นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

SYNEX

ตลาด

SET

กลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี

หมวดธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่เข้าซื้อขายวันแรก

16 มิถุนายน 2551

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

1 บาท

ทุนจดทะเบียน

800,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

770,328,649 บาท