CSR News
Run To Share ณ สวนวัชราภิรมย์
ชมรมจิตอาสา ร่วมกับ ชมรมวิ่ง บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสังคม Run to Share ซึ่งจัดให้พนักงานได้วิ่งเพื่อสุขภาพ พร้อมกับการมีส่วนร่วมในการร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช่แล้ว ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อนำรายได้ไปสมทบทุนเพื่อการศึกษาให้กับน้องๆด้อยโอกาส เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. ณ สวนวัชราภิรมย์ รามอินทรา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสามัคคี และมีนำใจแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณ กมลศรี บุญแจ้ง (ผู้อำนวยฝ่าย บริหารสินค้า และ shipping) เป็นประธานในงานนี้ด้วย
Next
CSR News
Run To Share ณ สวนวัชราภิรมย์
ชมรมจิตอาสา ร่วมกับ ชมรมวิ่ง บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสังคม Run to Share ซึ่งจัดให้พนักงานได้วิ่งเพื่อสุขภาพ พร้อมกับการมีส่วนร่วมในการร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช่แล้ว ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อนำรายได้ไปสมทบทุนเพื่อการศึกษาให้กับน้องๆด้อยโอกาส เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. ณ สวนวัชราภิรมย์ รามอินทรา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสามัคคี และมีนำใจแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณ กมลศรี บุญแจ้ง (ผู้อำนวยฝ่าย บริหารสินค้า และ shipping) เป็นประธานในงานนี้ด้วย