งานสัมมนา การปรับกลยุทธ์ เพื่อต่อยอดธุรกิจในยุค IoT

งานสัมมนา การปรับกลยุทธ์ เพื่อต่อยอดธุรกิจในยุค IoT พบกับเทคโนโลยีใหม่ เช่น เทคโนโลยี AI ตรวจจับใบหน้ากับอาคารอัจฉริยะ รวมถึงโอกาสใหม่ทางธุรกิจในยุค IoT เพื่อปรับตัวให้พร้อมกับยุค IoT และ Thailand 4.0

วันที่  12/02/2019 00:00:00  ถึง  12/02/2019 00:00:00  เวลา  09:00:00 - 16:30:00
โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ -