นักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานกรรมการ

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ City University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 16 ปี 2545
 • หลักสูตร “Executive Leadership Program” NIDA – Wharton University of Pennsylvania ปี 2548
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3 ปี 2549
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นพิเศษ สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปี 2552
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14 ปี 2553
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมืองสถาบันพัฒนาเมือง ปี 2554 (มหานคร รุ่นที่ 1)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 5 ปี 2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่น 3 ปี 2558 สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • 2547 : Director Accreditation Program (DAP)
 • 2547 : Director Certification Program (DCP)
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • 2563 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ – บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ – ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • 2561 – ปัจจุบัน : ประธาน - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2561 – ปัจจุบัน : ประธานร่วมภาคเอกชน – สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
 • 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ - สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเตอร์เน็ต
 • 2559 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ - สถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
 • 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ - มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการและที่ปรึกษาพิเศษ - ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
 • 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน
 • 2551 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ/กรรมการสภา – โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
 • 2531 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2557 – 2562 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ – สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2559 – 2561 : กรรมการ/ประธานคณะบริหารการลงทุน – บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2559 – 2560 : ประธานกิตติมศักดิ์ – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2557 – 2560 : กรรมการ - คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • 2557 – 2560 : กรรมการธนาคาร - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2560 : ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2560 : กรรมการ – คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • 2557 – 2560 : กรรมการ / สาราณียกร - สมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2557 – 2560 : ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • 2557 – 2560 : ที่ปรึกษา - สมาคมการพิมพ์ไทย
 • 2557 – 2559 : ประธาน - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2557 – 2559 : กรรมการ - สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • 2557 – 2559 : กรรมการ - สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2557 – 2559 : กรรมการ - ส่งเสริมการลงทุน
 • 2552 – 2559 : รองประธานกรรมการ - บริษัท ที.เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2557 : กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2557 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - คณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • 2555 – 2557 : ประธานอนุกรรมการเพื่อพิจารณาระบบเทคโนโลยี - คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • 2555 – 2557 : กรรมการ - คณะทำงานส่งเสริมการทำธุรกรรมชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ทสอ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2553 – 2557 : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2557 : กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2557 : กรรมการธรรมาภิบาล - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2557 : กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2539 - 2557 : ประธานกรรมการ - บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด
 • 2531 – 2557 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2529 – 2557 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บริษัท ที.เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2556 : ประธานสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2553 – 2556 : ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2553 – 2554 : อนุกรรมการมาตรฐาน กทช. - คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)