จำนวน 1 เครื่อง
37. จำนวน 1 เครื่อง
38. จำนวน 1 เครื่อง
39. จำนวน 1 เครื่อง
40. จำนวน 1 เครื่อง
41. จำนวน 1 เครื่อง
42. จำนวน 2 เครื่อง
43. จำนวน 2 เครื่อง
44. จำนวน 2 เครื่อง
45. จำนวน 2 เครื่อง
46. จำนวน 2 เครื่อง
47. จำนวน 2 เครื่อง
48. จำนวน 2 เครื่อง
49. จำนวน 3 เครื่อง
50. จำนวน 2 เครื่อง
51. จำนวน 2 เครื่อง
52. จำนวน 2 เครื่อง
53. จำนวน 2 เครื่อง
54. จำนวน 3 เครื่อง
55. จำนวน 3 เครื่อง
56. จำนวน 3 เครื่อง
57. จำนวน 3 เครื่อง
58. จำนวน 1 เครื่อง
59. จำนวน 2 เครื่อง
60. จำนวน 2 เครื่อง
61. จำนวน 2 เครื่อง
62. จำนวน 2 เครื่อง
63. จำนวน 1 เครื่อง
64. จำนวน 2 เครื่อง
65. จำนวน 2 เครื่อง
66. จำนวน 2 เครื่อง
67. จำนวน 2 เครื่อง
68. จำนวน 2 เครื่อง
69. จำนวน 2 เครื่อง
70. จำนวน 2 เครื่อง
71. จำนวน 2 เครื่อง
72. จำนวน 2 เครื่อง
73. จำนวน 2 เครื่อง
74. จำนวน 2 เครื่อง
75. จำนวน 2 เครื่อง
76. จำนวน 3 เครื่อง
77. จำนวน 3 เครื่อง
78. จำนวน 3 เครื่อง
79. จำนวน 1 เครื่อง
80. จำนวน 1 เครื่อง
81. จำนวน 2 เครื่อง
82. จำนวน 2 เครื่อง
83. จำนวน 2 เครื่อง
84. จำนวน 2 เครื่อง
85. จำนวน 2 เครื่อง
86. จำนวน 2 เครื่อง
87. จำนวน 2 เครื่อง
88. จำนวน 2 เครื่อง
89. จำนวน 2 เครื่อง
90. จำนวน 2 เครื่อง
91. จำนวน 2 เครื่อง
92. จำนวน 2 เครื่อง
93. จำนวน 2 เครื่อง
94. จำนวน 2 เครื่อง
95. จำนวน 2 เครื่อง
96. จำนวน 2 เครื่อง
97. จำนวน 2 เครื่อง
98. จำนวน 2 เครื่อง
99. จำนวน 1 เครื่อง
100. จำนวน 2 เครื่อง
101. จำนวน 2 เครื่อง
102. จำนวน 2 เครื่อง
103. จำนวน 2 เครื่อง
104. จำนวน 2 เครื่อง
105. จำนวน 3 เครื่อง
106. จำนวน 3 เครื่อง
107. จำนวน 3 เครื่อง
108. จำนวน 1 เครื่อง
109. จำนวน 1 เครื่อง
110. จำนวน 2 เครื่อง
111. จำนวน 2 เครื่อง
112. จำนวน 2 เครื่อง
113. จำนวน 2 เครื่อง
114. จำนวน 1 เครื่อง
115. จำนวน 1 เครื่อง
116. จำนวน 1 เครื่อง
117. จำนวน 1 เครื่อง
118. จำนวน 1 เครื่อง
119. จำนวน 1 เครื่อง
120. จำนวน 1 เครื่อง
121. จำนวน 1 เครื่อง
122. จำนวน 1 เครื่อง
123. จำนวน 1 เครื่อง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 93 โรงเรียน 176 เครื่อง
1. จำนวน 2 เครื่อง
2. จำนวน 2 เครื่อง
3. จำนวน 2 เครื่อง
4. จำนวน 2 เครื่อง
5. จำนวน 2 เครื่อง
6. จำนวน 2 เครื่อง
7. จำนวน 2 เครื่อง
8. จำนวน 3 เครื่อง
9. จำนวน 3 เครื่อง
10. จำนวน 2 เครื่อง
11. จำนวน 2 เครื่อง
12. จำนวน 2 เครื่อง
13. จำนวน 2 เครื่อง
14. จำนวน 1 เครื่อง
15. จำนวน 1 เครื่อง
16. จำนวน 1 เครื่อง
17. จำนวน 1 เครื่อง
18. จำนวน 1 เครื่อง
19. จำนวน 1 เครื่อง
20. จำนวน 1 เครื่อง
21. จำนวน 1 เครื่อง
22. จำนวน 3 เครื่อง
23. จำนวน 3 เครื่อง
24. จำนวน 3 เครื่อง
