สารคณะกรรมการบริษัท

          ในปี 2560 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศของประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากทุกภาคส่วน อัตราการนำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนประกอบเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของสังคมเมืองและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว แนวคิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของภาคธุรกิจ นโยบายส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเตอร์เน็ตและนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐที่เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Value-based Economy) ส่งผลให้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอทีกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างปฏิเสธไม่ได้

          สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ที่ผ่านมา ซินเน็คเติบโตเกินเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในแง่ของยอดขายและกำไร โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 32,426 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,603 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.11 และกำไรสุทธิ 624 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 217 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.30 โดยมีปัจจัยจากการขยายตัวในทุกกลุ่มสินค้า ประกอบกับการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเหลือเพียงร้อยละ 2.49 ผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2560 จึงประสบความสำเร็จบรรลุตามเกินเป้าหมายที่วางไว้

          ปี 2561 “ซินเน็ค” พร้อมก้าวสู่การเติบโตปีที่ 30 อย่างยั่งยืนด้วยการวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในฐานะผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการไอทีครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย “Value added IT Distributor”  มุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและขับเคลื่อนธุรกิจในเชิงรุก เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เสริม Product Portfolio ด้วยสินค้าเทคโนโลยีใหม่ คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ให้ผลตอบแทนรวมดีและเป็นที่นิยม อาทิเช่นกลุ่ม Gaming และ Lifestyle Gadget พร้อมขยายสู่ตลาดสินค้ากลุ่ม IoT Vertical และ Cloud ที่มีโอกาสเติบโตสูงตามพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้วางแผนงานผลักดันธุรกิจในประเทศกลุ่มอินโดไชน่า ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่าน E-commerce เพื่อส่งเสริมการขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า พร้อมปรับปรุงเว็บไซต์ www.synnex.co.th โฉมใหม่ให้ลูกค้าได้เชื่อมต่อข้อมูลด้านสินค้าและบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น

          ในยุคที่การบริการคือหัวใจสำคัญ “Everything as a service” ซินเน็คยังคงมุ่งมั่นพัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Service) ด้วยบริการที่ครอบคลุม อาทิเช่น Call Center Synnex Care 1251 ศูนย์บริการที่ร่วมกับพันธมิตรกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ และแอพพลิเคชั่นให้ลูกค้าสามารถนัดหมายหรือตรวจสอบสถานะการซ่อมได้ด้วยตนเอง ซึ่งจุดแข็งเหล่านี้นับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจซื้อสินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์ “Trusted by Synnex” มาตลอด 30 ปี โดยในปี 2561 นี้ “ซินเน็ค” ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริการแบบครบวงจร (Total Solution Service) ด้วยบุคลากร Certified Engineer ที่มีประสบการณ์และความรู้เฉพาะทาง วางกลยุทธ์การบริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric) พร้อมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

          นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการเพื่อสังคมมากมาย อาทิเช่น โครงการช่างนอกกรอบ ณ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสกลนคร และวิทยาลัยการอาชีวะเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมกว่า 120 คน นับเป็นโครงการต่อเนื่องที่พัฒนาทักษะการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่เยาวชนสายวิชาชีพในท้องถิ่น ต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เยาวชนและคนในท้องถิ่น ก่อให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ

          ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ได้ร่วมสนับสนุนและให้ความไว้วางใจแก่บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่า คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่นพร้อมทุ่มเทเต็มความสามารถเพื่อให้ผลการปฏิบัติภารกิจเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

       

         (นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)                       (นางสาวสุธิดา มงคลสุธี)

             ประธานกรรมการ                           ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร