CSR News
นวัตกรรมทางธุรกิจ
Back
บริษัทฯ เล็งเห็นการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงสนับสนุนให้จัดโครงการ “Plan D งานนี้ต้อง Flow” เป็นโครงการให้พนักงานได้นำเสนอไอเดียให้เกิดเป็นรูปแบบ / ขั้นตอน / เครื่องมือ การทำงานใหม่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ตลอดระยะเวลาโครงการบริษัทฯมีพี่เลี้ยง (Mentor) จากหัวหน้างานแผนกต่างๆ หรือผู้เชี่ยวชาญจากที่ปรึกษา มาให้คำนำ และลงมือทำเพื่อให้เกิดรูปแบบ / ขั้นตอน / เครื่องมือการทำงานแบบใหม่ ทั้งนี้มีทีมเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 17 ทีม รวมพนักงานทั้งหมด 48 คน โดยผลสำเร็จของโครงการทำให้เกิดรูปแบบ / ขั้นตอน / เครื่องมือ แบบใหม่ ที่สามารถนามาใช้ในบริษัทฯ ได้ จากโครงการ Plan D งานนี้ต้อง Flow บริษัทฯ สามารถคิดค้นนวัตกรรมเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยในกระบวนการทำงานของคลังสินค้า แก้ไขปัญหาการแพ็คสินค้าให้กับลูกค้า โดยสินค้าที่แพ็คมีหลากหลายขนาดและมีน้ำหนักมาก ทำให้การแพ็คสินค้าล่าช้าและต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก หลังจากค้นพบปัญหาดังกล่าว ได้มีการนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยได้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องพันฟิล์มยืดที่ทำจากอุปกรณ์ภายในคลังสินค้าและมีการต่อยอดการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้ตอบสนองความต้องการในการแพ็คสินค้าที่มีรูปร่างที่หลากหลาย สินค้าที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก ทำให้สามารถแพ็คสินค้าได้รวดเร็วขึ้นและใช้แรงงานคนน้อยลง ส่งผลต่อการส่งสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการบริการมากยิ่งขึ้น
Next
CSR News
นวัตกรรมทางธุรกิจ
บริษัทฯ เล็งเห็นการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงสนับสนุนให้จัดโครงการ “Plan D งานนี้ต้อง Flow” เป็นโครงการให้พนักงานได้นำเสนอไอเดียให้เกิดเป็นรูปแบบ / ขั้นตอน / เครื่องมือ การทำงานใหม่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ตลอดระยะเวลาโครงการบริษัทฯมีพี่เลี้ยง (Mentor) จากหัวหน้างานแผนกต่างๆ หรือผู้เชี่ยวชาญจากที่ปรึกษา มาให้คำนำ และลงมือทำเพื่อให้เกิดรูปแบบ / ขั้นตอน / เครื่องมือการทำงานแบบใหม่ ทั้งนี้มีทีมเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 17 ทีม รวมพนักงานทั้งหมด 48 คน โดยผลสำเร็จของโครงการทำให้เกิดรูปแบบ / ขั้นตอน / เครื่องมือ แบบใหม่ ที่สามารถนามาใช้ในบริษัทฯ ได้ จากโครงการ Plan D งานนี้ต้อง Flow บริษัทฯ สามารถคิดค้นนวัตกรรมเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยในกระบวนการทำงานของคลังสินค้า แก้ไขปัญหาการแพ็คสินค้าให้กับลูกค้า โดยสินค้าที่แพ็คมีหลากหลายขนาดและมีน้ำหนักมาก ทำให้การแพ็คสินค้าล่าช้าและต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก หลังจากค้นพบปัญหาดังกล่าว ได้มีการนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยได้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องพันฟิล์มยืดที่ทำจากอุปกรณ์ภายในคลังสินค้าและมีการต่อยอดการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้ตอบสนองความต้องการในการแพ็คสินค้าที่มีรูปร่างที่หลากหลาย สินค้าที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก ทำให้สามารถแพ็คสินค้าได้รวดเร็วขึ้นและใช้แรงงานคนน้อยลง ส่งผลต่อการส่งสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการบริการมากยิ่งขึ้น