นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชน และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความสำเร็จของธุรกิจจะเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลผู้ค้า ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์ขององค์กร และการได้รับความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แนวทางการปฏิบัติและการประเมินความเสี่ยงของผู้ค้า

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดขอบเขตแนวทางการปฏิบัติภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร มุ่งเน้นการระบุความเสี่ยงต่อความยั่งยืนขององค์กรในห่วงโซ่อุปทาน เช่น การใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย การใช้แรงงานเด็ก การกำหนดระยะเวลาทำงานยาวนาน การเลือกปฏิบัติ หรือผลตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม ครอบคลุมประเด็นด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม อีกทั้งการประเมินผู้ค้ารายสำคัญ ครอบคลุมการจัดซื้อและจัดหาทุกประเภท หรืองานให้บริการขนส่ง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน มีการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ เพื่อเป็นการแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม เป็นต้น

การบริหารจัดการผู้ค้า

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดมาตรฐานการคัดเลือก ประเมิน ตรวจสอบผู้ค้าอย่างยุติธรรม และโปร่งใส ยึดหลักความมั่นคงทางธุรกิจและความน่าเชื่อถือได้ เช่น การจัดทำประเมินความเสี่ยงของงานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างงานจัดส่งสินค้า เพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีศักยภาพ หากผู้ค้าได้คะแนนไม่ผ่านตามมาตรฐานที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก หรือ การสุ่มตรวจสอบรถขนส่งสินค้าตามแนวทางการบริหารจัดการรถขนส่ง การรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุรถขนส่ง สภาพรถที่นำมาให้บริการ การปล่อยควันดำที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อม ก็จะไม่พิจารณาต่อสัญญาว่าจ้าง ทั้งนี้ได้มีการจัดทำทะเบียนประวัติและผลการประเมิน เพื่อให้ผลการดำเนินงานของผู้ค้าเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด และตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีการติดตามและมีการประเมินผลตามแนวทางนโยบายห่วงโซ่อุปทาน เป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยความยั่งยืน

นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ / หรือบริษัทย่อยของบริษัท จึงขอความร่วมมือจากบริษัทท่านในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ บริษัท ซินเน็ค ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ในลักษณะที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ การกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหน้า
 2. บริษัทรับรองว่าจะประกอบธุรกิจให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งจะดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตามระเบียบ จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด
 3. การให้สิ่งของกับพนักงานจะต้องเป็นไปตามประเพณีของธุรกิจอันดี และเหมาะสมกับผู้รับ กรณีที่ไม่แน่ใจให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาของพนักงานนั้น รวมทั้งการไม่ให้ผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่จะจูงใจพนักงานและครอบครัวให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยไม่สุจริต
 4. กรณีที่พนักงานของบริษัท ซินเน็ค ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) และ / หรือบริษัทย่อยมีการเรียกหรือขอรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากท่าน ท่านตกลงจะเปิดเผยและแจ้งให้ทางบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทราบในทันที
 5. ไม่นำข้อมูล / ความลับของบริษัท ซินเน็ค ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) และ / หรือบริษัทย่อย ที่ท่านได้ทราบไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นเหตุให้ บริษัท ซินเน็ค ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) และ/ หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย
 6. จัดทำข้อมูล และ / หรือบันทึกข้อมูลทางธุรกิจต่างๆ อย่างถูกต้องชัดเจน โดยแสดงถึงธุรกรรมของบริษัทอย่างเหมาะสม และรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมและตรวจสอบที่เพียงพอ

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นโยบายระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Note Book และบริการหลังการขาย ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเสมอมา มีความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ และลดของเสีย เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขององค์กร ชุมชนรอบข้าง ด้วยการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

      เป้าหมายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน พร้อมมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

