นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลบริษัท
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภทมากกว่า 50 ตราสินค้า และมีฐานลูกค้าผู้ประกอบการด้านสินค้าคอมพิวเตอร์มากกว่า 5,000 ราย เช่น กลุ่มลูกค้าผู้วางระบบซอฟท์แวร์ปฏิบัติการรายใหญ่ ผู้ผลิตจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง รวมถึงผู้ให้บริการเครือข่าย ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีก ค้าส่งทั่วประเทศ และร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น
วิสัยทัศน์ (VISION)
“ซินเน็ค มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำของไทย พัฒนาธุรกิจให้เติบโตแข็งแกร่งและมั่นคง มีวัฒนธรรมองค์กรและธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ (MISSION)
  • มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่ประทับใจให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ
  • มุ่งมั่นสร้างคุณค่าส่งมอบความเชื่อมั่นในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  • มุ่งมั่นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อผูกพันให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกันและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
  • มุ่งมั่นส่งมอบความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (STRATEGIES)
PEOPLE EXCELLENCE

กลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะความรู้ของบุคลากร ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กร “TRUST” ให้เข้มแข็งจากภายใน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและนำพาองค์กรก้าวสู่การเป็น High performance organization

PRODUCT & SERVICE EXCELLENCE

กลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ IT แบบครบวงจร (Value added IT distributor) มุ่งคัดสรรสินค้าเทคโนโลยีใหม่จากแบรนด์ดังระดับ World class เพื่อขยาย Product Portfolio และรองรับทุกความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริการแบบครบวงจร (Total Solution Service) ให้เป็นที่ไว้วางใจด้วยทีมงาน Certified Engineer ที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อส่งต่อสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคภายใต้ตราสินค้า “Trusted by Synnex”

OPERATION EXCELLENCE

กลยุทธ์การสร้างความแข็งแกร่งด้านการปฏิบัติการ พัฒนาการทำงานเพื่อประสิทธิผลสูงสุด (Focus on impact) สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation to operation) และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost effectiveness) ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างรากฐานที่มั่งคงให้ธุรกิจ

COLLABORATION EXCELLENCE

กลยุทธ์การขยายเครือข่ายพันธมิตรและประสานความร่วมมือที่ดีกับคู่ค้า ลูกค้า นักลงทุน พนักงานและสังคม พร้อมขยายการลงทุนทั้งในประเทศและภูมิภาคอินโดไชน่า เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ มุ่งมั่นบริหารงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน