สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
เอกสารประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มการรับสมัครของบริษัทฯ [มี 4 แผ่น]
2. ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.09 (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจ
5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
6. แผนที่ตั้งบริษัท และสถานที่ส่งของ
7. หนังสือรับรองบริษัทฯ ไม่เกิน 3 เดือน
8. ทะเบียนการค้า
9. สำเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
10. หนังสือบริคณห์สนธิ
11 .หนังสือรายชื่อผู้ถือหุ้น
12. งบการเงินปีปัจจุบัน หรือปีล่าสุดที่มี
13. ภาพถ่ายสถานที่ทำการ
14. อื่น ๆ ถ้ามี ............
[ ทุกรายการในข้อ 1-14 ต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราเอกสารทุกใบ ]
16. รายละเอียดการขอวงเงินเครดิต ขั้นต่ำ 50,000 บาทขึ้นไป
หมายเหตุ : เงินค่าค้ำประกันการสั่งซื้อสินค้านี้ จะสามารถเรียกคืนได้ เมื่อตัวแทนผู้จัดจำหน่ายแจ้งยกเลิกการเป็นผู้จัดจำหน่ายกับบริษัทฯ โดยต้องไม่มีภาระหนี้สินค้างอยู่ และต้องติดต่อสั่งซื้อมาอย่างน้อย 1 ปี
* หมายเหตุ สัญญาในข้อ 15 และ 16 จะต้องเขียนด้วยลายมือผู้ทำสัญญาเท่านั้น
17. สมัครบริการตรวจสอบและจัดส่งรายการค่าสินค้าและบริการ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
การส่งเอกสาร [ไม่รับเอกสารทาง FAX]
1. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กรุณาส่งเอกสารทั้งหมดถึง แผนกธุรการขาย ทางไปรษณีย์ ตามตัวอย่างการจ่าหน้าซองเอกสารด้านล่าง
2. ต่างจังหวัด กรุณาส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ มายัง แผนกธุรการขาย สำนักงานใหญ่(กรุงเทพฯ) หรือ ฝากมากับสำนักงานสาขา
ตัวอย่างการจ่าหน้าซองเอกสาร
ถึง แผนกธุรการขาย (เพื่อสมัครตัวแทนจำหน่าย)
ที่อยู่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
(433 Sukontasawat Rd, Khwang Ladprao,Khate Ladprao, Bangkok 10230)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
แผนกธุรการขาย 0-2553-8888 Ext.8122 , 8124, 8125