นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

SYNEX

เลขทะเบียนบริษัท

0107550000203

ทุนจดทะเบียน

880,000,000.00 บาท (แปดร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)

ทุนเรียกชำระแล้ว

847,361,206.00 บาท (แปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกบาทถ้วน)

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ

1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภท คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การสื่อสาร

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์

+66 2553 8888

โทรสาร

+66 2578 8188

เว็บไซต์

http://www.synnex.co.th

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์

http://www.synnex.co.th/th/ir/ir.aspx