CSR News
การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
Back
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันต่อเนื่องไปจนถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ บริษัทฯ ได้มีการประเมินผลกระทบดังกล่าวอย่างรอบด้านและมีการกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมีการประชุมหารือกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข ตลอดจนการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 อย่างทันท่วงที มีการจัดเตรียมทีมงานในการติดตาม ข้อมูลข่าวสารและเฝ้าระวังเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด โดยได้มีการออกมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และการปฏิบัติ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รวมถึงการกำหนดแนวทางการดูแลสุขอนามัย และสภาพแวดล้อม ภายในบริษัท ฯ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้อม ต่อสภาวะวิกฤติและจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan – BCP) โดยได้มีการ จัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อรองรับในกรณีที่การแพร่ระบาด มีความรุนแรงมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบกับความต่อเนื่องในการทำงานและการให้บริการของบริษัท ด้านการจัดเตรียมทรัพยากรและระบบสารสนเทศ บริษัทฯได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และระบบสารสนเทศสนับสนุนให้กับพนักงานเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น รวมถึงมีการคัดสรรสินค้าและบริการที่สนับสนุนด้านสุขภาพและความปลอดภัย ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบNew Normal ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งในกลุ่มด้านการศึกษา การเรียนออนไลน์ กลุ่มเกมมิ่งและE-Sport การใช้งานเพื่อสื่อสารทางธุรกิจ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการ Work From Home เป็นต้น ด้านการให้บริการ บริษัท ฯ มีการปรับรูปแบบการให้บริการหลังการขาย โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการ ลูกค้าเพื่อลดความแออัด หลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรค ด้วยรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย อาทิ บริการ HOT-SWAP : เปลี่ยนสินค้าซ่อมถึงหน้าบ้าน บริการ Pick-Up : รับ-ส่งสินค้าซ่อมถึงหน้าบ้าน บริการส่งเคลมสินค้าทางไปรษณีย์ บริการพิเศษสายตรงให้คำปรึกษาการใช้งาน “Cisco WEBEX Call Center Support” ตอบรับไลฟ์สไตล์การทำงานแบบ New Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดแคมเปญ “Synnex Double Protection” มั่นใจให้ความคุ้มครอง 2 เท่า มอบความคุ้ม ครองสุดพิเศษ สำหรับลูกค้าคนสำคัญ เมื่อซื้อสินค้าไอที สมาร์ทโฟน และสินค้าเทคโนโลยีที่มีสัญลักษณ์ Trusted by SYNNEX รับประกันสินค้าเพิ่มทันที พร้อมประกัน อุบัติเหตุคุ้มครองโดย บริษัท เอ ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ มีการทบทวนเป้าหมายและกำหนดแผนการในการรับมือกับ “New Normal” โดยมาตรการป้องกันการแพร่กระจาย COVID-19 ที่ผ่านมาเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตประจำวัน และการทำงานของผู้บริโภค โดยสิ้นเชิง โดยเป็นตัวผลักดันให้ผู้บริโภคมีความจำเป็น และคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความ สะดวกสบายและใช้เพื่อการทำงานมากขึ้น โดยกลุ่มสินค้าไอทีที่มีการเติบโตสูง คือ ระบบประชุมทางไกล กลุ่มสินค้าเกมมิ่ง โน้ตบุ๊ก กล้องเว็บแคม และอุปกรณ์เครือข่าย เป็นต้น
Next
CSR News
การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันต่อเนื่องไปจนถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ บริษัทฯ ได้มีการประเมินผลกระทบดังกล่าวอย่างรอบด้านและมีการกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมีการประชุมหารือกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข ตลอดจนการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 อย่างทันท่วงที มีการจัดเตรียมทีมงานในการติดตาม ข้อมูลข่าวสารและเฝ้าระวังเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด โดยได้มีการออกมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และการปฏิบัติ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รวมถึงการกำหนดแนวทางการดูแลสุขอนามัย และสภาพแวดล้อม ภายในบริษัท ฯ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้อม ต่อสภาวะวิกฤติและจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan – BCP) โดยได้มีการ จัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อรองรับในกรณีที่การแพร่ระบาด มีความรุนแรงมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบกับความต่อเนื่องในการทำงานและการให้บริการของบริษัท ด้านการจัดเตรียมทรัพยากรและระบบสารสนเทศ บริษัทฯได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และระบบสารสนเทศสนับสนุนให้กับพนักงานเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น รวมถึงมีการคัดสรรสินค้าและบริการที่สนับสนุนด้านสุขภาพและความปลอดภัย ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบNew Normal ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งในกลุ่มด้านการศึกษา การเรียนออนไลน์ กลุ่มเกมมิ่งและE-Sport การใช้งานเพื่อสื่อสารทางธุรกิจ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการ Work From Home เป็นต้น ด้านการให้บริการ บริษัท ฯ มีการปรับรูปแบบการให้บริการหลังการขาย โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการ ลูกค้าเพื่อลดความแออัด หลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรค ด้วยรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย อาทิ บริการ HOT-SWAP : เปลี่ยนสินค้าซ่อมถึงหน้าบ้าน บริการ Pick-Up : รับ-ส่งสินค้าซ่อมถึงหน้าบ้าน บริการส่งเคลมสินค้าทางไปรษณีย์ บริการพิเศษสายตรงให้คำปรึกษาการใช้งาน “Cisco WEBEX Call Center Support” ตอบรับไลฟ์สไตล์การทำงานแบบ New Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดแคมเปญ “Synnex Double Protection” มั่นใจให้ความคุ้มครอง 2 เท่า มอบความคุ้ม ครองสุดพิเศษ สำหรับลูกค้าคนสำคัญ เมื่อซื้อสินค้าไอที สมาร์ทโฟน และสินค้าเทคโนโลยีที่มีสัญลักษณ์ Trusted by SYNNEX รับประกันสินค้าเพิ่มทันที พร้อมประกัน อุบัติเหตุคุ้มครองโดย บริษัท เอ ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ มีการทบทวนเป้าหมายและกำหนดแผนการในการรับมือกับ “New Normal” โดยมาตรการป้องกันการแพร่กระจาย COVID-19 ที่ผ่านมาเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตประจำวัน และการทำงานของผู้บริโภค โดยสิ้นเชิง โดยเป็นตัวผลักดันให้ผู้บริโภคมีความจำเป็น และคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความ สะดวกสบายและใช้เพื่อการทำงานมากขึ้น โดยกลุ่มสินค้าไอทีที่มีการเติบโตสูง คือ ระบบประชุมทางไกล กลุ่มสินค้าเกมมิ่ง โน้ตบุ๊ก กล้องเว็บแคม และอุปกรณ์เครือข่าย เป็นต้น