FAST SERVICES
Online appointment booking is now available for service at Zeer Rangsit, Seacon Square, IT Mall and the Company Head Office at Sukhonthasawat Road. It is fast and convenient, a privileged service specially for our End User Client only!
(Mobile phone number is preferred)
 
Please provide description of the product that needs repair service.
click on “Add Item” to add the product. You can add more than one item.


     
เงื่อนไขการให้บริการ

  1. การตรวจสอบอาการเสียหลังจากที่ได้รับสินค้า ฝ่ายบริการจะทำการวิเคราะห์สินค้าตัวเสียที่ทางลูกค้าส่งเข้ามาโดยทางฝ่ายบริการจะตรวจสอบเปรียบเทียบอาการเสียที่ทางลูกค้าแจ้งและจากการดูปัจจัยอื่นๆ ประกอบหากฝ่ายบริการตรวจสอบพบว่าสินค้าที่ส่งเข้ามาขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่เข้าเงื่อนไขการให้บริการ ฝ่ายบริการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้านั้นๆและส่งสินค้าคืนให้กับลูกค้าดู ข้อ 3 และ ข้อ 4 หมายเหตุ เพื่อให้ระยะเวลา (Turn Around Time) ในการซ่อม ที่รวดเร็ว ฝ่ายบริการ จะทำการเปลี่ยนสินค้าที่ใกล้เคียงแทนสินค้าตัวที่ลูกค้าส่งเข้ามาซ่อมเปลี่ยน แต่ถ้าลูกค้าต้องการสินค้าเดิมลูกค้าต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจมีบางครั้งที่ฝ่ายบริการไม่สามารถแก้ไขตัวสินค้าเดิมได้
   2. ในกรณีดังนี้ถือว่าไม่เข้า หรือผิดเงื่อนไขในการรับประกัน หากพบว่าสติกเกอร์การรับประกัน หรือ สติกเกอร์หมายเลขเครื่อง (Serial Number) ภายใต้การรับประกันของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ได้มีรอยฉีกขาด, เลือนจางหาย, ถูกแก้ไข, ถูกแกะออก หรือ สติกเกอร์รับประกันไม่ใช่ของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมทั้งความเสียหาย, ความเสื่อมลง หรือ การไม่ทำงานของสินค้าที่เกิดจาก - อุบัติเหตุ, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือ จากความไม่ระมัดระวังจนทำให้เกิดรอยแตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, สายปริ๊นท์ขาด, ไฟไหม้, คราบน้ำ, ตะไคร่น้ำ, การเสื่อมตามอายุการใช้งาน, รอยสนิม, รอยเปื้อน, ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า, เหตุการณ์ตามธรรมชาติ, การดัดแปลงของสินค้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาติ หรือ การไม่ได้อ่าน หรือใช้งานไม่ถูกต้องตามคู่มือของสินค้า - ปรากฏร่องรอยการซ่อมแซม หรือ ความพยายามที่จะซ่อมแซม โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ลูกค้าไม่ใช้ความระมัดระวังในการบรรจุหีบห่อสินค้า ซึ่งการหีบห่อสินค้านั้นลูกค้าจะต้องระมัดระวัง ในการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่ตัวสินค้าเสียที่จะส่งมาให้กับ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สินค้าจะต้องบรรจุอย่างเรียบร้อยเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นภายนอก และวงจรอิเล็กทรอนิคของตัวสินค้าโดยไม่ต้องใส่อุปกรณ์ต่าง เช่น สาย Cable, Software เอกสารหรือ Accessory ต่างๆ มาด้วย ยกเว้นสินค้าที่เพิ่งซื้อไปและเสียต้องนำอุปกรณ์มาครบชุด (Dead of Arrival / DOA) ห้ามจัดส่งสินค้าที่เป็นตัวถังมาพร้อมกับ โมดู่ (Modules) ที่เสียบอยู่ภายใน เช่น Memory, Options Cards เพราะลูกค้าจะได้รับสินค้าเปลี่ยนเฉพาะสินค้าที่แจ้งซ่อมเท่านั้น
   3. การบริการสำหรับสินค้าที่หมดประกัน รวมถึงสินค้าที่ผิดเงื่อนไขตามข้อ 2 ถ้าสินค้าหรือ ชิ้นส่วนที่ถูกส่งคืนได้หมดการรับประกันจากบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทางบริษัทจะคิดค่าเปิดเครื่อง (ไม่รวมถึงค่าอะไหล่) และ / SYNNEX จะทำการซ่อมแซมเครื่องดังกล่าวต่อเมื่อ
       3.1 ลูกค้าตกลงที่จะจ่ายค่าซ่อมตามจำนวนที่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แจ้งในใบเสนอราคาโดยยอมรับราคาและตอบตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
       3.2 ลูกค้าต้อง “ตอบตกลง” ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ปรากฎในใบเสนอราคา ในกรณีที่ลูกค้า “ไม่ตอบ” บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะส่งคืนสินค้าตามสภาพที่ได้รับ
       3.3 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะทำการซ่อมสินค้าต่อเมื่อได้รับการยืนยันการซ่อมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า
  4. ลูกค้ายินยอมตกลงเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้
       4.1 การแจ้งชื่อ-นามสกุลที่ถูกต้องพร้อมหมายเลขบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ในการส่งซ่อม/เคลมสินค้าถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ลูกค้าต้องปฏิ บัติ หากผู้ที่ส่งสินค้ามาซ่อม/เคลมไม่ใช่เจ้าของสินค้าให้ถือเสมือนว่าได้รับมอบหมายมาจากเจ้าของสินค้า ซึ่งเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ทุกประการ
       4.2 ลูกค้ารับรองว่า ลูกค้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายในสินค้าที่ส่งซ่อม ในกรณีที่ลูกค้าได้มอบหมายให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน ให้ถือว่าลูกค้าตกลงยินยอมตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยทุกประการ
       4.3 ลูกค้าต้องยืนยันการซ่อมเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับใบเสนอราคานี้ มิฉะนั้นบริษัทจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะซ่อมสินค้าและยินยอมให้บริษัทส่งคืนสินค้า
       4.4 เมื่อบริษัทดำเนินการซ่อมสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องมารับสินค้าคืนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ หากลูกค้าไม่มารับสินค้ากลับคืนภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะคิดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าจากลูกค้าในอัตรา 20 บาท/วัน นับจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวเป็นต้นไป จนกว่าลูกค้าจะมารับสินค้าคืน
       4.5 หากลูกค้าไม่มารับสินค้าคืนเป็นระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน หลังจากครบกำหนดในข้อ 4.4 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มารับสินค้าคืนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ หากลูกค้ายังคงเพิกเฉยไม่มารับสินค้ากลับคืนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวอีก บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์จะรับสินค้าดังกล่าวกลับคืนอีกต่อไป รวมทั้งยินยอมสละกรรมสิทธิ์ในสินค้าดังกล่าว และยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิยึดสินค้าดังกล่าวมาเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวนับแต่นั้นเป็นต้นไป โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญากับบริษัทฯ แต่อย่างใด
  5. ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้า และอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนลงนามรับสินค้าคืน หากท่านลงนามรับสินค้าแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้รับสินค้าคืนครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-553-8899 แฟ็กซ์. 02-578-8195
  
กรุณาใส่เลขที่บัตรประชาชน