สารคณะกรรมการบริษัท

     การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมา ประสบผลสำเร็จต่อเนื่อง ยอดขายและกำไรเติบโตตามเป้าหมาย รายได้รวม 23,823.30 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.74 กำไรสุทธิ 406.93 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.88 จากการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็งในตลาด Consumer จึงได้พัฒนารุกไปตลาด Commercial มากขึ้นร่วมกับตลาด Smart Phone กลุ่มสินค้าอุปกรณ์สื่อสารที่เติบโตโดดเด่นก็สามารถเข้าไปเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้สำเร็จตามแผนงานที่วางไว้

     ปี 2560 บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์และแผนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในทิศทางเดียวกัน ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอทีรายใหญ่ชั้นนำของประเทศ เป้าหมายการดำเนินงาน คือ การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์เชิงรุก การเข้าไปเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์และทุกช่องทาง แบบครบวงจร มีบริการก่อนและหลังการขายโดยผู้ชำนาญเทคนิคเฉพาะด้านแนะนำคุณสมบัติและวิธีการใช้สินค้า การส่งเสริมการขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้าและพันธมิตร การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีตรงความต้องการผู้บริโภคภายใต้ตราสินค้าที่สร้างผลตอบแทนรวมที่ดีเข้ามาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง การขยายตลาดไปยังต่างประเทศ การนำศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโดยมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ของบริษัทฯ ช่วยพัฒนาแอพพลิเคชั่นในเชิงธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อข้อมูลด้านสินค้าและบริการให้กับลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการสั่งซื้อสินค้าหรือการใช้บริการ สร้างความพึงพอใจในการบริการเป็นเลิศในทุกด้าน ในขณะเดียวกัน ด้านบริการหลังการขายได้ใช้จุดแข็งที่บริษัทฯ มีศูนย์บริการที่เป็นของตนเองและของพันธมิตรคู่ค้ามากกว่า 80 แห่งทั่วภูมิภาคของประเทศ ทำให้ได้รับการยอมรับเชื่อมั่นจากผู้บริโภคในการที่จะเลือกซื้อสินค้าที่มีตราสัญญลักษณ์ “TRUSTED BY SYNNEX”

     “ซินเน็ค” อยู่ในธุรกิจไอทีมาตลอดจะย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 เดินหน้าพัฒนาองค์กรโดยนำเทคโนโลยีมาเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความพร้อมในยุค Internet of Things (IOT) มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นโปรแกรมการทำงาน เพื่อช่วยในการบริหารจัดการระบบปฎิบัติงานภายใน ทำให้สามารถบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใช้แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วในการสื่อสารใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในเชิงบวกต่อธุรกิจ รวมถึงนโยบาย “Share Service” ที่ได้ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการในกลุ่มของเครือธุรกิจได้เห็นผล ด้านทรัพยากรบุคคลก็เป็นเรื่องสำคัญ ได้จัดวางแผนตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคคลากรจนถึงแผนการพัฒนาบุคคลากรแบบบูรณาการระยะยาว อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ค่านิยมองค์กรใหม่ คือ “TRUST” เพื่อสร้างเป็นแบบแผนวัฒนธรรมองค์กรในการให้พนักงานแต่ละคนมีความเข้าใจ พร้อมมีส่วนร่วมกันนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จทุกมิติ จึงมีความเชื่อมั่นว่าการปรับตัวธุรกิจเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ จะสามารถเติบโตและสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืน

     ด้านการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมได้ทำอย่างต่อเนื่อง โดยการคำนึงถึงความสมดุล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัล ESG 100 Certificate ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็น 1ใน100 บริษัทจดทะเบียนจากการคัดเลือกทั้งหมด 621 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Environmental, Social and Governance : ESG ถือเป็นเกียรติเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

     ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ได้ร่วมสนับสนุนและให้ความไว้วางใจแก่บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่า คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่นพร้อมทุ่มเทเต็มความสามารถเพื่อให้ผลการปฏิบัติภารกิจเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

(นางสาวสุธิดา มงคลสุธี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)
ประธานกรรมการ