นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลบริษัท
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทน จัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภทมากกว่า 50 ตราสินค้า และมีฐานลูกค้า ผู้ประกอบการด้านสินค้าคอมพิวเตอร์มากกว่า 5,000 ราย เช่น กลุ่มลูกค้า ผู้วางระบบซอฟท์แวร์ปฏิบัติการรายใหญ่ ผู้ผลิต จำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง รวมถึงร้านค้าปลีก ค้าส่งทั่วประเทศ ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านจำหน่าย อุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น บริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ มีผลิตภัณฑ์นำสมัยที่จัดจำหน่ายแบบครบวงจร รับได้ความไว้วางใจและเชื่อถือในสินค้าและบริการของบริษัทฯ จากพันธมิตรทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้า มั่นใจเลือกซื้อสินค้าบริษัทฯ จากความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า การให้บริการหลังการขาย การจัดส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ซินเน็ค มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำของไทย พัฒนาธุรกิจให้เติบโตแข็งแกร่งและมั่นคง มีวัฒนธรรมองค์กรและ ธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
  • มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่ประทับใจให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ
  • มุ่งมั่นสร้างคุณค่าส่งมอบความเชื่อมั่นในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีพร้อมเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  • มุ่งมั่นพัฒนาความคิดสร้างสรรพร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อผูกพันให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกันและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
  • มุ่งมั่นส่งมอบความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน
กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategies)
PEOPLE EXCELLENCE

กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจด้วยการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เพื่อสร้างเสริมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

PRODUCT & SERVICE EXCELLENCE

กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจด้วยการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการคัดสรรแบรนด์สินค้าระดับโลกเพื่อขยายตลาดสร้างผลตอบแทนและตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค มุ่งพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ประทับใจ จากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ ความชำนาญเฉพาะทาง ตอกย้ำความเชื่อมั่นในการให้บริการแบบครบวงจร ด้วยเครื่องหมาย TRUSTED BY SYNNEX

OPERATION EXCELLENCE

กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจด้วยการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการปฏิบัติการเพื่อสร้างความได้เปรียบให้แก่องค์กรและธุรกิจทั้งในเชิงคุณภาพและผลประกอบการ ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

COLLABORATION EXCELLENCE

กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจด้วยการพัฒนาความเป็นเลิศในด้านการร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและพันธมิตร อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งขยายการลงทุนในเชิงต่อยอดจากธุรกิจหลักทั้งในประเทศและภูมิภาคอินโดไชน่า เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในการให้บริการสินค้าเทคโนโลยีและบริการที่ครบวงจรในระดับภูมิภาค