BRAND :    XIAOYIYI-DASH-CAMERA
Model : YI-DASH-CAMERA
YI-SMART-DASH-CAMERA
Model : YI-SMART-DASH-CAMERA