25. จำนวน 2 เครื่อง
26. จำนวน 2 เครื่อง
27. จำนวน 2 เครื่อง
28. จำนวน 2 เครื่อง
29. จำนวน 1 เครื่อง
30. จำนวน 1 เครื่อง
31. จำนวน 3 เครื่อง
32. จำนวน 3 เครื่อง
33. จำนวน 2 เครื่อง
34. จำนวน 3 เครื่อง
35. จำนวน 3 เครื่อง
36. จำนวน 2 เครื่อง
37. จำนวน 2 เครื่อง
38. จำนวน 1 เครื่อง
39. จำนวน 1 เครื่อง
40. จำนวน 1 เครื่อง
41. จำนวน 1 เครื่อง
42. จำนวน 10 เครื่อง
43. จำนวน 2 เครื่อง
44. จำนวน 2 เครื่อง
45. จำนวน 2 เครื่อง
46. จำนวน 2 เครื่อง
47. จำนวน 2 เครื่อง
48. จำนวน 2 เครื่อง
49. จำนวน 2 เครื่อง
50. จำนวน 2 เครื่อง
51. จำนวน 2 เครื่อง
52. จำนวน 2 เครื่อง
53. จำนวน 2 เครื่อง
54. จำนวน 2 เครื่อง
55. จำนวน 2 เครื่อง
56. จำนวน 2 เครื่อง
57. จำนวน 1 เครื่อง
58. จำนวน 1 เครื่อง
59. จำนวน 1 เครื่อง
60. จำนวน 1 เครื่อง
61. จำนวน 1 เครื่อง
62. จำนวน 1 เครื่อง
63. จำนวน 1 เครื่อง
64. จำนวน 1 เครื่อง
65. จำนวน 3 เครื่อง
66. จำนวน 3 เครื่อง
67. จำนวน 2 เครื่อง
68. จำนวน 2 เครื่อง
69. จำนวน 2 เครื่อง
70. จำนวน 2 เครื่อง
71. จำนวน 2 เครื่อง
72. จำนวน 3 เครื่อง
73. จำนวน 2 เครื่อง
74. จำนวน 1 เครื่อง
75. จำนวน 2 เครื่อง
76. จำนวน 3 เครื่อง
77. จำนวน 2 เครื่อง
78. จำนวน 1 เครื่อง
79. จำนวน 1 เครื่อง
80. จำนวน 1 เครื่อง
81. จำนวน 1 เครื่อง
82. จำนวน 1 เครื่อง
83. จำนวน 1 เครื่อง
84. จำนวน 1 เครื่อง
85. จำนวน 1 เครื่อง
86. จำนวน 1 เครื่อง
87. จำนวน 1 เครื่อง
88. จำนวน 1 เครื่อง
89. จำนวน 3 เครื่อง
90. จำนวน 3 เครื่อง
91. จำนวน 2 เครื่อง
92. จำนวน 2 เครื่อง
93. จำนวน 3 เครื่อง
ภาคตะวันตก 31 โรงเรียน 55 เครื่อง
1. จำนวน 2 เครื่อง
2. จำนวน 3 เครื่อง
3. จำนวน 3 เครื่อง
4. จำนวน 3 เครื่อง
5. จำนวน 1 เครื่อง
6. จำนวน 1 เครื่อง
7. จำนวน 3 เครื่อง
8. จำนวน 3 เครื่อง
9. จำนวน 3 เครื่อง
10. จำนวน 1 เครื่อง
11. จำนวน 1 เครื่อง
12. จำนวน 1 เครื่อง
13. จำนวน 1 เครื่อง
14. จำนวน 1 เครื่อง
15. จำนวน 1 เครื่อง
16. จำนวน 1 เครื่อง
17. จำนวน 2 เครื่อง
18. จำนวน 2 เครื่อง
19. จำนวน 2 เครื่อง
20. จำนวน 2 เครื่อง
21. จำนวน 2 เครื่อง
22. จำนวน 2 เครื่อง
23. จำนวน 2 เครื่อง
24. จำนวน 1 เครื่อง
25. จำนวน 1 เครื่อง
26. จำนวน 1 เครื่อง
27. จำนวน 1 เครื่อง
28. จำนวน 3 เครื่อง
29. จำนวน 3 เครื่อง
30. จำนวน 1 เครื่อง
31. จำนวน 1 เครื่อง
ภาคตะวันออก 30 โรงเรียน 75 เครื่อง
1. จำนวน 2 เครื่อง
2. จำนวน 3 เครื่อง
3. จำนวน 2 เครื่อง
4. จำนวน 3 เครื่อง
5. จำนวน 3 เครื่อง
6. จำนวน 3 เครื่อง
7. จำนวน 1 เครื่อง
8. จำนวน 1 เครื่อง
9. จำนวน 3 เครื่อง
10. จำนวน 3 เครื่อง
11. จำนวน 3 เครื่อง
12. จำนวน 1 เครื่อง
13. จำนวน 3 เครื่อง
14. จำนวน 3 เครื่อง
