ซินเน็คฯ ผ่านการรับรองตนเองเป็นสถานประกอบการปลอดเชื้อโควิด19

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการรับรองตนเอง (Self Declaration) ว่าเป็นสถานประกอบการที่ปฎิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของ COVID –19 ในสถานที่ กระบวนการผลิต และบุคลากร อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินตนเอง IPHA โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค สถาบันอาหาร และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