 1. ควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต้องไม่เกิน 13.00 หน่วย ต่อตารางเมตร
 2. ควบคุมปริมาณการใช้น้ำต่อจำนวนพนักงานต้องไม่เกิน 1.80 หน่วย ต่อคน
 3. ควบคุมปริมาณการใช้กระดาษ A4 ต้องไม่เกิน 236 รีม/เดือน
กลยุทธ์
Horizontal Growth
Vertical Growth
Strategies
ปี 2559
ESG 100 Certificate 2559
ปี 2558
ESG100 Certificate (Environmental, Social and Governance : ESG)
ปี 2557
CSR Recognition 2014
ปี 2556
CSRI Recognition 2556
ปี 2555
Most Improved CSR “CSRI Recognition 2012”
ปี 2553
Top Finalist : Library IT by Synnex”
Career Path
Training
 • mini MBA
 • Training program for employees
Welfare & Benefit
 • EJIP (Employees Joint Investment Program)
 • Synnex Family
 • Seed Team and Another Committees
 • Synnex Rewards Point Program 2017 (polot)
 • More Activities to come
 • Idea! Please
Product & Service
Smart Service
 • Pre-Sale
 • Post-Sale
 • After Sale Service
 • Delivery
 • Financial Service
Operation
"Focus on Impact"
 • Process Improvement
 • Cost Saving
Collaboration
 • End User
 • Dealer
 • Vendors
 • Stakeholder
 • CSR

-- Synnex Our CSR ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
-- Synnex Our CSR ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
(Code of Conduct)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) เพื่อเป็นนโยบายและเป็นแนวทางการปฎิบัติที่ดีให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้เข้าใจ ยึดถือ พึ่งต้องประพฤติปฎิบัติตนให้สอดคล้องกับกฏระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในทิศทางเดียวกันให้เกิดเป็นนวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการดำเนินธุรกิจก้าวไปข้างหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการให้ความสำคัญกับการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

แนวทางปฏิบัติที่ดี

 • ต้องรับรู้และเข้าใจถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และข้อบังคับที่ออกโดยบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • ต้องรับรู้และเข้าใจในการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับใช้กับบริษัท
 • ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายในการประกอบธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องและเป็นธรรม ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • ต้องทบทวนความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
 • ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของสังคมตามความเหมาะสม
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่มุ่งมั่นในการบริหารกิจการให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามั่นคง และกำหนดให้มีการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรมเหมาะสม รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

แนวทางปฏิบัติที่ดี

 • การบริหารกิจการโดยนำความรู้ ความสามารถ และใช้ทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศรายงานผลประกอบการ และแนวโน้มธุรกิจของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนจามความเป็นจริง โดยเท่าเทียมกันสม่ำเสมอกับเวลา
 • การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุหรือเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ก่อนมีจัดการประชุมสามัญผู้ภือหุ้นประจำปี โดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทต่อไป
3. การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดูแลลูกค้าด้วยความทัดเทียมกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม ด้านการให้บริการดูแลปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ต่อลูกค้าอย่างมีอัธยาศัยไมตรีอันดี ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างมืออาชีพ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการก่อนและหลังการขายในระดับสูงขึ้นต่อเนื่อง เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

แนวทางปฏบิติที่ดี

 • การคัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการเลือกและตัดสินใจอย่างเหมาะสม การเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 • การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม และจัดให้มีระบบการรับข้อร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ โดยบริษัทจะดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าทันที เพื่อจัดการกับปัญหาข้อร้องเรียนตามขั้นตอน โดยการสืบสวนสำรวจพฤติกรรมสิ่งแวดล้อม ทำความเข้าใจต่อปัญหา ด้วยวิธีที่เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม อย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และนำประสบการณ์ข้อผิดพลาดมาใช้พัฒนาบริการต่อไป
 • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด รักษาความลับทางการค้าของลูกค้าอย่างจริงจัง รวมถึงการไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
4. การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ทางการค้า

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ รักษาผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขทางการค้าที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

แนวทางการปฏิบัตที่ดี

 • การดำเนินการจัดซื้อ จัดหา ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ให้ข้อมูลทัดเทียมกันและถูกต้อง
 • การปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรื่อเงื่อนไขทางการค้า กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ต้องแจ้งให้คู่ค้าได้ทราบล่วงหน้า เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
 • การคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างยุติธรรม ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า รวมถึงต้องรักษาความลับของคู่ค้า ไม่นำข้อมูลของคู่ค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องตามหลักสากล ภายใต้กรอบของกฎหมาย และหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้ากับผู้ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งต้องมีการแข่งขันและพึ่งพาอาศัยกัน การแข่งขันทางการค้าจึงต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง แข่งขันกันอย่างเสรี มีความเสมอภาคและเป็นธรรมควบคู่กัน

