นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชน และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความสำเร็จของธุรกิจจะเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลผู้ค้า ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์ขององค์กร และการได้รับความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แนวทางการปฏิบัติและการประเมินความเสี่ยงของผู้ค้า

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดขอบเขตแนวทางการปฏิบัติภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร มุ่งเน้นการระบุความเสี่ยงต่อความยั่งยืนขององค์กรในห่วงโซ่อุปทาน เช่น การใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย การใช้แรงงานเด็ก การกำหนดระยะเวลาทำงานยาวนาน การเลือกปฏิบัติ หรือผลตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม ครอบคลุมประเด็นด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม อีกทั้งการประเมินผู้ค้ารายสำคัญ ครอบคลุมการจัดซื้อและจัดหาทุกประเภท หรืองานให้บริการขนส่ง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน มีการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ เพื่อเป็นการแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม เป็นต้น

การบริหารจัดการผู้ค้า

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดมาตรฐานการคัดเลือก ประเมิน ตรวจสอบผู้ค้าอย่างยุติธรรม และโปร่งใส ยึดหลักความมั่นคงทางธุรกิจและความน่าเชื่อถือได้ เช่น การจัดทำประเมินความเสี่ยงของงานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างงานจัดส่งสินค้า เพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีศักยภาพ หากผู้ค้าได้คะแนนไม่ผ่านตามมาตรฐานที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก หรือ การสุ่มตรวจสอบรถขนส่งสินค้าตามแนวทางการบริหารจัดการรถขนส่ง การรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุรถขนส่ง สภาพรถที่นำมาให้บริการ การปล่อยควันดำที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อม ก็จะไม่พิจารณาต่อสัญญาว่าจ้าง ทั้งนี้ได้มีการจัดทำทะเบียนประวัติและผลการประเมิน เพื่อให้ผลการดำเนินงานของผู้ค้าเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด และตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีการติดตามและมีการประเมินผลตามแนวทางนโยบายห่วงโซ่อุปทาน เป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยความยั่งยืน

นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ / หรือบริษัทย่อยของบริษัท จึงขอความร่วมมือจากบริษัทท่านในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ บริษัท ซินเน็ค ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ในลักษณะที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ การกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหน้า
 2. บริษัทรับรองว่าจะประกอบธุรกิจให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งจะดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตามระเบียบ จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด
 3. การให้สิ่งของกับพนักงานจะต้องเป็นไปตามประเพณีของธุรกิจอันดี และเหมาะสมกับผู้รับ กรณีที่ไม่แน่ใจให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาของพนักงานนั้น รวมทั้งการไม่ให้ผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่จะจูงใจพนักงานและครอบครัวให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยไม่สุจริต
 4. กรณีที่พนักงานของบริษัท ซินเน็ค ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) และ / หรือบริษัทย่อยมีการเรียกหรือขอรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากท่าน ท่านตกลงจะเปิดเผยและแจ้งให้ทางบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทราบในทันที
 5. ไม่นำข้อมูล / ความลับของบริษัท ซินเน็ค ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) และ / หรือบริษัทย่อย ที่ท่านได้ทราบไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นเหตุให้ บริษัท ซินเน็ค ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) และ/ หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย
 6. จัดทำข้อมูล และ / หรือบันทึกข้อมูลทางธุรกิจต่างๆ อย่างถูกต้องชัดเจน โดยแสดงถึงธุรกรรมของบริษัทอย่างเหมาะสม และรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมและตรวจสอบที่เพียงพอ

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นโยบายระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Note Book และบริการหลังการขาย ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเสมอมา มีความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ และลดของเสีย เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขององค์กร ชุมชนรอบข้าง ด้วยการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

      เป้าหมายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน พร้อมมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

 1. ควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยตารางเมตร
 2. ควบคุมปริมาณการใช้น้ำต่อจำนวนพนักงาน
 3. ควบคุมปริมาณการใช้กระดาษต่อเดือน
กลยุทธ์
Horizontal Growth
Vertical Growth
Strategies
ปี 2559
ESG 100 Certificate 2559
ปี 2558
ESG100 Certificate (Environmental, Social and Governance : ESG)
ปี 2557
CSR Recognition 2014
ปี 2556
CSRI Recognition 2556
ปี 2555
Most Improved CSR “CSRI Recognition 2012”
ปี 2553
Top Finalist : Library IT by Synnex”
Career Path
Training
 • mini MBA
 • Training program for employees
Welfare & Benefit
 • EJIP (Employees Joint Investment Program)
 • Synnex Family
 • Seed Team and Another Committees
 • Synnex Rewards Point Program 2017 (polot)
 • More Activities to come
 • Idea! Please
Product & Service
Smart Service
 • Pre-Sale
 • Post-Sale
 • After Sale Service
 • Delivery
 • Financial Service
Operation
"Focus on Impact"
 • Process Improvement
 • Cost Saving
Collaboration
 • End User
 • Dealer
 • Vendors
 • Stakeholder
 • CSR

