• ปี 2531
  บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งอุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษสำนักงาน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และของใช้สิ้นเปลืองทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้จัดตั้ง บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2531 ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเริ่มต้น 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
 • ปี 2533
  • วันที่ 4 เมษายน 2533 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 2,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
  • บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของผลิตภัณฑ์ Hard Disk ของ Seagate ในประเทศไทย
 • ปี 2534
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2534 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 2,000,000 บาท เป็น 8,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
 • ปี 2535
  วันที่ 2 เมษายน 2535 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 8,000,000 บาท เป็น 12,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
 • ปี 2537
  วันที่ 21 มีนาคม 2537 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 12,000,000 บาท เป็น 20,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท และได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2537 เป็น 40,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
 • ปี 2539
  • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539 บริษัทฯ ได้ก่อตั้งบริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2,000,000 บาท มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
  • วันที่ 13 พฤษภาคม 2539 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 40,000,000 บาท เป็น 50,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
 • ปี 2540
  • วันที่ 26 มีนาคม 2540 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 50,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
  • บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของทุกสายผลิตภัณฑ์ของ Intel ในประเทศไทย
 • ปี 2541
  • วันที่ 24 มิถุนายน 2541 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 100,000,000 บาท เป็น 135,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
  • บริษัทฯ ได้ทำการเปิดสาขาต่างจังหวัดแห่งแรก ที่จังหวัดขอนแก่น
 • ปี 2542
  • บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จากประเทศไต้หวัน ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญ่ของโลก ได้เข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 135,000,000 บาท เป็น 180,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
  • วันที่ 22 มิถุนายน 2542 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด เป็น 8,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
  • วันที่ 27 ตุลาคม 2542 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 260,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 • ปี 2545
  • วันที่ 1 มีนาคม 2545 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 260,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
  • บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด และย้ายสำนักงานใหญ่พร้อมศูนย์ขนส่งและกระจายสินค้าแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ถนนสุคนธสวัสดิ์ เลียบทางด่วนรามอินทรา โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกระจายสินค้า ได้รับการถ่ายทอดจากกลุ่มผู้ถือหุ้นบริษัทซินเน็ค ประเทศไต้หวัน
 • ปี 2546
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 300,000,000 บาท เป็น 340,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
 • ปี 2547
  • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 340,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ100 บาท
  • บริษัทฯ ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ระบบการบริหารงานคุณภาพ จาก บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ด้านการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสั่งประกอบ และบริการหลังการขาย
 • ปี 2548
  บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด ได้ขายหุ้นทั้งหมดที่ถือในบริษัท ซีนิธคอมพ์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายซอฟท์แวร์ ออกแบบวางระบบคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ราคาตามบัญชี ซึ่งเดิมบริษัทย่อยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว
 • ปี 2549
  บริษัทฯ ได้เริ่มนำระบบ Automatic Storage and Retrieval System (ASRS) การบริหารคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการดำเนินงาน ระบบดังกล่าวได้ติดตั้งแล้วเสร็จใน ปี 2550
 • ปี 2550
  • วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานสากล ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จาก บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น
  • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 มีมติพิเศษให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนและมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 205,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 205,000,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 180,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) จำนวนไม่เกิน 57,000,000 หุ้น และเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 123,000,000 หุ้น รวมทั้งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 25,000,000 หุ้น รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะออกและเสนอให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 และเปลี่ยนชื่อจากเดิม บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2551
  บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดทำการซื้อขายให้กับนักลงทุนวันแรกในวันที่ 16 มิถุนายน 2551
 • ปี 2552
  บริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่เพิ่มอีก 1 อาคาร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ สร้างเสร็จและเปิดใช้งานในไตรมาสที่ 2 ปี 2553 อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการครบรอบ 20 ปี จึงจัดตั้งโครงการห้องสมุดไอทีเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (Library IT by Synnex) เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ไอทีแก่โรงเรียน 20 โรงเรียนทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก
 • ปี 2553
  • บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าชิงรางวัลและเข้ารอบสุดท้าย ของสาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR ประจำปี 2553 ในกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในงาน SET AWARD 2010 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • บริษัทฯ ได้ขยายเพิ่มธุรกิจโดยได้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าสมาร์ทโฟนอย่างเป็นทางการ จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ สินค้าเริ่มแรกในกลุ่มเป็นสมาร์ทโฟนตราสินค้า HTC และในปี 2554 บริษัทฯ ได้ขยายการเป็นเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายตราสินค้าและกลุ่มสินค้าการสื่อสารอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นหลากหลายประเภท
  • บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Highest Online Channel Partner Technical Support/Channel Warranty Online Usage (Associate)” เป็นรางวัลสูงสุดในด้านการให้การสนับสนุนด้านเทคนิคกับคู่ค้า และในด้านการให้การรับประกันผ่านระบบ และรับรางวัล Best Performance in Accurately Identifying Customer's Defect (Associate)” เป็นรางวัลยอดเยี่ยมในด้านความถูกต้องในการระบุปัญหาของลูกค้า ทั้งสองรางวัลเป็นรางวัลที่ Intel มอบให้แก่ Partner ที่มีผลงานและมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล Best Epson Service Centre 2010 จาก Epson
 • ปี 2554
  บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Epson Service Centre 2011 จาก Epson 2 ปีซ้อน ซึ่งเป็นรางวัลที่ Epson มอบให้แก่ตัวแทนศูนย์บริการดีเด่นในการให้บริการหลังการขาย เป็น 1 ใน 14 ศูนย์บริการที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากทั้งหมด 114 ศูนย์บริการทั่วประเทศที่รับการประเมินคุณภาพศูนย์บริการจาก Epson
 • ปี 2555
  • บริษัทฯ ได้รับ 3 รางวัลจากสินค้า Microsoft เป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทที่มีผลงานดีในสาขาต่างๆ 3 รางวัล อันได้แก่ รางวัล APAC Platinum Club FY2012 Winner – Subsidiary Partner of the Year, รางวัล APAC Platinum Club FY2012 Winner – Distributor Category และรางวัล FY2012 Country Partner of the Year Winner
  • บริษัทฯ ได้รับรางวัล Most Improved CSR ประเภทกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาทเป็นรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่กำหนด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้การดำเนินงาน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานมอบรางวัล CSR Recognition 2012 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
 • ปี 2556
  • ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 705,000,000 บาท เป็น 800,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
  • บริษัทฯ ได้รับรางวัล Distribution Partners of the year 2013 – Volume Licensing จาก Microsoft เป็นรางวัลที่มอบให้กับคู่ค้าธุรกิจที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละสาขา
  • บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR Recognition 2013 ประเภทรางวัลทั่วไป เป็นรางวัลมอบให้แก่บริษัทที่ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม รวมถึงการพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
  • บริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านการจัดทำ “รายงานความยั่งยืน ปี 2556 หรือ Sustainability Report Award 2013” จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
 • ปี 2557
  • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ของบริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระเต็มเป็นเงิน 15,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 70,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 7,000,000 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย โดยมีส่วนการถือหุ้น 60:40
  • บริษัทฯ ได้รับรางวัล Distribution Partner of the Year 2014 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่คู่ค้าที่ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีอันเปี่ยมประสิทธิภาพของไมโครซอฟท์มาสู่ประเทศไทย ภายใต้กลยุทธ์ “Mobile First, Cloud First” จากงาน Microsoft Partner Award 2014
  • บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR Recognition 2014 (ปีที่ 3 ติดต่อกัน) ประเภทรางวัลทั่วไป เป็นรางวัลที่บริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
 • ปี 2558
  • บริษัทฯ ได้รับ 2 รางวัล จาก Microsoft ได้แก่ Distribution Partner of the Year 2015 – Volume Licensing และ Distribution Partner of the Year 2015 – OEM เป็นรางวัลที่มอบให้กับคู่ค้าธุรกิจที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละสาขา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Phenomenal of Cloud Transformation” จากงาน Microsoft Partner Award 2015
  • บริษัทฯ ได้รับรางวัล ESG 100 Certificate จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนจากการคัดเลือกทั้งหมด 567 บริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
  • บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยซินเน็ค เป็น 1 ใน 51 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” ถือเป็นหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนและดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและบรรษัทภิบาล พิจารณารางวัลโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558
 • ปี 2559
  • บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยเป็นร้อยละ 99.99 โดยในระหว่างเดือนมีนาคม 2559 ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยได้ยกเลิกบันทึกข้อตกลงร่วมทุนและได้ทำสัญญาโอนหุ้นหลายฉบับกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลทำให้ส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 95 และต่อมาในระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้ซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพิ่มเติมร้อยละ 5 เป็นเงินสดจำนวน 0.40 ล้านบาท มีผลทำให้ส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.99
  • บริษัทฯ ได้รับรางวัล FY2016 Top Distributor of the Year for South East Asia & Taiwan – 3rd (Number 1 in Thailand) ในฐานะที่เป็นผู้แทนจำหน่าย HP Aruba อย่างเป็นทางการประจำประเทศไทย ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดแห่งปีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน และยังสามารถทำยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ติดอันดับ 1 ในประเทศไทย ในงาน Atmosphere 2016 จัดโดย Aruba a Hewlett Packard Enterprise Company
  • บริษัทฯ ได้รับรางวัล ESG 100 Certificate ประจำปี 2559 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนคุณภาพ และเป็น 1 ใน 9 บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี จากการคัดเลือกทั้งหมด 621 บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล
  • บริษัทฯ ได้รับการจัดลำดับ CG Scoring อยู่ในระดับดีมาก (4 ตราสัญลักษณ์) จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2560
  • วันที่ 17 เมษายน 2560 บริษัทฯ เข้าร่วมทุนกับบริษัท พี ที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย และนำเข้าอุปกรณ์สินค้าประเภท Industrial Grade เพื่อการขยาย และเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ โดยมีสัดส่วนการร่วมทุนคิดเป็นร้อยละ 50
  • วันที่ 26 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนโดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 30 เพื่อเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ธุรกิจเช่าซื้อเพื่อต่อยอดการทำธุรกิจแบบครบวงจร