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

 • ให้ความร่วมมือในการแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม และโปร่งใสเพื่อสร้างภาวะตลาดที่ดี
 • ไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิตามกฎหมายของคู่แข่งทางการค้า และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
 • ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลความเป็นจริง
6. การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ เพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน รวมถึงการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี การให้โอกาสแสดงออกและรับฟังความคิดข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ให้ความร่วมมือกันในการทำงาน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ตลอดจนการดูแลความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงานให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ด้วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

 • ให้โอกาสทัดเทียมกันในการว่าจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมกับลักษณะงาน ด้วยคุณธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด อันเนื่องจาก เชื้อชาติ ผิวสี ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพความทุพพลภาพ หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
 • ให้การส่งเสริมการมีวัฒนธรรมที่ดี การพึงปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานโดยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน การเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนการปฏิบัติต่อกันด้วยความมีน้ำใจ ช่วยเหลือแนะนำแก้ปัญหาร่วมกันในการทำงาน ทุ่มเท ขยันหมั่นเพียร เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ยึดถือประโยชน์ของบริษัทร่วมกันเป็นสำคัญ
 • ให้การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน โดยกำหนดจัดหลักสูตรการฝึกอบรม และชั่วโมงการฝึกอบรมที่เหมาะกับพนักงาน ให้มีการอบรมภายในและอบรมภายนอกอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ และตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน
 • ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับควาามรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้โอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่อย่างเหมาะสม ยุติธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
 • ให้การส่งเสริมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และให้การดูแลด้านสุขอนามัยที่ดีของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
 • ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่อง หรือร้องทุกข์อันเนื่องจากพบเรื่องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมาย หรือได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับความไม่เป็นธรรม โดยจัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องทุกข์ตามที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้ได้รับการแก้ไขในวิธีทางที่ถูกต้องและรวดเร็ว
 • ให้ความสำคัญกับระบบการว่าจ้าง การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และมีระบบการประเมินผลที่วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และศักยภาพของพนักงานอย่างชัดเจน
 • ให้ความสำคัญกับการเคารพกฎหมายแรงงาน และยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยบริษัทสนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights : UDHR) หลักการชี้นำของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) และกฎหมายแรงงานในประเทศต่างๆ ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ
 • ให้โอกาสแก่พนักงานทุกชนชาติ เชื้อชาติ ภาษา และเพศ อย่างเท่าเทียม ปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนปราศจากการเลือกปฏิบัติ และห้ามการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานหรือผู้สมัครงานรวมถึง ให้โอกาสในการก้าวหน้าและการบริหารค่าตอบแทน
7. การปฏิบัติต่อสังคม

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความสำเร็จของธุรกิจจะเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

 • ให้การสนับสนุนในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะพึงได้รับ
 • ให้ความสำคัญสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ชุมชนแลสังคมเกิดการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่อยู่ท้องถิ่นที่ห่างไกลด้วยการส่งมอบ และการบริจาคสื่อการเรียนการสอนอิเลคทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริษัทจัดจำหน่าย
 • ให้การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะกับนักศึกษาช่างวิชาชีพ เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยการให้การอบรมและสอนวิชาช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมบริจาคเครื่องมือช่างและชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งเป็นการช่วยลด e-waste ขยะไอที
 • ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาของพนักงานที่เป็นคุณประโยชน์ทุกด้าน เพื่อให้ทุกคนมีจิตสำนึก มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
 • ให้ความสำคัญต่อการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่เจตจำนงในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับด้านเคารพสิทธิมนุษยชน
8. การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) มุ่งเน้นให้การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้ช่วยกันดูแลรักษา ปกป้อง ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติที่ดี 

 • สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ
 • กระบวนการดำเนินธุรกิจบางกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อกระบวนการกำจัดของเสียจากการดำเนินธุรกิจอย่างถูกวิธี รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรหรือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้การสนับสนุนพนักงานในองค์กรได้เรียนรู้วิธีการอันเกี่ยวกับการรักษา ปกป้อง ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง
 • เสริมสร้างคุณค่าปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับสนใจในสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดกิจกรรม 5ส. เพื่อหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ใหม่ โครงการนำกล่องบรรจุภัณฑ์มาหมุนเวียนใช้ในธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดทรัพยากร และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายองค์กร โครงการจัดการด้านพลังงาน การประหยัดพลังงาน โดยการตั้งคณะทำงานกำหนดนโนบายการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อติดตาม ประเมินผล ลดการใช้พลังงานอย่างเกิดประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม
 • ส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
CSR
CSR
CSR
1. คุณนำพา นวลศรีฟู
ประธานคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม
2. คุณกิ่งแก้ว จูทะสมพากร
รองประธานคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม
3. คุณเชิดชัย ศรีคำรุณ
รองประธานคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม
4. คุณพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล
ที่ปรึกษาคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม
5. คุณกฤติกา อาคมธน
คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. คุณสุภาพร อัครเดชาไชย์
คณะทำงานด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นทำ
7. คุณวรรณพร วุฒิฑา
คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
8. คุณวิริยะ อ่อนรอด
คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
9. คุณขนิษฐา อินทนะ
คณะทำงานด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
10. คุณนที คชมนต์
คณะทำงานด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
11. คุณกฤตยภรณ์ คงหิรัญ
คณะทำงานด้านการดูแลรักษาสิ้งแวดล้อม
12. คุณณัฐพรรณ จันทร์ป้อม
คณะทำงานด้านการดูแลรักษาสิ้งแวดล้อม
13. คุณพัชราภรณ์ ชนะวงศ์วิสุทธิ์
คณะทำงานด้านการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
14. คุณพสุ มากบุญส่ง
คณะทำงานด้านการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
15. คุณเกษม อุ่นศรี
คณะกรรมการด้านโครงการพิเศษ
16. คุณกุลนิษฐ์ เลี้ยงอำนวย
เลขานุการ
CSR
CSR
CSR
ช่างนอกกรอบ
VDO
VDO
ข่าวและกิจกรรม
Latest CSR News

Latest CSR Clipping
Synnex Volunteer
CSR DAY เปิดท้ายการกุศล หารายได้สมทบทุน CSR
กลับสู่หน้าข่าวและกิจกรรม
CSR News
CSR Calendar
iT Library
Synnex Volunteer
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชน และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความสำเร็จของธุรกิจจะเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลผู้ค้า ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์ขององค์กร และการได้รับความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แนวทางการปฏิบัติและการประเมินความเสี่ยงของผู้ค้า

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดขอบเขตแนวทางการปฏิบัติภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร มุ่งเน้นการระบุความเสี่ยงต่อความยั่งยืนขององค์กรในห่วงโซ่อุปทาน เช่น การใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย การใช้แรงงานเด็ก การกำหนดระยะเวลาทำงานยาวนาน การเลือกปฏิบัติ หรือผลตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม ครอบคลุมประเด็นด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม อีกทั้งการประเมินผู้ค้ารายสำคัญ ครอบคลุมการจัดซื้อและจัดหาทุกประเภท หรืองานให้บริการขนส่ง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน มีการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ เพื่อเป็นการแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม เป็นต้น

การบริหารจัดการผู้ค้า

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดมาตรฐานการคัดเลือก ประเมิน ตรวจสอบผู้ค้าอย่างยุติธรรม และโปร่งใส ยึดหลักความมั่นคงทางธุรกิจและความน่าเชื่อถือได้ เช่น การจัดทำประเมินความเสี่ยงของงานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างงานจัดส่งสินค้า เพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีศักยภาพ หากผู้ค้าได้คะแนนไม่ผ่านตามมาตรฐานที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก หรือ การสุ่มตรวจสอบรถขนส่งสินค้าตามแนวทางการบริหารจัดการรถขนส่ง การรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุรถขนส่ง สภาพรถที่นำมาให้บริการ การปล่อยควันดำที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อม ก็จะไม่พิจารณาต่อสัญญาว่าจ้าง ทั้งนี้ได้มีการจัดทำทะเบียนประวัติและผลการประเมิน เพื่อให้ผลการดำเนินงานของผู้ค้าเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด และตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีการติดตามและมีการประเมินผลตามแนวทางนโยบายห่วงโซ่อุปทาน เป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยความยั่งยืน

นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ / หรือบริษัทย่อยของบริษัท จึงขอความร่วมมือจากบริษัทท่านในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ บริษัท ซินเน็ค ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ในลักษณะที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ การกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหน้า
 2. บริษัทรับรองว่าจะประกอบธุรกิจให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งจะดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตามระเบียบ จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด
 3. การให้สิ่งของกับพนักงานจะต้องเป็นไปตามประเพณีของธุรกิจอันดี และเหมาะสมกับผู้รับ กรณีที่ไม่แน่ใจให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาของพนักงานนั้น รวมทั้งการไม่ให้ผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่จะจูงใจพนักงานและครอบครัวให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยไม่สุจริต
 4. กรณีที่พนักงานของบริษัท ซินเน็ค ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) และ / หรือบริษัทย่อยมีการเรียกหรือขอรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากท่าน ท่านตกลงจะเปิดเผยและแจ้งให้ทางบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทราบในทันที
 5. ไม่นำข้อมูล / ความลับของบริษัท ซินเน็ค ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) และ / หรือบริษัทย่อย ที่ท่านได้ทราบไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นเหตุให้ บริษัท ซินเน็ค ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) และ/ หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย
 6. จัดทำข้อมูล และ / หรือบันทึกข้อมูลทางธุรกิจต่างๆ อย่างถูกต้องชัดเจน โดยแสดงถึงธุรกรรมของบริษัทอย่างเหมาะสม และรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมและตรวจสอบที่เพียงพอ

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นโยบายระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Note Book และบริการหลังการขาย ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเสมอมา มีความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ และลดของเสีย เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขององค์กร ชุมชนรอบข้าง ด้วยการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

      เป้าหมายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน พร้อมมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

 1. ควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต้องไม่เกิน 13.00 หน่วย ต่อตารางเมตร
 2. ควบคุมปริมาณการใช้น้ำต่อจำนวนพนักงานต้องไม่เกิน 1.80 หน่วย ต่อคน
 3. ควบคุมปริมาณการใช้กระดาษ A4 ต้องไม่เกิน 236 รีม/เดือน
กลยุทธ์
Horizontal Growth
Vertical Growth
Strategies
ปี 2559
ESG 100 Certificate 2559
ปี 2558
ESG100 Certificate (Environmental, Social and Governance : ESG)
ปี 2557
CSR Recognition 2014
ปี 2556
CSRI Recognition 2556
ปี 2555
Most Improved CSR “CSRI Recognition 2012”
ปี 2553
Top Finalist : Library IT by Synnex”
Career Path
Training
 • mini MBA
 • Training program for employees
Welfare & Benefit
 • EJIP (Employees Joint Investment Program)
 • Synnex Family
 • Seed Team and Another Committees
 • Synnex Rewards Point Program 2017 (polot)
 • More Activities to come
 • Idea! Please
Product & Service
Smart Service
 • Pre-Sale
 • Post-Sale
 • After Sale Service
 • Delivery
 • Financial Service
Operation
"Focus on Impact"
 • Process Improvement
 • Cost Saving
Collaboration
 • End User
 • Dealer
 • Vendors
 • Stakeholder
 • CSR

-- Synnex Our CSR ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
(Code of Conduct)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) เพื่อเป็นนโยบายและเป็นแนวทางการปฎิบัติที่ดีให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้เข้าใจ ยึดถือ พึ่งต้องประพฤติปฎิบัติตนให้สอดคล้องกับกฏระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในทิศทางเดียวกันให้เกิดเป็นนวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการดำเนินธุรกิจก้าวไปข้างหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการให้ความสำคัญกับการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

แนวทางปฏิบัติที่ดี

 • ต้องรับรู้และเข้าใจถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และข้อบังคับที่ออกโดยบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • ต้องรับรู้และเข้าใจในการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับใช้กับบริษัท
 • ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายในการประกอบธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องและเป็นธรรม ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • ต้องทบทวนความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
 • ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของสังคมตามความเหมาะสม
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่มุ่งมั่นในการบริหารกิจการให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามั่นคง และกำหนดให้มีการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรมเหมาะสม รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