-- Synnex Our CSR ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
-- Synnex Our CSR ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
(Code of Conduct)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) เพื่อเป็นนโยบายและเป็นแนวทางการปฎิบัติที่ดีให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้เข้าใจ ยึดถือ พึ่งต้องประพฤติปฎิบัติตนให้สอดคล้องกับกฏระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในทิศทางเดียวกันให้เกิดเป็นนวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการดำเนินธุรกิจก้าวไปข้างหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
CSR
CSR
CSR
1. คุณนำพา นวลศรีฟู
ประธานคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม
2. คุณกิ่งแก้ว จูทะสมพากร
รองประธานคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม
3. คุณเชิดชัย ศรีคำรุณ
รองประธานคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม
4. คุณพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล
ที่ปรึกษาคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม
5. คุณกฤติกา อาคมธน
คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. คุณสุภาพร อัครเดชาไชย์
คณะทำงานด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นทำ
7. คุณวรรณพร วุฒิฑา
คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
8. คุณวิริยะ อ่อนรอด
คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
9. คุณขนิษฐา อินทนะ
คณะทำงานด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
10. คุณนที คชมนต์
คณะทำงานด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
11. คุณกฤตยภรณ์ คงหิรัญ
คณะทำงานด้านการดูแลรักษาสิ้งแวดล้อม
12. คุณณัฐพรรณ จันทร์ป้อม
คณะทำงานด้านการดูแลรักษาสิ้งแวดล้อม
13. คุณพัชราภรณ์ ชนะวงศ์วิสุทธิ์
คณะทำงานด้านการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
14. คุณพสุ มากบุญส่ง
คณะทำงานด้านการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
15. คุณเกษม อุ่นศรี
คณะกรรมการด้านโครงการพิเศษ
16. คุณกุลนิษฐ์ เลี้ยงอำนวย
เลขานุการ
CSR
CSR
CSR
ช่างนอกกรอบ
VDO
VDO
ข่าวและกิจกรรม
Latest CSR News

Latest CSR Clipping
Synnex Volunteer
CSR DAY เปิดท้ายการกุศล หารายได้สมทบทุน CSR
กลับสู่หน้าข่าวและกิจกรรม
CSR News
CSR Calendar
iT Library
Synnex Volunteer
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชน และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความสำเร็จของธุรกิจจะเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลผู้ค้า ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์ขององค์กร และการได้รับความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แนวทางการปฏิบัติและการประเมินความเสี่ยงของผู้ค้า

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดขอบเขตแนวทางการปฏิบัติภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร มุ่งเน้นการระบุความเสี่ยงต่อความยั่งยืนขององค์กรในห่วงโซ่อุปทาน เช่น การใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย การใช้แรงงานเด็ก การกำหนดระยะเวลาทำงานยาวนาน การเลือกปฏิบัติ หรือผลตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม ครอบคลุมประเด็นด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม อีกทั้งการประเมินผู้ค้ารายสำคัญ ครอบคลุมการจัดซื้อและจัดหาทุกประเภท หรืองานให้บริการขนส่ง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน มีการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ เพื่อเป็นการแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม เป็นต้น

การบริหารจัดการผู้ค้า

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดมาตรฐานการคัดเลือก ประเมิน ตรวจสอบผู้ค้าอย่างยุติธรรม และโปร่งใส ยึดหลักความมั่นคงทางธุรกิจและความน่าเชื่อถือได้ เช่น การจัดทำประเมินความเสี่ยงของงานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างงานจัดส่งสินค้า เพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีศักยภาพ หากผู้ค้าได้คะแนนไม่ผ่านตามมาตรฐานที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก หรือ การสุ่มตรวจสอบรถขนส่งสินค้าตามแนวทางการบริหารจัดการรถขนส่ง การรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุรถขนส่ง สภาพรถที่นำมาให้บริการ การปล่อยควันดำที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อม ก็จะไม่พิจารณาต่อสัญญาว่าจ้าง ทั้งนี้ได้มีการจัดทำทะเบียนประวัติและผลการประเมิน เพื่อให้ผลการดำเนินงานของผู้ค้าเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด และตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีการติดตามและมีการประเมินผลตามแนวทางนโยบายห่วงโซ่อุปทาน เป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยความยั่งยืน

นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ / หรือบริษัทย่อยของบริษัท จึงขอความร่วมมือจากบริษัทท่านในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ บริษัท ซินเน็ค ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ในลักษณะที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ การกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหน้า
 2. บริษัทรับรองว่าจะประกอบธุรกิจให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งจะดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตามระเบียบ จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด
 3. การให้สิ่งของกับพนักงานจะต้องเป็นไปตามประเพณีของธุรกิจอันดี และเหมาะสมกับผู้รับ กรณีที่ไม่แน่ใจให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาของพนักงานนั้น รวมทั้งการไม่ให้ผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่จะจูงใจพนักงานและครอบครัวให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยไม่สุจริต
 4. กรณีที่พนักงานของบริษัท ซินเน็ค ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) และ / หรือบริษัทย่อยมีการเรียกหรือขอรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากท่าน ท่านตกลงจะเปิดเผยและแจ้งให้ทางบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทราบในทันที
 5. ไม่นำข้อมูล / ความลับของบริษัท ซินเน็ค ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) และ / หรือบริษัทย่อย ที่ท่านได้ทราบไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นเหตุให้ บริษัท ซินเน็ค ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) และ/ หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย
 6. จัดทำข้อมูล และ / หรือบันทึกข้อมูลทางธุรกิจต่างๆ อย่างถูกต้องชัดเจน โดยแสดงถึงธุรกรรมของบริษัทอย่างเหมาะสม และรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมและตรวจสอบที่เพียงพอ

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นโยบายระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Note Book และบริการหลังการขาย ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเสมอมา มีความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ และลดของเสีย เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขององค์กร ชุมชนรอบข้าง ด้วยการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

      เป้าหมายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน พร้อมมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

 1. ควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยตารางเมตร
 2. ควบคุมปริมาณการใช้น้ำต่อจำนวนพนักงาน
 3. ควบคุมปริมาณการใช้กระดาษต่อเดือน
กลยุทธ์
Horizontal Growth
Vertical Growth
Strategies
ปี 2559
ESG 100 Certificate 2559
ปี 2558
ESG100 Certificate (Environmental, Social and Governance : ESG)
ปี 2557
CSR Recognition 2014
ปี 2556
CSRI Recognition 2556
ปี 2555
Most Improved CSR “CSRI Recognition 2012”
ปี 2553
Top Finalist : Library IT by Synnex”
Career Path
Training
 • mini MBA
 • Training program for employees
Welfare & Benefit
 • EJIP (Employees Joint Investment Program)
 • Synnex Family
 • Seed Team and Another Committees
 • Synnex Rewards Point Program 2017 (polot)
 • More Activities to come
 • Idea! Please
Product & Service
Smart Service
 • Pre-Sale
 • Post-Sale
 • After Sale Service
 • Delivery
 • Financial Service
Operation
"Focus on Impact"
 • Process Improvement
 • Cost Saving
Collaboration
 • End User
 • Dealer
 • Vendors
 • Stakeholder
 • CSR

-- Synnex Our CSR ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
(Code of Conduct)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) เพื่อเป็นนโยบายและเป็นแนวทางการปฎิบัติที่ดีให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้เข้าใจ ยึดถือ พึ่งต้องประพฤติปฎิบัติตนให้สอดคล้องกับกฏระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในทิศทางเดียวกันให้เกิดเป็นนวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการดำเนินธุรกิจก้าวไปข้างหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
CSR
1. คุณนำพา นวลศรีฟู
ประธานคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม
2. คุณกิ่งแก้ว จูทะสมพากร
รองประธานคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม
3. คุณเชิดชัย ศรีคำรุณ
รองประธานคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม
4. คุณพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล
ที่ปรึกษาคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม
5. คุณกฤติกา อาคมธน
คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. คุณสุภาพร อัครเดชาไชย์
คณะทำงานด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นทำ
7. คุณวรรณพร วุฒิฑา
คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
8. คุณวิริยะ อ่อนรอด
คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
9. คุณขนิษฐา อินทนะ
คณะทำงานด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
10. คุณนที คชมนต์
คณะทำงานด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
11. คุณกฤตยภรณ์ คงหิรัญ
คณะทำงานด้านการดูแลรักษาสิ้งแวดล้อม
12. คุณณัฐพรรณ จันทร์ป้อม
คณะทำงานด้านการดูแลรักษาสิ้งแวดล้อม
13. คุณพัชราภรณ์ ชนะวงศ์วิสุทธิ์
คณะทำงานด้านการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
14. คุณพสุ มากบุญส่ง
คณะทำงานด้านการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
15. คุณเกษม อุ่นศรี
คณะกรรมการด้านโครงการพิเศษ
16. คุณกุลนิษฐ์ เลี้ยงอำนวย
เลขานุการ
CSR
CSR
CSR
ช่างนอกกรอบ
VDO
VDO
ข่าวและกิจกรรม
Latest CSR News

Latest CSR Clipping
CSR News
CSR Calendar
IT Library
Synnex Volunteer