15. จำนวน 3 เครื่อง
16. จำนวน 2 เครื่อง
17. จำนวน 2 เครื่อง
18. จำนวน 2 เครื่อง
19. จำนวน 3 เครื่อง
20. จำนวน 3 เครื่อง
21. จำนวน 3 เครื่อง
22. จำนวน 1 เครื่อง
23. จำนวน 3 เครื่อง
24. จำนวน 3 เครื่อง
25. จำนวน 3 เครื่อง
26. จำนวน 3 เครื่อง
27. จำนวน 3 เครื่อง
28. จำนวน 3 เครื่อง
29. จำนวน 2 เครื่อง
30. จำนวน 2 เครื่อง
ภาคใต้ 69 โรงเรียน 102 เครื่อง
1. จำนวน 1 เครื่อง
2. จำนวน 2 เครื่อง
3. จำนวน 2 เครื่อง
4. จำนวน 2 เครื่อง
5. จำนวน 2 เครื่อง
6. จำนวน 2 เครื่อง
7. จำนวน 1 เครื่อง
8. จำนวน 1 เครื่อง
9. จำนวน 2 เครื่อง
10. จำนวน 1 เครื่อง
11. จำนวน 1 เครื่อง
12. จำนวน 1 เครื่อง
13. จำนวน 2 เครื่อง
14. จำนวน 1 เครื่อง
15. จำนวน 1 เครื่อง
16. จำนวน 1 เครื่อง
17. จำนวน 1 เครื่อง
18. จำนวน 1 เครื่อง
19. จำนวน 1 เครื่อง
20. จำนวน 1 เครื่อง
21. จำนวน 1 เครื่อง
22. จำนวน 1 เครื่อง
23. จำนวน 1 เครื่อง
24. จำนวน 1 เครื่อง
25. จำนวน 1 เครื่อง
26. จำนวน 1 เครื่อง
27. จำนวน 1 เครื่อง
28. จำนวน 2 เครื่อง
29. จำนวน 1 เครื่อง
30. จำนวน 1 เครื่อง
31. จำนวน 2 เครื่อง
32. จำนวน 2 เครื่อง
33. จำนวน 2 เครื่อง
34. จำนวน 2 เครื่อง
35. จำนวน 2 เครื่อง
36. จำนวน 2 เครื่อง
37. จำนวน 2 เครื่อง
38. จำนวน 2 เครื่อง
39. จำนวน 1 เครื่อง
40. จำนวน 1 เครื่อง
41. จำนวน 1 เครื่อง
42. จำนวน 1 เครื่อง
43. จำนวน 2 เครื่อง
44. จำนวน 6 เครื่อง
45. จำนวน 1 เครื่อง
46. จำนวน 1 เครื่อง
47. จำนวน 1 เครื่อง
48. จำนวน 1 เครื่อง
49. จำนวน 1 เครื่อง
50. จำนวน 1 เครื่อง
51. จำนวน 1 เครื่อง
52. จำนวน 1 เครื่อง
53. จำนวน 3 เครื่อง
54. จำนวน 3 เครื่อง
55. จำนวน 3 เครื่อง
56. จำนวน 3 เครื่อง
57. จำนวน 1 เครื่อง
58. จำนวน 1 เครื่อง
59. จำนวน 1 เครื่อง
60. จำนวน 1 เครื่อง
61. จำนวน 1 เครื่อง
62. จำนวน 1 เครื่อง
63. จำนวน 1 เครื่อง
64. จำนวน 1 เครื่อง
65. จำนวน 2 เครื่อง
66. จำนวน 1 เครื่อง
67. จำนวน 2 เครื่อง
68. จำนวน 1 เครื่อง
69. จำนวน 2 เครื่อง
Synnex Volunteer
ซินเน็คฯ ร่วมมือ ไปรษณีย์ไทย ติดตั้งจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์สร้างอีโคซิสเต็ม ในยุคเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะองค์กรเอกชน ที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ มอบเงินบริจาคโครงการ “เปลี่ยนผู้ใช้ สู่ผู้ให้” ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี ช่วยเหลือสถานการณ์โควิดต่อเนื่อง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ให้แก่ วิทยาลัยเทคนิคปัว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด ให้กับเขตลาดพร้าวเพื่อใช้ในศูนย์พักคอย (Community