แนวทางปฏิบัติที่ดี

 • การบริหารกิจการโดยนำความรู้ ความสามารถ และใช้ทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศรายงานผลประกอบการ และแนวโน้มธุรกิจของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนจามความเป็นจริง โดยเท่าเทียมกันสม่ำเสมอกับเวลา
 • การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุหรือเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ก่อนมีจัดการประชุมสามัญผู้ภือหุ้นประจำปี โดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทต่อไป
3. การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดูแลลูกค้าด้วยความทัดเทียมกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม ด้านการให้บริการดูแลปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ต่อลูกค้าอย่างมีอัธยาศัยไมตรีอันดี ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างมืออาชีพ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการก่อนและหลังการขายในระดับสูงขึ้นต่อเนื่อง เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

แนวทางปฏบิติที่ดี

 • การคัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการเลือกและตัดสินใจอย่างเหมาะสม การเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 • การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม และจัดให้มีระบบการรับข้อร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ โดยบริษัทจะดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าทันที เพื่อจัดการกับปัญหาข้อร้องเรียนตามขั้นตอน โดยการสืบสวนสำรวจพฤติกรรมสิ่งแวดล้อม ทำความเข้าใจต่อปัญหา ด้วยวิธีที่เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม อย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และนำประสบการณ์ข้อผิดพลาดมาใช้พัฒนาบริการต่อไป
 • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด รักษาความลับทางการค้าของลูกค้าอย่างจริงจัง รวมถึงการไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
4. การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ทางการค้า

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ รักษาผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขทางการค้าที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

แนวทางการปฏิบัตที่ดี

 • การดำเนินการจัดซื้อ จัดหา ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ให้ข้อมูลทัดเทียมกันและถูกต้อง
 • การปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรื่อเงื่อนไขทางการค้า กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ต้องแจ้งให้คู่ค้าได้ทราบล่วงหน้า เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
 • การคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างยุติธรรม ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า รวมถึงต้องรักษาความลับของคู่ค้า ไม่นำข้อมูลของคู่ค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องตามหลักสากล ภายใต้กรอบของกฎหมาย และหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้ากับผู้ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งต้องมีการแข่งขันและพึ่งพาอาศัยกัน การแข่งขันทางการค้าจึงต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง แข่งขันกันอย่างเสรี มีความเสมอภาคและเป็นธรรมควบคู่กัน

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

 • ให้ความร่วมมือในการแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม และโปร่งใสเพื่อสร้างภาวะตลาดที่ดี
 • ไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิตามกฎหมายของคู่แข่งทางการค้า และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
 • ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลความเป็นจริง
6. การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ เพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน รวมถึงการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี การให้โอกาสแสดงออกและรับฟังความคิดข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ให้ความร่วมมือกันในการทำงาน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ตลอดจนการดูแลความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงานให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ด้วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

 • ให้โอกาสทัดเทียมกันในการว่าจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมกับลักษณะงาน ด้วยคุณธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด อันเนื่องจาก เชื้อชาติ ผิวสี ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพความทุพพลภาพ หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
 • ให้การส่งเสริมการมีวัฒนธรรมที่ดี การพึงปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานโดยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน การเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนการปฏิบัติต่อกันด้วยความมีน้ำใจ ช่วยเหลือแนะนำแก้ปัญหาร่วมกันในการทำงาน ทุ่มเท ขยันหมั่นเพียร เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ยึดถือประโยชน์ของบริษัทร่วมกันเป็นสำคัญ
 • ให้การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน โดยกำหนดจัดหลักสูตรการฝึกอบรม และชั่วโมงการฝึกอบรมที่เหมาะกับพนักงาน ให้มีการอบรมภายในและอบรมภายนอกอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ และตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน
 • ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับควาามรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้โอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่อย่างเหมาะสม ยุติธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
 • ให้การส่งเสริมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และให้การดูแลด้านสุขอนามัยที่ดีของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
 • ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่อง หรือร้องทุกข์อันเนื่องจากพบเรื่องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมาย หรือได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับความไม่เป็นธรรม โดยจัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องทุกข์ตามที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้ได้รับการแก้ไขในวิธีทางที่ถูกต้องและรวดเร็ว
 • ให้ความสำคัญกับระบบการว่าจ้าง การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และมีระบบการประเมินผลที่วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และศักยภาพของพนักงานอย่างชัดเจน
 • ให้ความสำคัญกับการเคารพกฎหมายแรงงาน และยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยบริษัทสนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights : UDHR) หลักการชี้นำของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) และกฎหมายแรงงานในประเทศต่างๆ ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ
 • ให้โอกาสแก่พนักงานทุกชนชาติ เชื้อชาติ ภาษา และเพศ อย่างเท่าเทียม ปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนปราศจากการเลือกปฏิบัติ และห้ามการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานหรือผู้สมัครงานรวมถึง ให้โอกาสในการก้าวหน้าและการบริหารค่าตอบแทน
7. การปฏิบัติต่อสังคม

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความสำเร็จของธุรกิจจะเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

 • ให้การสนับสนุนในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะพึงได้รับ
 • ให้ความสำคัญสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ชุมชนแลสังคมเกิดการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่อยู่ท้องถิ่นที่ห่างไกลด้วยการส่งมอบ และการบริจาคสื่อการเรียนการสอนอิเลคทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริษัทจัดจำหน่าย
 • ให้การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะกับนักศึกษาช่างวิชาชีพ เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยการให้การอบรมและสอนวิชาช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมบริจาคเครื่องมือช่างและชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งเป็นการช่วยลด e-waste ขยะไอที
 • ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาของพนักงานที่เป็นคุณประโยชน์ทุกด้าน เพื่อให้ทุกคนมีจิตสำนึก มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
 • ให้ความสำคัญต่อการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่เจตจำนงในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับด้านเคารพสิทธิมนุษยชน
8. การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) มุ่งเน้นให้การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้ช่วยกันดูแลรักษา ปกป้อง ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติที่ดี 

 • สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ
 • กระบวนการดำเนินธุรกิจบางกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อกระบวนการกำจัดของเสียจากการดำเนินธุรกิจอย่างถูกวิธี รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรหรือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้การสนับสนุนพนักงานในองค์กรได้เรียนรู้วิธีการอันเกี่ยวกับการรักษา ปกป้อง ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง
 • เสริมสร้างคุณค่าปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับสนใจในสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดกิจกรรม 5ส. เพื่อหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ใหม่ โครงการนำกล่องบรรจุภัณฑ์มาหมุนเวียนใช้ในธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดทรัพยากร และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายองค์กร โครงการจัดการด้านพลังงาน การประหยัดพลังงาน โดยการตั้งคณะทำงานกำหนดนโนบายการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อติดตาม ประเมินผล ลดการใช้พลังงานอย่างเกิดประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม
 • ส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
CSR
1. คุณนำพา นวลศรีฟู
ประธานคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม
2. คุณกิ่งแก้ว จูทะสมพากร
รองประธานคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม
3. คุณเชิดชัย ศรีคำรุณ
รองประธานคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม
4. คุณพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล
ที่ปรึกษาคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม
5. คุณกฤติกา อาคมธน
คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. คุณสุภาพร อัครเดชาไชย์
คณะทำงานด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นทำ
7. คุณวรรณพร วุฒิฑา
คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
8. คุณวิริยะ อ่อนรอด
คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
9. คุณขนิษฐา อินทนะ
คณะทำงานด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
10. คุณนที คชมนต์
คณะทำงานด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
11. คุณกฤตยภรณ์ คงหิรัญ
คณะทำงานด้านการดูแลรักษาสิ้งแวดล้อม
12. คุณณัฐพรรณ จันทร์ป้อม
คณะทำงานด้านการดูแลรักษาสิ้งแวดล้อม
13. คุณพัชราภรณ์ ชนะวงศ์วิสุทธิ์
คณะทำงานด้านการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
14. คุณพสุ มากบุญส่ง
คณะทำงานด้านการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
15. คุณเกษม อุ่นศรี
คณะกรรมการด้านโครงการพิเศษ
16. คุณกุลนิษฐ์ เลี้ยงอำนวย
เลขานุการ
CSR
CSR
CSR
ช่างนอกกรอบ
VDO
VDO
ข่าวและกิจกรรม
Latest CSR News

Latest CSR Clipping
CSR News
CSR Calendar
IT Library
Synnex Volunteer