Isolation)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมส่งมอบห้องความดันลบภายใต้โครงการ “กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“ซินเน็ค (ประเทศไทย)” ผนึกกำลังพันธมิตรกรุงศรี ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ มอบพรินเตอร์พร้อมหมึกพิมพ์ มูลค่ากว่า 2.3 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการประชาชนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ส่งมอบเงินบริจาคในโครงการ SYNNEX Together Stronger ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ไอที สนับสนุนศูนย์ “Call center หมอพร้อม” เพิ่มการเข้าถึงคนไทยทั่วประเทศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับต้าหัว ส่งมอบระบบตรวจจับอุณหภูมิอัจฉริยะ “Dahua Thermal Solution” แก่กระทรวงแรงงาน รับมือสถานการณ์โควิด-19 ระบาดรอบใหม่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ สนับสนุนคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาแก่ 7 วิทยาลัย มูลค่ากว่า 14 ลบ.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ และ IOT ให้กับครู และนักเรียนอาชีวศึกษา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
SYNNEX ร่วมกับ RAZER มอบรายได้จากงาน RazerCon Thailand 2020 สนับสนุนโครงการ “ให้ ไป ต่อ” ให้กับเทใจดอทคอม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ชวนลดมลพิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ กับโปรเจ็กต์ Trusted by Synnex E-Waste ผ่านศูนย์บริการซินเน็คฯ ทั่วประเทศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับต้าหัว ส่งมอบระบบตรวจจับอุณหภูมิอัจฉริยะ “Dahua Thermal Solution” แก่สำนักนายกรัฐมนตรี ช่วยรับมือสถานการณ์โควิด-19
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ มอบ Face Shield และหน้ากากอนามัย ช่วยป้องกันโควิด-19 แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับต้าหัว สนับสนุน “Dahua Thermal Solution” ระบบตรวจจับอุณหภูมิอัจฉริยะ แก่กระทรวงสาธารณสุข รับมือสถานการณ์โควิด-19
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“Synnex The One ปันความสุข” เปิดท้ายการกุศล หารายได้สมทบทุน CSR ปี7
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล "SYNNEX RUN 2019" มอบรายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนเพื่อมูลนิธิรามาธิบดีฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Synnex Start Run EP.3 วิ่ง ร่วมบุญ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Run To Share ณ สวนวัชราภิรมย์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Synnex Start Run EP.2 วิ่งได้บุญ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม