“ธุรกิจจะเติบโตด้วยความยั่งยืน จะต้องคำนึงถึงความอยู่รอด ของสังคมควบคู่กันไป”
นางสาว สุธิดา มงคลสุธีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
-- Synnex Our CSR ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
-- Synnex Our CSR ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
(Code of Conduct)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) เพื่อเป็นนโยบายและเป็นแนวทางการปฎิบัติที่ดีให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้เข้าใจ ยึดถือ พึ่งต้องประพฤติปฎิบัติตนให้สอดคล้องกับกฏระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในทิศทางเดียวกันให้เกิดเป็นนวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการดำเนินธุรกิจก้าวไปข้างหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
โครงการช่างนอกกรอบ
เสริมความรู้ คู่สร้างสรรค์ ปันสู่สังคม
โครงการ “ช่างนอกกรอบ ปีที่ 2” (ต่อเนื่อง ปี 2558- 2559)
ที่มา

สืบเนื่องจากในปี 2557 “โครงการช่างนอกกรอบ” ได้ร่วมมือกับพันธมิตร 7 องค์กรหลัก โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ มุ่งที่จะแบ่งปันความรู้ทางด้านไอที ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อที่จะให้คณะอาจารย์และนักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้ทางด้านช่างเทคนิคเพื่อเติมโดยตรงจากผู้มีประสบการณ์ถึงวันนี้ จากความรู้ที่ได้รับการอบรมและเครื่องมือที่ได้รับมอบไป มิได้หยุดอยู่ที่นักศึกษาหรือสถานศึกษาที่ได้รับการอบรมเท่านั้น แต่ทักษะและความรู้ยังคงถูกส่งต่อไปยังชุมชน โดยผ่ายทางโครงการ Fix It Center ซึ่งเป็นโครางการบริการชุมชนของสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งถือได้ว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ตั้งใจไว้

เพื่อความต่อเนื่องของโครงการ ในปีที่2 จะมีแผนงานต่อเนื่องกัน 2 ปี (2558 – 2559) ทางคณะทำงานจึงได้วางการดำเนินแผนงานระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะส่งมอบประสบการณ์และความรู้ไปให้กว้างที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อเยาวชนสังคม และประเทศชาติ โดยมีพันธมิตรหลัก ได้แก่ ซินเน็คฯ, สำนักงานอาชีวะศึกษา และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีชั้นนำ เอซุส, อินเทล, ไมโครซอฟต์, ทีพี-ลิงค์ และเลอเมล ร่วมผลักดันเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป

วัตถุประสงค์และเป้าหมายปีที่ 2
นักศึกษา – เยาวชน - ประชาชน
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป
ทรัพยากร – ชุมชน – สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมและได้รับการถ่ายทอด ความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียง และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์
พันธมิตร
เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งในทางพันธมิตรทางธุรกิจและสังคมต่อไป
หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันร่วมโครงการ
1. เป็นสถาบันในสังกัดกรมอาชีวศึกษา / สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาที่ทำการอบรม
2. สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องมีการจัดโครงการช่วยเหลือชุมชนหรือมีโครงการด้าน “จิตสาธารณะ” สม่ำเสมอ
3. สถานศึกษานั้นๆขาดแคลน หรือต้องการอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเครื่องมือในการเรียนการสอนที่จะทำการอบรม
4. สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ มีคณะอาจารย์และนักเรียนที่มีความตั้งใจในการรับการอบรม
5. คณะทำงานโครงการสามารถขอข้อมูล ติดตามประเมินผลได้ อีกทั้งสถานศึกษานั้นๆต้องทำการรักษาอุปกรณ์ที่ได้รับมอบได้อย่างเหมาะสม
6. การคัดเลือกสถานศึกษาใดๆในการเข้าร่วมโครงการ ให้ถือความเห็นของคณะทำงานเป็นที่สิ้นสุด
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเกษม อุ่นศรี, คุณนิพนธ์ ธีระแนว โทร 0-2553-8888 ต่อ 9002, 9427 เจ้าหน้าที่คณะทำงานด้านโครงการพิเศษ
หัวข้อในการอบรม

ในการอบรมจะแบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาจารย์ และ กลุ่มนักศึกษา ซึ่งกลุ่มอาจารย์จะเน้นการใช้งานเครื่องมือเพื่อสามารถนำไปสอนต่อ ส่วนกลุ่มนักศึกษาจะเป็นการรับฟังในส่วนของอัพเดทเทคโนโลยีทีและการทำเวิร์คช็อป

ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินโครงการ
ภายในระยะเวลา 2 ปี จะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 8 ครั้ง และในแต่ละครั้งจะเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมครั้งละ 6 สถาบัน รวม 2 ปี จะมีสถานศึกษาเข้าร่วมประมาณ 48 สถาบัน
ครั้งที่ 1 ภาคกลาง สถานที่: ราชบุรี วันที่: 26 มิถุนายน 2558
ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก/เหนือ สถานที่: อุดรธานี วันที่: 7 สิงหาคม 2558
ครั้งที่ 3 ภาคใต้ สถานที่: สงขลา วันที่: 20 พฤศจิกายน 2558
ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ สถานที่: เชียงใหม่ วันที่: 18 ธันวาคม 2558
ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออก สถานที่: ชลบุรี วันที่: 24 มิถุนายน 2559
ครั้งที่ 6 ภาคตะวันออก/เหนือ สถานที่: อุบลราชธานี วันที่: 19 สิงหาคม 2559
ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ สถานที่: น่าน วันที่: 18 พฤศจิกายน 2559
ครั้งที่ 8 ภาคใต้ สถานที่: สุราษฎร์ธานี วันที่: 16 ธันวาคม 2559
*วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรม
- ได้รับประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดและใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษา
- ได้รับอุปกรณ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อใช้สอนนักเรียน นักศึกษา
3. ขุมชน / สิ่งแวดล้อม
- ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ เครื่องมือ ที่ได้รับมอบนำไปช่วยชุมชนตามโครงการต่างๆและเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกวิธีหนึ่งด้วย
4. พันธมิตรโครงการ
- ได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือสังคมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน
5. ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
- ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานจริง และมีความพร้อมในด้านทักษะวิชาชีพ
การติดตามประเมินผลโครงการ

ทางคณะทำงานได้มีการจัดตั้งกลุ่ม “LINE” เพื่อให้อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมสามารถสอบถามปัญหาแลกเปลี่ยนความคิด รวมถึงการแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่ได้ออกบริการชุมชน

อีกทั้งในแต่ละปี ทางคณะทำงานยังได้มีการให้ทางสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม เพื่อนำไปประเมินผลของโครงการเพื่อทำการรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงต่อไป (ข้อมูลปี 2014 ดูจากการสรุปผลท้ายเล่ม)

ในปีนี้ทางคณะทำงานจะทำการร่วมกับสถานศึกษาในการร่วมออกบริการชุมชน เพื่อเป็นการประเมินในเชิงรุกอีกด้วย เพื่อที่จะได้หาแนวทางในการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อมและความสามารถที่จะทำ MOU เพื่อร่วมจัดทำหลักสูตร IT Skill กับสถานศึกษานั้นต่อไป

และนอกจากนั้นยังมีการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจะทำ Fit Test เพื่อใช้เป็นโปรแกรมในการเก็บข้อมูลของนักศึกษา วิทยาลัย เพื่อที่จะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการอ้างอิงและสามารถสืบค้นประวัติของนักศึกษาได้

เครื่องมือที่มอบให้สถานศึกษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มอบให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีรายการตามด้านล่าง
 • Hot Air
 • Smoke Absorber
 • Solid and Solder pot
 • Cleaner kit
 • PC
 • Tools & PC Peripheral kit
โครงการช่างนอกกรอบ
เสริมความรู้ คู่สร้างสรรค์ ปันสู่สังคม
โครงการ “ช่างนอกกรอบ ปีที่ 1 / 2556”
ที่มา
โครงการ “ช่างนอกกรอบ” เป็นอีกหนึ่งโครงการด้าน CSR ของ บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) โดยเราได้มองเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันพัฒนาบุคคลากร โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ให้มีความรู้ความชำนาญทางด้านกิจกรรมนอกหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสริมประสบการณ์ ทางด้านช่างเทคนิคและไอที ไม่ว่าจะเป็นเสริมทักษะให้กับช่างอิเล็กทรอนิกส์ให้ฝึกประสบการณ์กับเครื่องมือที่แตกต่างจากที่มีการเรียนการสอน การเสริมทักษะให้กับนักศึกษาทางสายอาชีพให้ฝึกประสบการณ์ทางด้านการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ไอทีและวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น เพื่อให้เมื่อนักศึกษาที่จบจากสถาบันการศึกษาไปแล้ว สามารถที่จะใช้ประสบการณ์ร่วมกับความรู้ที่ได้เรียนมานำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับตัวเอง หน่วยงาน และสังคม นอกจากนี้ “ช่างนอกกรอบ” ยังคงปลูกฝังให้กับผู้เข้าร่วมรับการอบรม มีจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพื่อลดปัญหา e-waste ที่กำลังเป็นปัญหาของโลกเราในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์

ปี 2014 นับเป็นปีริเริ่มโครงการกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่จับมือบมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) และ 7 องค์กรภาครัฐบาลและเอกชน เปิดตัวโครงการ “ ช่างนอกกรอบ ” วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และ สารสนเทศ ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้ง สนับสนุนอุปกรณ์ไอทีที่ชำรุดและเหลือใช้นำกลับมาซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ หวังสร้างอาชีพ และผลักดันให้เป็นโครงการหลักซีเอสอาร์ขององค์กร นอกเหนือจากการ มุ่งเน้น การส่งมอบสินค้าที่ดี นั้น การให้ความรู้แก่ผู้ใช้งาน การรับประกันสินค้าในกระบวนทำธุรกิจของซินเน็คฯ โดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถนำมาประยุกต์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน จึงริเริ่ม ”โครงการช่างนอกกรอบ “ ที่มีแนวคิดเป็นการช่วยลดขยะไอที เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยการคัดแยกชิ้นส่วน ต่างๆ ที่เป็นวิชาชีพช่างให้แก่เยาวชนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา เป็นการรีไซเคิลและช่วยลดมลภาวะให้กับโลก ได้อีกทางหนึ่ง จากที่ซินเน็คฯ มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน CSR กับหลายๆภาคส่วนนั้น ทำให้เราได้เล็งเห็นประโยชน์ในการที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่มากขึ้นกับทางภาคส่วนของภาคการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือกับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อช่วยกันพัฒนาบุคลากรทั้งอาจารย์และนักศึกษา ให้มีทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไอทีและตรงกับความต้องการของตลาด AEC ที่จะมีบทบาทที่สำคัญเกิดขึ้นในเร็วๆนี้

นอกจากนี้ทางคณะทำงาน “ช่างนอกกรอบ” ได้มีแนวคิดที่จะจัดทำหลักสูตร e-learning โดยจะบรรจุเนื้อหาการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับไอที เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะสร้างบทเรียนออนไลน์ ซึ่งจะรวบรวมผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆเข้ามาช่วยกันออกแบบการเรียนรู้ออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม เช่น หลักสูตรช่างเทคนิค , การตรวจวิเคราะห์ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนและเข้าวัดการทดสอบความรู้ความสามารถที่ได้เรียนไป เพื่อให้เป็นข้อมูลตัวกลางกลางสำหรับที่จะเป็นช่องทางให้กับผู้ประกอบการไอที สามารถค้นหานักเรียนนักศึกษาที่มีทักษะตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบ ประเมินผลความต่อเนื่องของโครงการได้อีกทางหนึ่ง

โครงการ “ช่างนอกกรอบ” มุ่งเน้นโรงเรียนหรือสถาบันที่ได้รับการอบรมและเครื่องมือ จะมีการนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยกันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นส่วนในการช่วยลดปัญหา e-waste, ช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งโครงการต่อไป

โครงการนำร่อง ช่างนอกรอบปีที่ 1/2556
ในปี พ.ศ. 2556 ทาง บริษัท ได้มีการนำร่องทำโครงการไปยังสถาบันการศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสิชล (นครศรีธรรมราช), วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ (ศูนย์วัดดอนจั่น, เชียงใหม่) และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย (สุโขทัย) และในปีพ.ศ. 2557 ทางบริษัท ฯ ได้พันธมิตรไอที ได้แก่ ASUS MICROSOFT LEMEL INTEL SEAGATE WD ที่มีนโยบายในการที่จะช่วยเหลือสังคม และ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green technology) ร่วมถึงหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม โดยสถาบันเสริมสร้างความสามารถมนุษย์ และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ให้การสนับสนุนความร่วมมือในระดับที่กว้างขึ้น โดยพัฒนาบุคลากรทั้ง ครูอาจารย์ นักศึกษา ให้มีความรู้ความชำนาญให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานไอทีและสามารถที่จะเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับตลาด AEC ในอนาคตอันใกล้นี้ได้ โดยร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงการเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในระยะยาว ซึ่งหน่วยงานทั้ง 8 และจากความร่วมมือดังกล่าว ทางคณะทำงาน “ช่างนอกกรอบ” ได้ดำเนินการแล้ว รวมทั้งสิ้น 18 สถาบัน ในปี 2557
ประเมินผลโครงการช่างนอกกรอบประจำปี 2557
ประเภทการอบรม
 • ความสามารถในการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและเปลี่ยนชิ้นงาน SMD จากเจ้าหน้าที่บริษัท 136 คน
 • การเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี IT Update Tech & Trend โดยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ 165 คน
 • การอบรมการใช้งานอุปกรณืไอทีอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่อง PC Recovery* 445 คน
เสริมสร้างความรู้เรื่อง PC Recovery* ใช้อุปกรณ์ไอทีให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
 • การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงระยะเวลา 1 ชั่วโมง(คน) 180 คน
 • อบรมการอัพเดทและการประกอบพีซีที่ถูกต้องและการลงโปรแกรม ระยะเวลา 2 ชั่วโมง (คน) 180 คน
 • การนำพีซีเครื่องเก่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ระยะเวลา 1 ชั่วโมง (คน) 85 คน
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้
 • สถาบันได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับกลับไปอบรมถ่ายทอดในสถาบันระดับ ชั้น ปวช. – ปวส. อย่างต่อเนื่อง 933 คน
 • สถาบันนำความรู้ที่ได้กลับคืนสู่ชุมชนในรูปแบบริการชุมชนต่างๆ (ครั้ง) 57 คน
VDO
ข่าวและกิจกรรม
Latest CSR News
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) มุ่งเน้นให้การให้การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และส่งเสริมดูแลรักษา ปกป้อง ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กำหนดเรื่องการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี อย่างต่อเนื่อง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Latest CSR Clipping
ดู CSR Clipping ทั้งหมด
Synnex Volunteer
CSR DAY เปิดท้ายการกุศล หารายได้สมทบทุน CSR
กลับสู่หน้าข่าวและกิจกรรม
CSR News
ภาพบรรยากาศการบริจาคปฎิทิน ในโครงการ "ปฎิทินเก่า เราขอ" เพื่อนำไปทำอักษรเบลล์ให้คนตาบอด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บมจ.ซินเน็ค(ประเทศไทย) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บมจ.ซินเน็ค(ประเทศไทย) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา จากสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
?Previous ?Next ซินเน็คฯ ตั้งเป้าปี 61 รายได้โตอีก 5 พันลบ. อวดผลงานปี 60 ทำนิวไฮทั้งรายได้และกำไร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
SYNEX จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวอนุมัติปันผลรวมทั้งปี 0.53 บ. /หุ้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ สืบสานปณิธานแห่งการให้ ร่วมสมทบ 12 ลบ. “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯอาสา รวมพลัง “ปลูกป่า 1,000ต้น” ปีที่ 5
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ รวมใจบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ตลอดปี 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day อวด Q2/60 กำไรหรู – ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ เดินหน้า สนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ในโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 8 / 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ เดินหน้า สนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ในโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 8 / 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดกิจกรรม CSR DAY ปี 5/2560 สร้างเครือข่ายจิตอาสาภายในองค์กร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“ซินเน็คฯ” ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ นำกลุ่มพนักงานจิตอาสา จัดกิจกรรม “ทุนนี้พี่ให้น้อง” ครั้งที่ 1
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการช่างนอกกรอบ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ มอบระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ไอที มูลค่ากว่า 7.3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการศึกษา แก่สถาบัน พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ส่งมอบน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมใจ ตัวแทนจำหน่ายหลักในเขตพื้นที่ มอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บมจ ซินเน็ค ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจไอที AMIC รุ่นที่ 2 ปันน้ำใจ บริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ปันน้ำใจ บริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ ช่างนอกกรอบ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2557”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) นำทีมกลุ่มซินเน็คฯ อาสาทำดีครั้งที่ 8 จัดกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา ปลูกป่าให้วัด”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม ส่งมอบคอมฯใน “โครงการ ห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย“
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มซินเน็คฯ อาสา จัดโครงการช่างนอกกรอบ ณ วิทยาลัยเทคนิคสิชล จ.นครศรีธรรมราช
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มซินเน็คอาสา ร่วมแรงบริจาคข้าวสาร และทำความสะอาดโรงพยาบาลศิริราช
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ครั้งที่1/2556
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) จัดโครงการปฎิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา และการมีความสุขจากการฝึกเจริญสมาธิให้กับพนักงานบริษัทฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนวยการ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากซ้าย) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับกองบังคับการตำรวจนครบาล ภาค 3 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ซินเน็คฯ สำนักงานใหญ่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนวยการ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ซินเน็คฯ สำนักงานใหญ่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับ สน.โคกคราม บริจาคโลหิตในโครงการร่วมใจบริจาคโลหิตถวายในหลวง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ เดินหน้า “โครงการ Library IT by Synnex” มอบคอมฯ ให้ตัวแทนโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) จัดโครงการปฎิบัติ ธรรมครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
CEO FORUM : ต่อยอดธุรกิจ mai ให้ยั่งยืนด้วย CSR
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม ส่งมอบคอมฯใน “โครงการ ห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการจัดงาน “ประมูลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ อาสาทำดีครั้งที่ 9 โครงการ เก็บขวด...ส่งน้ำใจ..ให้น้อง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ รับรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2556
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2556 (Sustainability Report Award 2013)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ต้อนรับสมาชิกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในงาน “Company Visit TLCA” หัวข้อ และฟังบรรยาย “เทคโนโลยีการจัดการเพื่อองค์กรที่ยั่งยืน”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการห้องสมุดไอที โดยซินเน็คฯ ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมลิขสิทธิ์ แก่ 16 โรงเรียนใน จังหวัดอุทัยธานี กำแพงเพชร และชัยนาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“ซินเน็คฯ” นำเสนอ ปฏิทิน 12 ปีนักษัตร ผลงานสร้างสรรคค์สังคม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็ค ฯ ร่วมคืนพื้นที่สีเขียวสู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ในโครงการ “GIVE GREEN CBD”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯมอบปฏิทินแบบ (Twin book) แก่ผู้พิการทางสายตา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดสัมมนาผู้บริหารรุ่นใหม่ คิดบวกอย่างสังสรรค์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ มอบคอมพิวเตอร์เลอเมลในโครงการ Library IT by synnex แก่ 23 โรงเรียน ในจังหวัดสงขลา ปัตตานี และสตูล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดงานประกวดมินิคอนเสิร์ตการกุศล “Synnex Music Award 2014”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ เปิดแผนปี 57 - ชูเป็นหุ้นปันผลเด่นต่อเนื่อง ในงาน Opportunity Day
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ริเริ่มโครงการ "บันทึกความดี - ทุกคนทำได้ "
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ รับรางวัลปฏิทินดีเด่นในงาน “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 34 ประจำปี 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ มอบพีซีเลอเมลเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“ซินเน็คฯ” ร่วมกับ “โซนี่ไทย” จับมือ “วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ลาดกระบัง”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมสนับสนุนค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดกิจกรรมเปิดท้ายการกุศล หารายได้สบทบทุน CSR SYNEX ปี 2 # ตลาดสด 4 ภาค # คอนเสริต์เปิดหมวก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ สนับสนุนโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปีที่ 5
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ซีเอสอาร์ โครงการช่างนอกกรอบ ฝึกทักษะ - ลดขยะไอที
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมเป็นสื่อสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการรับบริจาคสมทบโครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะผู้บริหารองค์การค้าของ สกสค. เยี่ยมชมระบบคลังสินค้าซินเน็คฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดงานประชุมสัมมนาสินค้ากลุ่มเอนเตอร์ไพรส์ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ตัวแทนจำหน่ายในย่างกุ้ง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ผลักดันโครงการ CSR “ช่างนอกกรอบ”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“ซินเน็คร่วมใจใส่บาตรสร้างบุญ ฟังธรรมสร้างปัญญา” ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดโครงการ “Excellence Coaching & Mentoring สอนงานอย่างไร ให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะกรรมการ CSR ซินเน็คฯ จัดโครงการ “ซินเน็คฯ อาสา ส่งต่อรอยยิ้มและความสุขให้คนชรา”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ส่งนักกีฬาร่วมกิจกรรม “สรพ.๙ เชื่อมสัมพันธ์ แข่งแบดมินตัน ต้านยาเสพติด”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดสัมมนาผู้บริหารระดับกลางรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2/2557 ในหัวข้อ "Leadership & Coaching การพัฒนาผู้นำยุคใหม่ ด้วย AI"
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซินเน็คฯ จัดโครงการซินเน็คร่วมใจใส่บาตรสร้างบุญ ฟังธรรมสร้างปัญญา ประจำเดือนกันยายน 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
CSR สัญจรประจำปี 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการแข่งขันฟุตบอล นัดกระชับมิตร ระหว่าง บมจ.ซินเน็คฯ และสำนักงานตำรวจโคกคราม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการซินเน็คฯ อาสา “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา มหาราชินี”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่งมอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดเขาไผ่ จ.ชลบุรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“รัฐมนตรี ICT เยี่ยมชมบูธซินเน็คฯ “ได้บุญ ลุ้นรางวัล” ในงาน ITPC Sport Day & Cyber Night Party ครั้งที่ 18”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ บริการทั่วไทย ใส่ใจลูกค้า พร้อมตรวจเช็คสุขภาพไอที ดีถ้วนหน้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ รับเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณบัตร กระทรวงศึกษาธิการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ รับรางวัล CSR Recognition 2014 ประจำปี 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับวปอ. 2546 ส่งมอบพีซีเลอเมล ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโครงการสุขศาลาพระราชทานฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ลดราคาส่งท้ายปี กระแสตอบรับจากคนไอทีล้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ปฏิทินของขวัญ ซินเน็คฯ ปี 2015
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. โคกคราม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดธรรมมะวาไรตี้ ทอร์ค “งานได้ผล คนเป็นสุข”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดอบรมพนักงานภายใน หลักสูตร “กลยุทธ์การขายและการตลาดเชิงรุก”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ครั้งที่1/2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
น้อมเกล้าฯ ถวายระบบ Wi-Fi และระบบ Networking เพื่อพระราชทานโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ”ช่างนอกกรอบ” รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ส่งมอบพีซีเลอเมล โครงการ ห้องสมุดไอที เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ รับรางวัล ESG 100 Certificate
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดฝึกอบรมธรรมมะประยุกต์ “งานได้ผล คนเป็นสุข” รุ่นที่1/2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดฝึกอบรมธรรมมะประยุกต์ “งานได้ผล คนเป็นสุข” รุ่นที่2/2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดงาน Analyst Meeting โชว์แผนธุรกิจแกร่ง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดฝึกอบรมธรรมมะประยุกต์ “งานได้ผล คนเป็นสุข” รุ่นที่3/2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการ “ช่างนอกกรอบ” ปีที่ 2
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม ส่งมอบคอมฯ ใน “โครงการ Library IT by synnex ปีที่ 6”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
งานประกาศผลรางวัลโครงการ 5 Pillars Contest
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
SYNNEX ร่วมส่งน้ำใจช่วยเหลือ Myanmar
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดงาน “Kick off Synnex Partner Service Training 2015”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
CEO Meeting CSR กับสถาบันไทยพัฒน์ โครงการ CRBP การดำเนินธุรกิจโดยเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็ก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็ค เข้าร่วมโครงการนำร่องเพื่อรณรงค์ การดำเนินธุรกิจที่เคารพและสนับสนุนสิทธิเด็ก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการและคณะนักศึกษาหลักสูตร บพส.3 จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ เปิดบ้านต้อนรับ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดโครงการปฏิทินปีเก่า... เราขอ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการซินเน็คฯอาสา “ปลูกป่า 1,000ต้น” ปีที่3/2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดปฏิบัติธรรม ฝึกจิต พิชิตทุกข์ และโครงการจาคะเพียงสลึงเพียงสตางค์ ร่วมสร้างพระอุโบสถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2/2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดกิจกรรม The Secret Cultural Treasure พาลูกค้าท่องกรุง ฯ สัมผัสวิถีชุมชน วัฒนธรรมหลากหลาย และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯจัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับพนักงานทั่วไป”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดอบรมหลักสูตร “ก้าวสู่ความสำเร็จในการบริหารงานผ่าน การมองอดีต รุ่นที่ 2”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3/2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดสัมมนา Synnex Executive Development Program
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ปะทะแข้ง นักข่าวไอที
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ หุ้นคุณภาพ ประเดิมรางวัล “Thailand Sustainability Investment 2015”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
CEO เข้ารับรางวัล “Thailand Sustainability Investment 2015”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
CEO ซินเน็คฯ จัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ปะทะแข้ง นักข่าวไอที
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมแสดงคำมั่น โครงการ "Child-Friendly Business"
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดโครงการแบ่งปันเสียง สร้างสุขเพื่อผู้พิการทางสายตา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดโครงการไหว้พระ 9 สัมผัสวิถีบุญ ครั้งที่2/2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดอบรมสัมมนา หลักสูตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
นเน็คฯ มอบของขวัญวันเด็กให้แก่โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ เปิดศักราชปีใหม่ รุกทุกตลาดในและต่างประเทศ พร้อมเปิดตัวมาสคอต มิสเตอร์ซินเน็ค แอนด์เดอะแก๊งค์ ดันยอดขาย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดโครงการบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง และ ทำบุญเลี้ยงอาหารที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากระดาน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดอบรมหลักสูตร เสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน “งานได้ผล คนเป็นสุข”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“สุธิดา มงคลสุธี” ซีอีโอ ซินเน็คฯ รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงศึกษาธิการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2/2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
SYNEX จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลัง 0.22 บ. /หุ้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ รับโล่ประกาศประกาศเกียรติคุณ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” (TDMM2016)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดกิจกรรมเปิดท้ายการกุศล หารายได้สบทบทุนCSR ปีที่ 4
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ส่งมอบคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง จ.เชียงใหม่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์ จัดอบรม สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดกิจกรรมธรรมะวาไรตี้ทอล์ค "ธรรมะพัฒนาชีวิต และการทำงาน"
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมใจ ตัวแทนจำหน่ายหลักในเขตพื้นที่ มอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ส่งมอบน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ เดินสายสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ มอบกระเช้าวันครบรอบสื่อ มติชน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บมจ ซินเน็ค ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจไอที AMIC รุ่นที่ 2ปันน้ำใจ บริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ปันน้ำใจ บริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมกิจการจากคันทรีกรุ๊ป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ พบนักลงทุน ในงาน Opportunity Day ตั้งเป้ารายได้ปี 60 โต 15%
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ นำกลุ่มพนักงานจิตอาสา จัดกิจกรรม “ทุนนี้พี่ให้น้อง” ครั้งที่ 1
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการช่างนอกกรอบ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ มอบระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ไอที มูลค่ากว่า 7.3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการศึกษา แก่สถาบัน พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
SYNEX ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 60 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวทุกวาระ อนุมัติจ่ายปันผลรวม 0.36 บ./หุ้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ต้อนรับคณะ CSI เยี่ยมชมกิจการ และระบบลอจิสติกส์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ต้อนรับ คณะสำนักพัฒนาจัดการอุตสาหกรรม กลุ่ม SME อุตสาหกรรมยานยนต์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ เดินหน้า สนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ในโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 8 / 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ เปิดบ้าน ต้อนรับนักศึกษา คณะโครงการฝึกอบรมพิเศษ (SIP) ของธนาคารกรุงเทพ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดกิจกรรม CSR DAY ปี 5/2560 สร้างเครือข่ายจิตอาสาภายในองค์กร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day อวด Q2/60 กำไรหรู – ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ เปิดบ้าน ต้อนรับ คณะ โครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง (SIP)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
CSR Calendar
September
1
วันสืบ นาคะเสถียร
วันสืบ นาคะเสถียร 1 กันยายน ของทุกปีเป็น วันสืบ นาคะเสถียร เพื่อรำลึกการจากไปของ สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
16
วันโอโซนโลก
วันโอโซนโลก ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง โดยถือว่าวันนี้เป็นวันโอโซนโลก (World Ozone Day) ซึ่งเป็นวันที่ให้เราตระหนักถึงชั้นบรรยากาศต่างๆ ของโลก ที่คอยปกป้องเราจากรังสีต่างๆ จากดวงอาทิตย์ไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ ด้วยเหตุนี้จึงได้กำหนดให้มีวันโอโซนโลก เพื่อเป็นการพิทักษ์และ ดูแลชั้นบรรยากาศโอโซนโลกให้คงอยู่ต่อไป
20
วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ (20 กันยายน) 20 กันยายนของทุกปีจึงจัดให้เป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งคือการรณรงค์รักษาแหล่งน้ำของประเทศ. เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ โดยเห็นว่าควรถือวันที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จประพาสคลองแสนแสบเป็นวันพัฒนาแม่น้ำลำคลองแห่งชาติ
October
15
วันรักต้นไม้แห่งชาติ
24
วันสหประชาชาติ
November
27
วันสาธารณสุขแห่งชาติ
December
3
วันคนพิการสากล
4
วันคนพิการสากล
5
วันพ่อแห่งชาติ
26
วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
iT Library
โครงการห้องสมุดไอทีเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (Library IT by Synnex)
เพื่อมุ่งเน้นความเท่าเทียม และการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทยปัจจุบันกว่า 235 โรงเรียน บริษัท ซินเน็คฯ จึงได้ส่งเสริมการจัดการ ให้ความช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึงแหล่งความรู้เช่นเดียวกับเด็กในเมือง ผ่านโครงการห้องสมุดไอทีเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (Library IT by Synnex) โดยมีพันธกิจส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์พร้อมระบบการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยโครงการได้เริ่มตั้งแต่ปี 2552 – ปัจจุบันปี 2558 บริษัทฯ ได้บรรลุพันธกิจดำเนินการส่งมอบแล้วทั้งสิ้น 71 จังหวัด 365 โรงเรียน 670 เครื่อง โดยยังคงมีแผนงานส่งมอบให้ครบ 77 จังหวัดต่อไป
สถาบันการศึกษาในโครงการห้องสมุดไอทีเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ปี 2552 – 2558
ภาคเหนือ 19 โรงเรียน 33 เครื่อง
1. เชียงใหม่ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จำนวน 3 เครื่อง
2. เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านพร้าววิทยาคม จำนวน 3 เครื่อง
3. เชียงราย โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา (ปี1 2009) จำนวน 3 เครื่อง
4. พะเยา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จำนวน 1 เครื่อง
5. พะเยา โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย จำนวน 1 เครื่อง
6. พะเยา โรงรียนบ้านแม่กา จำนวน 1 เครื่อง
7. พะเยา โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง จำนวน 1 เครื่อง
8. พะเยา โรงเรียนบ้านศาลา จำนวน 1 เครื่อง
9. พะเยา โรงเรียนบ้านห้วยเคียน จำนวน 1 เครื่อง
10. พะเยา โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ จำนวน 1 เครื่อง
11. พะเยา โรงเรียนอนุบาลเมือพะเยาบ้านโทกหวาก จำนวน 1 เครื่อง
12. ลำพูน โรงเรียนวัดท่าตุ้ม จำนวน 2 เครื่อง
13. ลำพูน โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว จำนวน 2 เครื่อง
14. ลำพูน โรงเรียนวัดฮ่องกอก จำนวน 2 เครื่อง
15. ลำพูน โรงเรียนบ้านแม่กองวะ จำนวน 2 เครื่อง
16. อุตรดิตถ์ โรงเรียนพงสะตือ (รัฐ-ประชาสรรค์) จำนวน 2 เครื่อง
17. อุตรดิตถ์ โรงเรียนบ้านวังสำโม จำนวน 2 เครื่อง
18. อุตรดิตถ์ โรงเรีนทองแสนขันวิทยา จำนวน 2 เครื่อง
19. อุตรดิตถ์ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น จำนวน 2 เครื่อง
ภาคกลาง 123 โรงเรียน 227 เครื่อง
1. เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านแก่งโตน จำนวน 2 เครื่อง
2. เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านเชิงชาย จำนวน 2 เครื่อง
3. เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านดงแขวน จำนวน 2 เครื่อง
4. เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าด้วง จำนวน 2 เครื่อง
5. กทม โรงเรียนปลูกจิต จำนวน 3 เครื่อง
6. กทม โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง จำนวน 3 เครื่อง
7. กระบี่ โรงเรียนบ้านควนใต้จ.กระบี่ จำนวน 1 เครื่อง
8. กำแพงเพชร โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) จำนวน 1 เครื่อง
9. กำแพงเพชร โรงเรียนบ้านหนองโมก จำนวน 1 เครื่อง
10. กำแพงเพชร โรงเรียนบ้านหนองคล้า จำนวน 1 เครื่อง
11. กำแพงเพชร โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา จำนวน 1 เครื่อง
12. กำแพงเพชร โรงเรียนบ้านคลองสีนวล จำนวน 1 เครื่อง
13. กำแพงเพชร โรงเรียนบ้านคลองแขยง จำนวน 1 เครื่อง
14. กำแพงเพชร โรงเรียนช่องลม จำนวน 1 เครื่อง
15. กำแพงเพชร โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย จำนวน 1 เครื่อง
16. ชัยนาท โรงเรียนบ้านรางจิก จำนวน 2 เครื่อง
17. ชัยนาท โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง จำนวน 2 เครื่อง
18. ชัยนาท โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด จำนวน 2 เครื่อง
19. ชัยนาท โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง จำนวน 2 เครื่อง
20. ชัยนาท โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา จำนวน 1 เครื่อง
21. ชัยนาท โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ จำนวน 1 เครื่อง
22. นครนายก โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ จำนวน 3 เครื่อง
23. นครนายก โรงเรียนปิยชาติพัฒนา จำนวน 3 เครื่อง
24. นครนายก โรงเรียนบ้านเขาหัวนานครนายก จำนวน 2 เครื่อง
25. นครปฐม โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม จำนวน 2 เครื่อง
26. นครปฐม โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ จำนวน 2 เครื่อง
27. นครปฐม โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด จำนวน 2 เครื่อง
28. นครปฐม โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) จำนวน 2 เครื่อง
29. นครสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ จำนวน 2 เครื่อง
30. นครสวรรค์ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ จำนวน 2 เครื่อง
31. นครสวรรค์ โรงเรียนหนองโพพิทยา จำนวน 2 เครื่อง
32. นครสวรรค์ โรงเรียนวัดวังยาง จำนวน 2 เครื่อง
33. นครสวรรค์ โรงเรียนบ้านเขาปูน จำนวน 2 เครื่อง
34. นนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่อง
35. นนทบุรี โรงเรียนบางบัวทองจ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
36. นนทบุรี โรงเรียนวัดโชติการามจ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
37. นนทบุรี โรงเรียนวัดซองพลูจ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
38. นนทบุรี โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้าจ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
39. นนทบุรี โรงเรียนวัดเสนีวงศ์จ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
40. นนทบุรี โรงเรียนสุเหร่าเขียวจ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
41. นนทบุรี โรงเรียนป่าไม้อุทิศ๙ จำนวน 1 เครื่อง
42. ปทุมธานี โรงเรียนคลองพระอุดม จำนวน 2 เครื่อง
43. ปทุมธานี โรงเรียนวัดจันทาราม จำนวน 2 เครื่อง
44. ปทุมธานี โรงเรียนวัดบางนางบุญ จำนวน 2 เครื่อง
45. ปทุมธานี โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) จำนวน 2 เครื่อง
46. ปทุมธานี โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) จำนวน 2 เครื่อง
47. ปทุมธานี โรงเรียนวัดชินวราราม จำนวน 2 เครื่อง
48. ปทุมธานี โรงเรียนวันครู2502 จำนวน 2 เครื่อง
49. พิจิตร โรงเรียนบางลายพิทยาคม จำนวน 3 เครื่อง
50. พิษณุโลก โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี จำนวน 2 เครื่อง
51. พิษณุโลก โรงเรียนดอนทองวิทยา จำนวน 2 เครื่อง
52. พิษณุโลก โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา จำนวน 2 เครื่อง
53. พิษณุโลก โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก จำนวน 2 เครื่อง
54. ลพบุรี โรงเรียนปิยะบุตร์ จำนวน 3 เครื่อง
55. ลพบุรี โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม จำนวน 3 เครื่อง
56. ลพบุรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์33 จำนวน 3 เครื่อง
57. ลพบุรี โรงเรียนบ้านสระเตย จำนวน 3 เครื่อง
58. ลพบุรี โรงเรียนวัดเทพอำไพ(เกสรประชำนุกูล) จำนวน 1 เครื่อง
59. สมุทรปราการ โรงเรียนวัดทรงธรรม จำนวน 2 เครื่อง
60. สมุทรปราการ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จำนวน 2 เครื่อง
61. สมุทรปราการ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จำนวน 2 เครื่อง
62. สมุทรปราการ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จำนวน 2 เครื่อง
63. สมุทรปราการ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) จำนวน 1 เครื่อง
64. สมุทรสงคราม โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จำนวน 2 เครื่อง
65. สมุทรสงคราม โรงเรียนบ้านบางบ่อ จำนวน 2 เครื่อง
66. สมุทรสงคราม โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง
67. สมุทรสงคราม โรงเรียนแพรกหนามแดง จำนวน 2 เครื่อง
68. สมุทรสาคร โรงเรียนทำนบแพ้ว จำนวน 2 เครื่อง
69. สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่95 จำนวน 2 เครื่อง
70. สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย จำนวน 2 เครื่อง
71. สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านรางสายบัว จำนวน 2 เครื่อง
72. สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านวังจรเข้ จำนวน 2 เครื่อง
73. สมุทรสาคร โรงเรียนวัดกระโจมทอง จำนวน 2 เครื่อง
74. สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร จำนวน 2 เครื่อง
75. สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี จำนวน 2 เครื่อง
76. สระบุรี โรงเรียนวัดม่วงน้อย จำนวน 3 เครื่อง
77. สระบุรี โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จำนวน 3 เครื่อง
78. สระบุรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง จำนวน 3 เครื่อง
79. สระบุรี โรงเรียนวัดห้วยทราย จำนวน 1 เครื่อง
80. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดโบสถ์ จำนวน 1 เครื่อง
81. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม จำนวน 2 เครื่อง
82. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดการ้อง จำนวน 2 เครื่อง
83. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดจักรสีห์ จำนวน 2 เครื่อง
84. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ จำนวน 2 เครื่อง
85. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดน้อย จำนวน 2 เครื่อง
86. สุโขทัย โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) จำนวน 2 เครื่อง
87. สุโขทัย โรงเรียนบ้านซ่าน จำนวน 2 เครื่อง
88. สุโขทัย โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) จำนวน 2 เครื่อง
89. สุโขทัย โรงเรียนเทศบาลวัดโพธารามฯ(บุญมากพิทยาคาร) จำนวน 2 เครื่อง
90. สุโขทัย โรงเรียนบ้านดงเดือย จำนวน 2 เครื่อง
91. สุโขทัย โรงเรียนศรีสำโรงชูนูปถัมภ์ จำนวน 2 เครื่อง
92. สุโขทัย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จำนวน 2 เครื่อง
93. สุโขทัย โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก จำนวน 2 เครื่อง
94. สุพรรณบุรี โรงเรียนวัดศุขเกษม จำนวน 2 เครื่อง
95. สุพรรณบุรี โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง จำนวน 2 เครื่อง
96. สุพรรณบุรี โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม จำนวน 2 เครื่อง
97. สุพรรณบุรี โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ จำนวน 2 เครื่อง
98. สุพรรณบุรี โรงเรียนวัดเถรพลาย จำนวน 2 เครื่อง
99. สุพรรณบุรี โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จำนวน 1 เครื่อง
100. อยุธยา โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร จำนวน 2 เครื่อง
101. อยุธยา โรงเรียนวัดภาชี(สุนทรอุปถัมภ์) จำนวน 2 เครื่อง
102. อยุธยา โรงเรียนวัดมเหยงค์ จำนวน 2 เครื่อง
103. อยุธยา โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) จำนวน 2 เครื่อง
104. อยุธยา โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ จำนวน 2 เครื่อง
105. อยุธยา โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ จำนวน 3 เครื่อง
106. อยุธยา โรงเรียนวัดอู่ตะเภา จำนวน 3 เครื่อง
107. อยุธยา โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ จำนวน 3 เครื่อง
108. อยุธยา โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย จำนวน 1 เครื่อง
109. อยุธยา โรงเรียนวัดพะยอม จำนวน 1 เครื่อง
110. อ่างทอง โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ จำนวน 2 เครื่อง
111. อ่างทอง โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จำนวน 2 เครื่อง
112. อ่างทอง โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด จำนวน 2 เครื่อง
113. อ่างทอง โรงเรียนวัดลาดเป็ด จำนวน 2 เครื่อง
114. อ่างทอง โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง จำนวน 1 เครื่อง
115. อ่างทอง โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง จำนวน 1 เครื่อง
116. อ่างทอง โรงเรียนวัดนางชำ จำนวน 1 เครื่อง
117. อุทัยธานี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จำนวน 1 เครื่อง
118. อุทัยธานี โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
119. อุทัยธานี โรงเรียนวังหินวิทยาคม จำนวน 1 เครื่อง
120. อุทัยธานี โรงเรียนบ้านโกรกลึก จำนวน 1 เครื่อง
121. อุทัยธานี โรงเรียนวัดทัพหมัน จำนวน 1 เครื่อง
122. อุทัยธานี โรงเรียนรัตนโกสินทร์2 จำนวน 1 เครื่อง
123. อุทัยธานี โรงเรียนบ้านงิ้วงาม จำนวน 1 เครื่อง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 93 โรงเรียน 176 เครื่อง
1. เลย โรงเรียนบ้านห้วยทราย จำนวน 2 เครื่อง
2. เลย โรงเรียนบ้านวังยาว จำนวน 2 เครื่อง
3. เลย โรงเรียนบ้านนาแขม จำนวน 2 เครื่อง
4. เลย โรงเรียนบ้านโป่ง จำนวน 2 เครื่อง
5. กาฬสินธุ์ โรงเรียนกุฉินารายณ์ จ.กาฬสิทธุ์ จำนวน 2 เครื่อง
6. กาฬสินธุ์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 2 เครื่อง
7. กาฬสินธุ์ โรงเรียนคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 2 เครื่อง
8. ขอนแก่น โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว จำนวน 3 เครื่อง
9. ขอนแก่น โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ จำนวน 3 เครื่อง
10. ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม จำนวน 2 เครื่อง
11. ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ จำนวน 2 เครื่อง
12. ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม จำนวน 2 เครื่อง
13. ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน จำนวน 2 เครื่อง
14. นครพนม โรงเรียนสุนทรวิจิตร จำนวน 1 เครื่อง
15. นครพนม โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ จำนวน 1 เครื่อง
16. นครพนม โรงเรียนบ้านหนองแสง จำนวน 1 เครื่อง
17. นครพนม โรงเรียนบ้านรามราช จำนวน 1 เครื่อง
18. นครพนม โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา จำนวน 1 เครื่อง
19. นครพนม โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ จำนวน 1 เครื่อง
20. นครพนม โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย จำนวน 1 เครื่อง
21. นครพนม โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม จำนวน 1 เครื่อง
22. นครราชสีมา โรงเรียนหนองพลวงพิทยา จำนวน 3 เครื่อง
23. นครราชสีมา โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) จำนวน 3 เครื่อง
24. นครราชสีมา โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) จำนวน 3 เครื่อง
25. นครราชสีมา โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง จำนวน 2 เครื่อง
26. นครราชสีมา โรงเรียนศรีนิมิต จำนวน 2 เครื่อง
27. นครราชสีมา โรงเรียนหนองไม้สัก จำนวน 2 เครื่อง
28. นครราชสีมา โรงเรียนมะค่าวิทยา จำนวน 2 เครื่อง
29. นครราชสีมา โรงเรียนบ้านดอนขวาง จำนวน 1 เครื่อง
30. นครราชสีมา โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย จำนวน 1 เครื่อง
31. บึงกาฬ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ จำนวน 3 เครื่อง
32. บึงกาฬ โรงเรียนหนองฮูฝอยลม จำนวน 3 เครื่อง
33. บึงกาฬ โรงเรียนห้วยคอม จำนวน 2 เครื่อง
34. บุรีรัมย์ โรงเรียนวัดหนองครก จำนวน 3 เครื่อง
35. บุรีรัมย์ โรงเรียนมีชัยพัฒนา (บริจาคร่วมกับคณะ EDP รุ่น 1-5) จำนวน 3 เครื่อง
36. บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านร่มไทร (ปี5 2013) จำนวน 2 เครื่อง
37. บุรีรัมย์ โรงเรียนหนองมะเขือ จำนวน 2 เครื่อง
38. บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านกระเดื่อง จำนวน 1 เครื่อง
39. บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านโนนยานาง จำนวน 1 เครื่อง
40. บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านสระบัว จำนวน 1 เครื่อง
41. บุรีรัมย์ โรงเรียนหนองขวาง จำนวน 1 เครื่อง
42. บุรีรัมย์ มูลนิธิ โบว์มอร์ท จำนวน 10 เครื่อง
43. มหาสารคาม โรงเรียนบ้านโคกลิ่น จ.มหาสารคาม จำนวน 2 เครื่อง
44. มหาสารคาม โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย จ.มหาสารคาม จำนวน 2 เครื่อง
45. มหาสารคาม โรงเรียนบ้านหนองระเวียง จ.มหาสารคาม จำนวน 2 เครื่อง
46. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านดอนม่วย จำนวน 2 เครื่อง
47. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านดานคำ จำนวน 2 เครื่อง
48. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย จำนวน 2 เครื่อง
49. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านส้มป่อย(โรงเรียนรอดนุกูล) จำนวน 2 เครื่อง
50. ยโสธร โรงเรียนบ้านศรีแก้ววิทยา จำนวน 2 เครื่อง
51. ยโสธร โรงเรียนบ้านคำฮี จำนวน 2 เครื่อง
52. ยโสธร โรงเรียนบ้านชาดศาลา จำนวน 2 เครื่อง
53. ยโสธร โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม จำนวน 2 เครื่อง
54. ร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา จำนวน 2 เครื่อง
55. ร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร จำนวน 2 เครื่อง
56. ร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 เครื่อง
57. ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านหนองสามขาดอนแก้ว จำนวน 1 เครื่อง
58. ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านกระบี่ จำนวน 1 เครื่อง
59. ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก จำนวน 1 เครื่อง
60. ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านดงแดง จำนวน 1 เครื่อง
61. ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง จำนวน 1 เครื่อง
62. ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง จำนวน 1 เครื่อง
63. ศรีสะเกษ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง จำนวน 1 เครื่อง
64. ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก จำนวน 1 เครื่อง
65. สกลนคร โรงเรียนประชาสุขสันต์ จำนวน 3 เครื่อง
66. สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จำนวน 3 เครื่อง
67. สกลนคร โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ จำนวน 2 เครื่อง
68. สุรินทร์ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม จำนวน 2 เครื่อง
69. สุรินทร์ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง
70. สุรินทร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จำนวน 2 เครื่อง
71. สุรินทร์ โรงเรียนแงงกวง จำนวน 2 เครื่อง
72. หนองคาย โรงเรียนบ้านต้อน จำนวน 3 เครื่อง
73. หนองคาย โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง จำนวน 2 เครื่อง
74. หนองคาย โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา จำนวน 1 เครื่อง
75. หนองคาย โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ จำนวน 2 เครื่อง
76. หนองบัวลำภู โรงเรียนบ้านนามะเฟือง จำนวน 3 เครื่อง
77. หนองบัวลำภู โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง จำนวน 2 เครื่อง
78. หนองบัวลำภู โรงเรียนบ้านโนนตาล จำนวน 1 เครื่อง
79. หนองบัวลำภู โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา จำนวน 1 เครื่อง
80. หนองบัวลำภู โรงเรียนบ้านโนนปอแดงวิทยา จำนวน 1 เครื่อง
81. อำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ จำนวน 1 เครื่อง
82. อำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านน้ำท่วม จำนวน 1 เครื่อง
83. อำนาจเจริญ โรงเรียนคำมะโค้งหนองแฝก จำนวน 1 เครื่อง
84. อำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
85. อำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก จำนวน 1 เครื่อง
86. อำนาจเจริญ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จำนวน 1 เครื่อง
87. อำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านบก จำนวน 1 เครื่อง
88. อำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน จำนวน 1 เครื่อง
89. อุดรธานี โรงเรียนบ้านหัวบึง จำนวน 3 เครื่อง
90. อุดรธานี โรงเรียนบ้านยามกาโนนดำ จำนวน 3 เครื่อง
91. อุดรธานี โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม จำนวน 2 เครื่อง
92. อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ (บริจาคผ่านรายการ The Giving) จำนวน 2 เครื่อง
93. อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านถ่อน (บริจาคร่วมกับกรมไปรษณีย์) จำนวน 3 เครื่อง
ภาคตะวันตก 31 โรงเรียน 55 เครื่อง
1. กาญจนบุรี โรงเรียนบางเลนวิทยา จำนวน 2 เครื่อง
2. กาญจนบุรี โรงเรียนตลาดสำรอง จำนวน 3 เครื่อง
3. กาญจนบุรี โรงเรียนบ้านไม้สะพานลาว จำนวน 3 เครื่อง
4. กาญจนบุรี โรงเรียนบ้านดินโส จำนวน 3 เครื่อง
5. กาญจนบุรี โรงเรียนบ้านหนองโสน จำนวน 1 เครื่อง
6. กาญจนบุรี โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว จำนวน 1 เครื่อง
7. เพชรบุรี โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา จำนวน 3 เครื่อง
8. เพชรบุรี โรงเรียนวัดสมุทรธาราม จำนวน 3 เครื่อง
9. เพชรบุรี โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล) จำนวน 3 เครื่อง
10. เพชรบุรี โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก จำนวน 1 เครื่อง
11. เพชรบุรี โรงเรียนวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) จำนวน 1 เครื่อง
12. เพชรบุรี โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง
13. เพชรบุรี โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) จำนวน 1 เครื่อง
14. เพชรบุรี โรงเรียนวัดในกลาง จำนวน 1 เครื่อง
15. เพชรบุรี โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง จำนวน 1 เครื่อง
16. เพชรบุรี โรงเรียนบ้านหนองยาว จำนวน 1 เครื่อง
17. ตาก โรงเรียนบ้านธงชัย จำนวน 2 เครื่อง
18. ตาก โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง มิตรภาพที่ 26 จำนวน 2 เครื่อง
19. ตาก โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล จำนวน 2 เครื่อง
20. ตาก โรงเรียนถ้ำผาโด้ จำนวน 2 เครื่อง
21. ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ จำนวน 2 เครื่อง
22. ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) จำนวน 2 เครื่อง
23. ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยพลับ จำนวน 2 เครื่อง
24. ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านท่าขาม จำนวน 1 เครื่อง
25. ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านอ่าวยาง จำนวน 1 เครื่อง
26. ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนวัดนาผักขวง จำนวน 1 เครื่อง
27. ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านดอนสูง จำนวน 1 เครื่อง
28. ราชบุรี โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ จำนวน 3 เครื่อง
29. ราชบุรี โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) จำนวน 3 เครื่อง
30. ราชบุรี โรงเรียนบ้านเขาถ่าน จำนวน 1 เครื่อง
31. ราชบุรี โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จำนวน 1 เครื่อง
ภาคตะวันออก 30 โรงเรียน 75 เครื่อง
1. จันทบุรี โรงเรียนวัดวันยาวล่าง(รัฐปัญญานุกูล) จำนวน 2 เครื่อง
2. จันทบุรี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฏร์) จำนวน 3 เครื่อง
3. จันทบุรี โรงเรียนบ้านช่องกะพัด (สอท.) (ปี4 2012) จำนวน 2 เครื่อง
4. ฉะเชิงเทรา โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จำนวน 3 เครื่อง
5. ฉะเชิงเทรา โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม จำนวน 3 เครื่อง
6. ฉะเชิงเทรา โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จำนวน 3 เครื่อง
7. ฉะเชิงเทรา โรงเรียนบ้านนา จำนวน 1 เครื่อง
8. ฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดหินดาษ จำนวน 1 เครื่อง
9. ชลบุรี โรงเรียนบ้านเขาคันทรง จำนวน 3 เครื่อง
10. ชลบุรี โรงเรียนโสตศึกษาจ.ชลบุรี จำนวน 3 เครื่อง
11. ชลบุรี โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จำนวน 3 เครื่อง
12. ชลบุรี โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ) จำนวน 1 เครื่อง
13. ตราด โรงเรียนวัดไทรทอง (ปี3 2011) จำนวน 3 เครื่อง
14. ตราด โรงเรียนบ้านคลองประทุน จำนวน 3 เครื่อง
15. ตราด โรงเรียนบ้านหนองบัว จำนวน 3 เครื่อง
16. ตราด โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก จำนวน 2 เครื่อง
17. ตราด โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม จำนวน 2 เครื่อง
18. ตราด โรงเรียนบ้านมะม่วง จำนวน 2 เครื่อง
19. ปราจีนบุรี โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ (ปี2 2010) จำนวน 3 เครื่อง
20. ปราจีนบุรี โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก จำนวน 3 เครื่อง
21. ปราจีนบุรี โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง จำนวน 3 เครื่อง
22. ปราจีนบุรี โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม จำนวน 1 เครื่อง
23. ระยอง โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จำนวน 3 เครื่อง
24. ระยอง โรงเรียนวัดชากผักกูด จำนวน 3 เครื่อง
25. ระยอง โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม จำนวน 3 เครื่อง
26. สระแก้ว โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี จำนวน 3 เครื่อง
27. สระแก้ว โรงเรียนบ้านพระเพลิง จำนวน 3 เครื่อง
28. สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลคลองหาด จำนวน 3 เครื่อง
29. สระแก้ว โรงเรียนบ้านหน้าสถานี จำนวน 2 เครื่อง
30. สระแก้ว โรงเรียนบ้านท่าเกษม จำนวน 2 เครื่อง
ภาคใต้ 69 โรงเรียน 102 เครื่อง
1. กระบี่ โรงเรียนบ้านนาพรุจ.กระบี่ จำนวน 1 เครื่อง
2. กระบี่ โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง
3. กระบี่ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์จ.กระบี่ จำนวน 2 เครื่อง
4. ชุมพร โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง จำนวน 2 เครื่อง
5. ชุมพร โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จำนวน 2 เครื่อง
6. ชุมพร โรงเรียนประชาเอื้ออารี จำนวน 2 เครื่อง
7. ชุมพร โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม จำนวน 1 เครื่อง
8. ชุมพร โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ จำนวน 1 เครื่อง
9. ตรัง โรงเรียนบ้านเกาะเต่าจ.ตรัง จำนวน 2 เครื่อง
10. ตรัง โรงเรียนบ้านท่าข้ามจ.ตรัง จำนวน 1 เครื่อง
11. ตรัง โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กจ.ตรัง จำนวน 1 เครื่อง
12. ตรัง โรงเรียนบ้านทุ่งศาลาจ.ตรัง จำนวน 1 เครื่อง
13. ตรัง โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรจ.ตรัง จำนวน 2 เครื่อง
14. ตรัง โรงเรียนบ้านห้วยด้วนจ.ตรัง จำนวน 1 เครื่อง
15. นครศรีธรรมราช โรงเรียนท่าศาลา จำนวน 1 เครื่อง
16. นครศรีธรรมราช โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จำนวน 1 เครื่อง
17. นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จำนวน 1 เครื่อง
18. นครศรีธรรมราช โรงเรียนปากพนัง จำนวน 1 เครื่อง
19. นครศรีธรรมราช โรงเรียนสตรีปากพนัง จำนวน 1 เครื่อง
20. นครศรีธรรมราช โรงเรียนสตรีทุ่งสง จำนวน 1 เครื่อง
21. นครศรีธรรมราช โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 1 เครื่อง
22. ปัตตานี โรงเรียนบ้านบานา จำนวน 1 เครื่อง
23. ปัตตานี โรงเรียนบ้านสะบารัง จำนวน 1 เครื่อง
24. ปัตตานี โรงเรียนเมืองปัตตานี จำนวน 1 เครื่อง
25. ปัตตานี โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย จำนวน 1 เครื่อง
26. ปัตตานี โรงเรียนบ้านรูสะมิแล จำนวน 1 เครื่อง
27. ปัตตานี โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ จำนวน 1 เครื่อง
28. ปัตตานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์40 จำนวน 2 เครื่อง
29. ปัตตานี โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย จำนวน 1 เครื่อง
30. ปัตตานี โรงเรียนบ้านบานา จำนวน 1 เครื่อง
31. พังงา โรงเรียนบ้านเขาน้อยจ.พังงา จำนวน 2 เครื่อง
32. พังงา โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลางจ.พังงา จำนวน 2 เครื่อง
33. พังงา โรงเรียนบ้านป่ายางจ.พังงา จำนวน 2 เครื่อง
34. พัทลุง โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง(ปรางปราณีต)มิตรภาพที่127 จำนวน 2 เครื่อง
35. พัทลุง โรงเรียนบ้านระหว่างควน จำนวน 2 เครื่อง
36. พัทลุง โรงเรียนบ้านเขาพนม จำนวน 2 เครื่อง
37. พัทลุง โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ จำนวน 2 เครื่อง
38. ภูเก็ต โรงเรียนเกาะสิเหร่จ.ภูเก็ต จำนวน 2 เครื่อง
39. ภูเก็ต โรงเรียนบ้านไม้ขาวจ.ภูเก็ต จำนวน 1 เครื่อง
40. ภูเก็ต โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ(ภูเก็ต) จำนวน 1 เครื่อง
41. ภูเก็ต โรงเรียนแหลมพันวาจ.ภูเก็ต จำนวน 1 เครื่อง
42. ภูเก็ต โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอนจ.ภูเก็ต จำนวน 1 เครื่อง
43. ภูเก็ต โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ตจ.ภูเก็ต จำนวน 2 เครื่อง
44. ระนอง โรงเรียนทับไชยาพัฒนาจ.ระนอง จำนวน 6 เครื่อง
45. สงขลา โรงเรียนวัดเขากลอย จำนวน 1 เครื่อง
46. สงขลา โรงเรียนบ้านโคกเมา จำนวน 1 เครื่อง
47. สงขลา โรงเรียนบ้านคลองปอม จำนวน 1 เครื่อง
48. สงขลา โรงเรียนบ้านควนจง จำนวน 1 เครื่อง
49. สงขลา โรงเรียนวัดท่าข้าม จำนวน 1 เครื่อง
50. สงขลา โรงเรียนวัดอ่างทอง จำนวน 1 เครื่อง
51. สงขลา โรงเรียนบ้านควนนา จำนวน 1 เครื่อง
52. สงขลา โรงเรียนวัดบางหยี จำนวน 1 เครื่อง
53. สตูล โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง จำนวน 3 เครื่อง
54. สตูล โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา จำนวน 3 เครื่อง
55. สตูล โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จำนวน 3 เครื่อง
56. สตูล โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน จำนวน 3 เครื่อง
57. สตูล โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ จำนวน 1 เครื่อง
58. สตูล โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ จำนวน 1 เครื่อง
59. สตูล โรงเรียนบ้านคลองขุด จำนวน 1 เครื่อง
60. สตูล โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ จำนวน 1 เครื่อง
61. สตูล โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ จำนวน 1 เครื่อง
62. สตูล โรงเรียนบ้านตันหยงอุมา จำนวน 1 เครื่อง
63. สตูล โรงเรียนเกาะยะระโตดนุ้ย จำนวน 1 เครื่อง
64. สตูล โรงเรียนบ้านปลักหว้า จำนวน 1 เครื่อง
65. สุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ จำนวน 2 เครื่อง
66. สุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ จำนวน 1 เครื่อง
67. สุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ จำนวน 2 เครื่อง
68. สุราษฎร์ธานี โรงเรียนวัดพ่วง จำนวน 1 เครื่อง
69. สุราษฎร์ธานี โรงเรียนวัดวิเวการาม จำนวน 2 เครื่อง
Synnex Volunteer
ภาพบรรยากาศการบริจาคปฎิทิน ในโครงการ "ปฎิทินเก่า เราขอ" เพื่อนำไปทำอักษรเบลล์ให้คนตาบอด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
CSR DAY เปิดท้ายการกุศล หารายได้สมทบทุน CSR.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการหนังสือเสียงสร้างสุข เพื่อผู้พิการทางสายตา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการซินเน็คอาสาปลูกป่า 1,000 ต้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการปลูกผักลอยฟ้าหลังคาสีเขียว และคอนเสิร์ตในสวน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการแสงธรรม นำรอยยิ้ม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“ธุรกิจจะเติบโตด้วยความยั่งยืน จะต้องคำนึงถึงความอยู่รอด ของสังคมควบคู่กันไป”
นางสาว สุธิดา มงคลสุธีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
-- Synnex Our CSR ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
(Code of Conduct)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) เพื่อเป็นนโยบายและเป็นแนวทางการปฎิบัติที่ดีให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้เข้าใจ ยึดถือ พึ่งต้องประพฤติปฎิบัติตนให้สอดคล้องกับกฏระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในทิศทางเดียวกันให้เกิดเป็นนวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการดำเนินธุรกิจก้าวไปข้างหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
โครงการช่างนอกกรอบ
เสริมความรู้ คู่สร้างสรรค์ ปันสู่สังคม
โครงการ “ช่างนอกกรอบ ปีที่ 2” (ต่อเนื่อง ปี 2558- 2559)
ที่มา

สืบเนื่องจากในปี 2557 “โครงการช่างนอกกรอบ” ได้ร่วมมือกับพันธมิตร 7 องค์กรหลัก โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ มุ่งที่จะแบ่งปันความรู้ทางด้านไอที ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อที่จะให้คณะอาจารย์และนักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้ทางด้านช่างเทคนิคเพื่อเติมโดยตรงจากผู้มีประสบการณ์ถึงวันนี้ จากความรู้ที่ได้รับการอบรมและเครื่องมือที่ได้รับมอบไป มิได้หยุดอยู่ที่นักศึกษาหรือสถานศึกษาที่ได้รับการอบรมเท่านั้น แต่ทักษะและความรู้ยังคงถูกส่งต่อไปยังชุมชน โดยผ่ายทางโครงการ Fix It Center ซึ่งเป็นโครางการบริการชุมชนของสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งถือได้ว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ตั้งใจไว้

เพื่อความต่อเนื่องของโครงการ ในปีที่2 จะมีแผนงานต่อเนื่องกัน 2 ปี (2558 – 2559) ทางคณะทำงานจึงได้วางการดำเนินแผนงานระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะส่งมอบประสบการณ์และความรู้ไปให้กว้างที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อเยาวชนสังคม และประเทศชาติ โดยมีพันธมิตรหลัก ได้แก่ ซินเน็คฯ, สำนักงานอาชีวะศึกษา และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีชั้นนำ เอซุส, อินเทล, ไมโครซอฟต์, ทีพี-ลิงค์ และเลอเมล ร่วมผลักดันเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป

วัตถุประสงค์และเป้าหมายปีที่ 2
นักศึกษา – เยาวชน - ประชาชน
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป
ทรัพยากร – ชุมชน – สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมและได้รับการถ่ายทอด ความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียง และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์
พันธมิตร
เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งในทางพันธมิตรทางธุรกิจและสังคมต่อไป
หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันร่วมโครงการ
1. เป็นสถาบันในสังกัดกรมอาชีวศึกษา / สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาที่ทำการอบรม
2. สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องมีการจัดโครงการช่วยเหลือชุมชนหรือมีโครงการด้าน “จิตสาธารณะ” สม่ำเสมอ
3. สถานศึกษานั้นๆขาดแคลน หรือต้องการอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเครื่องมือในการเรียนการสอนที่จะทำการอบรม
4. สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ มีคณะอาจารย์และนักเรียนที่มีความตั้งใจในการรับการอบรม
5. คณะทำงานโครงการสามารถขอข้อมูล ติดตามประเมินผลได้ อีกทั้งสถานศึกษานั้นๆต้องทำการรักษาอุปกรณ์ที่ได้รับมอบได้อย่างเหมาะสม
6. การคัดเลือกสถานศึกษาใดๆในการเข้าร่วมโครงการ ให้ถือความเห็นของคณะทำงานเป็นที่สิ้นสุด
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเกษม อุ่นศรี, คุณนิพนธ์ ธีระแนว โทร 0-2553-8888 ต่อ 9002, 9427 เจ้าหน้าที่คณะทำงานด้านโครงการพิเศษ
หัวข้อในการอบรม

ในการอบรมจะแบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาจารย์ และ กลุ่มนักศึกษา ซึ่งกลุ่มอาจารย์จะเน้นการใช้งานเครื่องมือเพื่อสามารถนำไปสอนต่อ ส่วนกลุ่มนักศึกษาจะเป็นการรับฟังในส่วนของอัพเดทเทคโนโลยีทีและการทำเวิร์คช็อป

ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินโครงการ
ภายในระยะเวลา 2 ปี จะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 8 ครั้ง และในแต่ละครั้งจะเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมครั้งละ 6 สถาบัน รวม 2 ปี จะมีสถานศึกษาเข้าร่วมประมาณ 48 สถาบัน
ครั้งที่ 1 ภาคกลาง สถานที่: ราชบุรี วันที่: 26 มิถุนายน 2558
ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก/เหนือ สถานที่: อุดรธานี วันที่: 7 สิงหาคม 2558
ครั้งที่ 3 ภาคใต้ สถานที่: สงขลา วันที่: 20 พฤศจิกายน 2558
ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ สถานที่: เชียงใหม่ วันที่: 18 ธันวาคม 2558
ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออก สถานที่: ชลบุรี วันที่: 24 มิถุนายน 2559
ครั้งที่ 6 ภาคตะวันออก/เหนือ สถานที่: อุบลราชธานี วันที่: 19 สิงหาคม 2559
ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ สถานที่: น่าน วันที่: 18 พฤศจิกายน 2559
ครั้งที่ 8 ภาคใต้ สถานที่: สุราษฎร์ธานี วันที่: 16 ธันวาคม 2559
*วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรม
- ได้รับประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดและใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษา
- ได้รับอุปกรณ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อใช้สอนนักเรียน นักศึกษา
3. ขุมชน / สิ่งแวดล้อม
- ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ เครื่องมือ ที่ได้รับมอบนำไปช่วยชุมชนตามโครงการต่างๆและเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกวิธีหนึ่งด้วย
4. พันธมิตรโครงการ
- ได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือสังคมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน
5. ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
- ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานจริง และมีความพร้อมในด้านทักษะวิชาชีพ
การติดตามประเมินผลโครงการ

ทางคณะทำงานได้มีการจัดตั้งกลุ่ม “LINE” เพื่อให้อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมสามารถสอบถามปัญหาแลกเปลี่ยนความคิด รวมถึงการแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่ได้ออกบริการชุมชน

อีกทั้งในแต่ละปี ทางคณะทำงานยังได้มีการให้ทางสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม เพื่อนำไปประเมินผลของโครงการเพื่อทำการรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงต่อไป (ข้อมูลปี 2014 ดูจากการสรุปผลท้ายเล่ม)

ในปีนี้ทางคณะทำงานจะทำการร่วมกับสถานศึกษาในการร่วมออกบริการชุมชน เพื่อเป็นการประเมินในเชิงรุกอีกด้วย เพื่อที่จะได้หาแนวทางในการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อมและความสามารถที่จะทำ MOU เพื่อร่วมจัดทำหลักสูตร IT Skill กับสถานศึกษานั้นต่อไป

และนอกจากนั้นยังมีการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจะทำ Fit Test เพื่อใช้เป็นโปรแกรมในการเก็บข้อมูลของนักศึกษา วิทยาลัย เพื่อที่จะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการอ้างอิงและสามารถสืบค้นประวัติของนักศึกษาได้

เครื่องมือที่มอบให้สถานศึกษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มอบให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีรายการตามด้านล่าง
 • Hot Air
 • Smoke Absorber
 • Solid and Solder pot
 • Cleaner kit
 • PC
 • Tools & PC Peripheral kit
โครงการช่างนอกกรอบ
เสริมความรู้ คู่สร้างสรรค์ ปันสู่สังคม
โครงการ “ช่างนอกกรอบ ปีที่ 1 / 2556”
ที่มา
โครงการ “ช่างนอกกรอบ” เป็นอีกหนึ่งโครงการด้าน CSR ของ บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) โดยเราได้มองเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันพัฒนาบุคคลากร โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ให้มีความรู้ความชำนาญทางด้านกิจกรรมนอกหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสริมประสบการณ์ ทางด้านช่างเทคนิคและไอที ไม่ว่าจะเป็นเสริมทักษะให้กับช่างอิเล็กทรอนิกส์ให้ฝึกประสบการณ์กับเครื่องมือที่แตกต่างจากที่มีการเรียนการสอน การเสริมทักษะให้กับนักศึกษาทางสายอาชีพให้ฝึกประสบการณ์ทางด้านการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ไอทีและวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น เพื่อให้เมื่อนักศึกษาที่จบจากสถาบันการศึกษาไปแล้ว สามารถที่จะใช้ประสบการณ์ร่วมกับความรู้ที่ได้เรียนมานำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับตัวเอง หน่วยงาน และสังคม นอกจากนี้ “ช่างนอกกรอบ” ยังคงปลูกฝังให้กับผู้เข้าร่วมรับการอบรม มีจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพื่อลดปัญหา e-waste ที่กำลังเป็นปัญหาของโลกเราในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์

ปี 2014 นับเป็นปีริเริ่มโครงการกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่จับมือบมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) และ 7 องค์กรภาครัฐบาลและเอกชน เปิดตัวโครงการ “ ช่างนอกกรอบ ” วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และ สารสนเทศ ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้ง สนับสนุนอุปกรณ์ไอทีที่ชำรุดและเหลือใช้นำกลับมาซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ หวังสร้างอาชีพ และผลักดันให้เป็นโครงการหลักซีเอสอาร์ขององค์กร นอกเหนือจากการ มุ่งเน้น การส่งมอบสินค้าที่ดี นั้น การให้ความรู้แก่ผู้ใช้งาน การรับประกันสินค้าในกระบวนทำธุรกิจของซินเน็คฯ โดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถนำมาประยุกต์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน จึงริเริ่ม ”โครงการช่างนอกกรอบ “ ที่มีแนวคิดเป็นการช่วยลดขยะไอที เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยการคัดแยกชิ้นส่วน ต่างๆ ที่เป็นวิชาชีพช่างให้แก่เยาวชนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา เป็นการรีไซเคิลและช่วยลดมลภาวะให้กับโลก ได้อีกทางหนึ่ง จากที่ซินเน็คฯ มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน CSR กับหลายๆภาคส่วนนั้น ทำให้เราได้เล็งเห็นประโยชน์ในการที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่มากขึ้นกับทางภาคส่วนของภาคการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือกับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อช่วยกันพัฒนาบุคลากรทั้งอาจารย์และนักศึกษา ให้มีทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไอทีและตรงกับความต้องการของตลาด AEC ที่จะมีบทบาทที่สำคัญเกิดขึ้นในเร็วๆนี้

นอกจากนี้ทางคณะทำงาน “ช่างนอกกรอบ” ได้มีแนวคิดที่จะจัดทำหลักสูตร e-learning โดยจะบรรจุเนื้อหาการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับไอที เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะสร้างบทเรียนออนไลน์ ซึ่งจะรวบรวมผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆเข้ามาช่วยกันออกแบบการเรียนรู้ออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม เช่น หลักสูตรช่างเทคนิค , การตรวจวิเคราะห์ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนและเข้าวัดการทดสอบความรู้ความสามารถที่ได้เรียนไป เพื่อให้เป็นข้อมูลตัวกลางกลางสำหรับที่จะเป็นช่องทางให้กับผู้ประกอบการไอที สามารถค้นหานักเรียนนักศึกษาที่มีทักษะตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบ ประเมินผลความต่อเนื่องของโครงการได้อีกทางหนึ่ง

โครงการ “ช่างนอกกรอบ” มุ่งเน้นโรงเรียนหรือสถาบันที่ได้รับการอบรมและเครื่องมือ จะมีการนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยกันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นส่วนในการช่วยลดปัญหา e-waste, ช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งโครงการต่อไป

โครงการนำร่อง ช่างนอกรอบปีที่ 1/2556
ในปี พ.ศ. 2556 ทาง บริษัท ได้มีการนำร่องทำโครงการไปยังสถาบันการศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสิชล (นครศรีธรรมราช), วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ (ศูนย์วัดดอนจั่น, เชียงใหม่) และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย (สุโขทัย) และในปีพ.ศ. 2557 ทางบริษัท ฯ ได้พันธมิตรไอที ได้แก่ ASUS MICROSOFT LEMEL INTEL SEAGATE WD ที่มีนโยบายในการที่จะช่วยเหลือสังคม และ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green technology) ร่วมถึงหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม โดยสถาบันเสริมสร้างความสามารถมนุษย์ และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ให้การสนับสนุนความร่วมมือในระดับที่กว้างขึ้น โดยพัฒนาบุคลากรทั้ง ครูอาจารย์ นักศึกษา ให้มีความรู้ความชำนาญให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานไอทีและสามารถที่จะเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับตลาด AEC ในอนาคตอันใกล้นี้ได้ โดยร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงการเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในระยะยาว ซึ่งหน่วยงานทั้ง 8 และจากความร่วมมือดังกล่าว ทางคณะทำงาน “ช่างนอกกรอบ” ได้ดำเนินการแล้ว รวมทั้งสิ้น 18 สถาบัน ในปี 2557
ประเมินผลโครงการช่างนอกกรอบประจำปี 2557
ประเภทการอบรม
 • ความสามารถในการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและเปลี่ยนชิ้นงาน SMD จากเจ้าหน้าที่บริษัท 136 คน
 • การเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี IT Update Tech & Trend โดยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ 165 คน
 • การอบรมการใช้งานอุปกรณืไอทีอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่อง PC Recovery* 445 คน
เสริมสร้างความรู้เรื่อง PC Recovery* ใช้อุปกรณ์ไอทีให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
 • การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงระยะเวลา 1 ชั่วโมง(คน) 180 คน
 • อบรมการอัพเดทและการประกอบพีซีที่ถูกต้องและการลงโปรแกรม ระยะเวลา 2 ชั่วโมง (คน) 180 คน
 • การนำพีซีเครื่องเก่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ระยะเวลา 1 ชั่วโมง (คน) 85 คน
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้
 • สถาบันได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับกลับไปอบรมถ่ายทอดในสถาบันระดับ ชั้น ปวช. – ปวส. อย่างต่อเนื่อง 933 คน
 • สถาบันนำความรู้ที่ได้กลับคืนสู่ชุมชนในรูปแบบริการชุมชนต่างๆ (ครั้ง) 57 คน
VDO
ข่าวและกิจกรรม
Latest CSR News
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) มุ่งเน้นให้การให้การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และส่งเสริมดูแลรักษา ปกป้อง ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กำหนดเรื่องการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี อย่างต่อเนื่อง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Latest CSR Clipping
ดู CSR Clipping ทั้งหมด
CSR News
ภาพบรรยากาศการบริจาคปฎิทิน ในโครงการ "ปฎิทินเก่า เราขอ" เพื่อนำไปทำอักษรเบลล์ให้คนตาบอด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บมจ.ซินเน็ค(ประเทศไทย) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บมจ.ซินเน็ค(ประเทศไทย) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา จากสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
?Previous ?Next ซินเน็คฯ ตั้งเป้าปี 61 รายได้โตอีก 5 พันลบ. อวดผลงานปี 60 ทำนิวไฮทั้งรายได้และกำไร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
SYNEX จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวอนุมัติปันผลรวมทั้งปี 0.53 บ. /หุ้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ สืบสานปณิธานแห่งการให้ ร่วมสมทบ 12 ลบ. “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯอาสา รวมพลัง “ปลูกป่า 1,000ต้น” ปีที่ 5
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ รวมใจบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ตลอดปี 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day อวด Q2/60 กำไรหรู – ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ เดินหน้า สนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ในโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 8 / 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ เดินหน้า สนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ในโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 8 / 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดกิจกรรม CSR DAY ปี 5/2560 สร้างเครือข่ายจิตอาสาภายในองค์กร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“ซินเน็คฯ” ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ นำกลุ่มพนักงานจิตอาสา จัดกิจกรรม “ทุนนี้พี่ให้น้อง” ครั้งที่ 1
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการช่างนอกกรอบ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ มอบระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ไอที มูลค่ากว่า 7.3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการศึกษา แก่สถาบัน พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ส่งมอบน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมใจ ตัวแทนจำหน่ายหลักในเขตพื้นที่ มอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บมจ ซินเน็ค ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจไอที AMIC รุ่นที่ 2 ปันน้ำใจ บริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ปันน้ำใจ บริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ ช่างนอกกรอบ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2557”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) นำทีมกลุ่มซินเน็คฯ อาสาทำดีครั้งที่ 8 จัดกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา ปลูกป่าให้วัด”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม ส่งมอบคอมฯใน “โครงการ ห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย“
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มซินเน็คฯ อาสา จัดโครงการช่างนอกกรอบ ณ วิทยาลัยเทคนิคสิชล จ.นครศรีธรรมราช
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มซินเน็คอาสา ร่วมแรงบริจาคข้าวสาร และทำความสะอาดโรงพยาบาลศิริราช
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ครั้งที่1/2556
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) จัดโครงการปฎิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา และการมีความสุขจากการฝึกเจริญสมาธิให้กับพนักงานบริษัทฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนวยการ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากซ้าย) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับกองบังคับการตำรวจนครบาล ภาค 3 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ซินเน็คฯ สำนักงานใหญ่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนวยการ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ซินเน็คฯ สำนักงานใหญ่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับ สน.โคกคราม บริจาคโลหิตในโครงการร่วมใจบริจาคโลหิตถวายในหลวง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ เดินหน้า “โครงการ Library IT by Synnex” มอบคอมฯ ให้ตัวแทนโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) จัดโครงการปฎิบัติ ธรรมครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
CEO FORUM : ต่อยอดธุรกิจ mai ให้ยั่งยืนด้วย CSR
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม ส่งมอบคอมฯใน “โครงการ ห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการจัดงาน “ประมูลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ อาสาทำดีครั้งที่ 9 โครงการ เก็บขวด...ส่งน้ำใจ..ให้น้อง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ รับรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2556
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2556 (Sustainability Report Award 2013)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ต้อนรับสมาชิกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในงาน “Company Visit TLCA” หัวข้อ และฟังบรรยาย “เทคโนโลยีการจัดการเพื่อองค์กรที่ยั่งยืน”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการห้องสมุดไอที โดยซินเน็คฯ ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมลิขสิทธิ์ แก่ 16 โรงเรียนใน จังหวัดอุทัยธานี กำแพงเพชร และชัยนาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“ซินเน็คฯ” นำเสนอ ปฏิทิน 12 ปีนักษัตร ผลงานสร้างสรรคค์สังคม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็ค ฯ ร่วมคืนพื้นที่สีเขียวสู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ในโครงการ “GIVE GREEN CBD”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯมอบปฏิทินแบบ (Twin book) แก่ผู้พิการทางสายตา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดสัมมนาผู้บริหารรุ่นใหม่ คิดบวกอย่างสังสรรค์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ มอบคอมพิวเตอร์เลอเมลในโครงการ Library IT by synnex แก่ 23 โรงเรียน ในจังหวัดสงขลา ปัตตานี และสตูล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดงานประกวดมินิคอนเสิร์ตการกุศล “Synnex Music Award 2014”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ เปิดแผนปี 57 - ชูเป็นหุ้นปันผลเด่นต่อเนื่อง ในงาน Opportunity Day
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ริเริ่มโครงการ "บันทึกความดี - ทุกคนทำได้ "
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ รับรางวัลปฏิทินดีเด่นในงาน “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 34 ประจำปี 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ มอบพีซีเลอเมลเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“ซินเน็คฯ” ร่วมกับ “โซนี่ไทย” จับมือ “วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ลาดกระบัง”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมสนับสนุนค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดกิจกรรมเปิดท้ายการกุศล หารายได้สบทบทุน CSR SYNEX ปี 2 # ตลาดสด 4 ภาค # คอนเสริต์เปิดหมวก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ สนับสนุนโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปีที่ 5
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ซีเอสอาร์ โครงการช่างนอกกรอบ ฝึกทักษะ - ลดขยะไอที
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมเป็นสื่อสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการรับบริจาคสมทบโครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะผู้บริหารองค์การค้าของ สกสค. เยี่ยมชมระบบคลังสินค้าซินเน็คฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดงานประชุมสัมมนาสินค้ากลุ่มเอนเตอร์ไพรส์ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ตัวแทนจำหน่ายในย่างกุ้ง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ผลักดันโครงการ CSR “ช่างนอกกรอบ”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“ซินเน็คร่วมใจใส่บาตรสร้างบุญ ฟังธรรมสร้างปัญญา” ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดโครงการ “Excellence Coaching & Mentoring สอนงานอย่างไร ให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะกรรมการ CSR ซินเน็คฯ จัดโครงการ “ซินเน็คฯ อาสา ส่งต่อรอยยิ้มและความสุขให้คนชรา”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ส่งนักกีฬาร่วมกิจกรรม “สรพ.๙ เชื่อมสัมพันธ์ แข่งแบดมินตัน ต้านยาเสพติด”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดสัมมนาผู้บริหารระดับกลางรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2/2557 ในหัวข้อ "Leadership & Coaching การพัฒนาผู้นำยุคใหม่ ด้วย AI"
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซินเน็คฯ จัดโครงการซินเน็คร่วมใจใส่บาตรสร้างบุญ ฟังธรรมสร้างปัญญา ประจำเดือนกันยายน 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
CSR สัญจรประจำปี 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการแข่งขันฟุตบอล นัดกระชับมิตร ระหว่าง บมจ.ซินเน็คฯ และสำนักงานตำรวจโคกคราม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการซินเน็คฯ อาสา “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา มหาราชินี”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่งมอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดเขาไผ่ จ.ชลบุรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“รัฐมนตรี ICT เยี่ยมชมบูธซินเน็คฯ “ได้บุญ ลุ้นรางวัล” ในงาน ITPC Sport Day & Cyber Night Party ครั้งที่ 18”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ บริการทั่วไทย ใส่ใจลูกค้า พร้อมตรวจเช็คสุขภาพไอที ดีถ้วนหน้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ รับเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณบัตร กระทรวงศึกษาธิการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ รับรางวัล CSR Recognition 2014 ประจำปี 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับวปอ. 2546 ส่งมอบพีซีเลอเมล ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโครงการสุขศาลาพระราชทานฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ลดราคาส่งท้ายปี กระแสตอบรับจากคนไอทีล้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ปฏิทินของขวัญ ซินเน็คฯ ปี 2015
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. โคกคราม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดธรรมมะวาไรตี้ ทอร์ค “งานได้ผล คนเป็นสุข”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดอบรมพนักงานภายใน หลักสูตร “กลยุทธ์การขายและการตลาดเชิงรุก”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ครั้งที่1/2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
น้อมเกล้าฯ ถวายระบบ Wi-Fi และระบบ Networking เพื่อพระราชทานโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ”ช่างนอกกรอบ” รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ส่งมอบพีซีเลอเมล โครงการ ห้องสมุดไอที เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ รับรางวัล ESG 100 Certificate
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดฝึกอบรมธรรมมะประยุกต์ “งานได้ผล คนเป็นสุข” รุ่นที่1/2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดฝึกอบรมธรรมมะประยุกต์ “งานได้ผล คนเป็นสุข” รุ่นที่2/2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดงาน Analyst Meeting โชว์แผนธุรกิจแกร่ง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดฝึกอบรมธรรมมะประยุกต์ “งานได้ผล คนเป็นสุข” รุ่นที่3/2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการ “ช่างนอกกรอบ” ปีที่ 2
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม ส่งมอบคอมฯ ใน “โครงการ Library IT by synnex ปีที่ 6”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
งานประกาศผลรางวัลโครงการ 5 Pillars Contest
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
SYNNEX ร่วมส่งน้ำใจช่วยเหลือ Myanmar
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดงาน “Kick off Synnex Partner Service Training 2015”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
CEO Meeting CSR กับสถาบันไทยพัฒน์ โครงการ CRBP การดำเนินธุรกิจโดยเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็ก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็ค เข้าร่วมโครงการนำร่องเพื่อรณรงค์ การดำเนินธุรกิจที่เคารพและสนับสนุนสิทธิเด็ก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการและคณะนักศึกษาหลักสูตร บพส.3 จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ เปิดบ้านต้อนรับ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดโครงการปฏิทินปีเก่า... เราขอ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการซินเน็คฯอาสา “ปลูกป่า 1,000ต้น” ปีที่3/2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดปฏิบัติธรรม ฝึกจิต พิชิตทุกข์ และโครงการจาคะเพียงสลึงเพียงสตางค์ ร่วมสร้างพระอุโบสถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2/2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดกิจกรรม The Secret Cultural Treasure พาลูกค้าท่องกรุง ฯ สัมผัสวิถีชุมชน วัฒนธรรมหลากหลาย และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯจัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับพนักงานทั่วไป”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดอบรมหลักสูตร “ก้าวสู่ความสำเร็จในการบริหารงานผ่าน การมองอดีต รุ่นที่ 2”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3/2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดสัมมนา Synnex Executive Development Program
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ปะทะแข้ง นักข่าวไอที
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ หุ้นคุณภาพ ประเดิมรางวัล “Thailand Sustainability Investment 2015”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
CEO เข้ารับรางวัล “Thailand Sustainability Investment 2015”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
CEO ซินเน็คฯ จัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ปะทะแข้ง นักข่าวไอที
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมแสดงคำมั่น โครงการ "Child-Friendly Business"
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดโครงการแบ่งปันเสียง สร้างสุขเพื่อผู้พิการทางสายตา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดโครงการไหว้พระ 9 สัมผัสวิถีบุญ ครั้งที่2/2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดอบรมสัมมนา หลักสูตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
นเน็คฯ มอบของขวัญวันเด็กให้แก่โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ เปิดศักราชปีใหม่ รุกทุกตลาดในและต่างประเทศ พร้อมเปิดตัวมาสคอต มิสเตอร์ซินเน็ค แอนด์เดอะแก๊งค์ ดันยอดขาย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดโครงการบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง และ ทำบุญเลี้ยงอาหารที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากระดาน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดอบรมหลักสูตร เสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน “งานได้ผล คนเป็นสุข”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“สุธิดา มงคลสุธี” ซีอีโอ ซินเน็คฯ รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงศึกษาธิการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2/2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
SYNEX จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลัง 0.22 บ. /หุ้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ รับโล่ประกาศประกาศเกียรติคุณ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” (TDMM2016)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดกิจกรรมเปิดท้ายการกุศล หารายได้สบทบทุนCSR ปีที่ 4
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ส่งมอบคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง จ.เชียงใหม่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์ จัดอบรม สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดกิจกรรมธรรมะวาไรตี้ทอล์ค "ธรรมะพัฒนาชีวิต และการทำงาน"
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมใจ ตัวแทนจำหน่ายหลักในเขตพื้นที่ มอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ส่งมอบน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ เดินสายสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ มอบกระเช้าวันครบรอบสื่อ มติชน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บมจ ซินเน็ค ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจไอที AMIC รุ่นที่ 2ปันน้ำใจ บริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ปันน้ำใจ บริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมกิจการจากคันทรีกรุ๊ป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ พบนักลงทุน ในงาน Opportunity Day ตั้งเป้ารายได้ปี 60 โต 15%
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ นำกลุ่มพนักงานจิตอาสา จัดกิจกรรม “ทุนนี้พี่ให้น้อง” ครั้งที่ 1
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการช่างนอกกรอบ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ มอบระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ไอที มูลค่ากว่า 7.3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการศึกษา แก่สถาบัน พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
SYNEX ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 60 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวทุกวาระ อนุมัติจ่ายปันผลรวม 0.36 บ./หุ้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ต้อนรับคณะ CSI เยี่ยมชมกิจการ และระบบลอจิสติกส์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ต้อนรับ คณะสำนักพัฒนาจัดการอุตสาหกรรม กลุ่ม SME อุตสาหกรรมยานยนต์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ เดินหน้า สนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ในโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 8 / 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ เปิดบ้าน ต้อนรับนักศึกษา คณะโครงการฝึกอบรมพิเศษ (SIP) ของธนาคารกรุงเทพ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ จัดกิจกรรม CSR DAY ปี 5/2560 สร้างเครือข่ายจิตอาสาภายในองค์กร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day อวด Q2/60 กำไรหรู – ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซินเน็คฯ เปิดบ้าน ต้อนรับ คณะ โครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง (SIP)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
CSR Calendar
September
1
วันสืบ นาคะเสถียร
วันสืบ นาคะเสถียร 1 กันยายน ของทุกปีเป็น วันสืบ นาคะเสถียร เพื่อรำลึกการจากไปของ สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
16
วันโอโซนโลก
วันโอโซนโลก ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง โดยถือว่าวันนี้เป็นวันโอโซนโลก (World Ozone Day) ซึ่งเป็นวันที่ให้เราตระหนักถึงชั้นบรรยากาศต่างๆ ของโลก ที่คอยปกป้องเราจากรังสีต่างๆ จากดวงอาทิตย์ไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ ด้วยเหตุนี้จึงได้กำหนดให้มีวันโอโซนโลก เพื่อเป็นการพิทักษ์และ ดูแลชั้นบรรยากาศโอโซนโลกให้คงอยู่ต่อไป
20
วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ (20 กันยายน) 20 กันยายนของทุกปีจึงจัดให้เป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งคือการรณรงค์รักษาแหล่งน้ำของประเทศ. เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ โดยเห็นว่าควรถือวันที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จประพาสคลองแสนแสบเป็นวันพัฒนาแม่น้ำลำคลองแห่งชาติ
October
15
วันรักต้นไม้แห่งชาติ
24
วันสหประชาชาติ
November
27
วันสาธารณสุขแห่งชาติ
December
3
วันคนพิการสากล
4
วันคนพิการสากล
5
วันพ่อแห่งชาติ
26
วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
IT Library
ภาคเหนือ 19 โรงเรียน 33 เครื่อง
1. เชียงใหม่ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จำนวน 3 เครื่อง
2. เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านพร้าววิทยาคม จำนวน 3 เครื่อง
3. เชียงราย โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา (ปี1 2009) จำนวน 3 เครื่อง
4. พะเยา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จำนวน 1 เครื่อง
5. พะเยา โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย จำนวน 1 เครื่อง
6. พะเยา โรงรียนบ้านแม่กา จำนวน 1 เครื่อง
7. พะเยา โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง จำนวน 1 เครื่อง
8. พะเยา โรงเรียนบ้านศาลา จำนวน 1 เครื่อง
9. พะเยา โรงเรียนบ้านห้วยเคียน จำนวน 1 เครื่อง
10. พะเยา โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ จำนวน 1 เครื่อง
11. พะเยา โรงเรียนอนุบาลเมือพะเยาบ้านโทกหวาก จำนวน 1 เครื่อง
12. ลำพูน โรงเรียนวัดท่าตุ้ม จำนวน 2 เครื่อง
13. ลำพูน โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว จำนวน 2 เครื่อง
14. ลำพูน โรงเรียนวัดฮ่องกอก จำนวน 2 เครื่อง
15. ลำพูน โรงเรียนบ้านแม่กองวะ จำนวน 2 เครื่อง
16. อุตรดิตถ์ โรงเรียนพงสะตือ (รัฐ-ประชาสรรค์) จำนวน 2 เครื่อง
17. อุตรดิตถ์ โรงเรียนบ้านวังสำโม จำนวน 2 เครื่อง
18. อุตรดิตถ์ โรงเรีนทองแสนขันวิทยา จำนวน 2 เครื่อง
19. อุตรดิตถ์ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น จำนวน 2 เครื่อง
ภาคกลาง 123 โรงเรียน 227 เครื่อง
1. เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านแก่งโตน จำนวน 2 เครื่อง
2. เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านเชิงชาย จำนวน 2 เครื่อง
3. เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านดงแขวน จำนวน 2 เครื่อง
4. เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าด้วง จำนวน 2 เครื่อง
5. กทม โรงเรียนปลูกจิต จำนวน 3 เครื่อง
6. กทม โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง จำนวน 3 เครื่อง
7. กระบี่ โรงเรียนบ้านควนใต้จ.กระบี่ จำนวน 1 เครื่อง
8. กำแพงเพชร โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) จำนวน 1 เครื่อง
9. กำแพงเพชร โรงเรียนบ้านหนองโมก จำนวน 1 เครื่อง
10. กำแพงเพชร โรงเรียนบ้านหนองคล้า จำนวน 1 เครื่อง
11. กำแพงเพชร โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา จำนวน 1 เครื่อง
12. กำแพงเพชร โรงเรียนบ้านคลองสีนวล จำนวน 1 เครื่อง
13. กำแพงเพชร โรงเรียนบ้านคลองแขยง จำนวน 1 เครื่อง
14. กำแพงเพชร โรงเรียนช่องลม จำนวน 1 เครื่อง
15. กำแพงเพชร โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย จำนวน 1 เครื่อง
16. ชัยนาท โรงเรียนบ้านรางจิก จำนวน 2 เครื่อง
17. ชัยนาท โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง จำนวน 2 เครื่อง
18. ชัยนาท โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด จำนวน 2 เครื่อง
19. ชัยนาท โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง จำนวน 2 เครื่อง
20. ชัยนาท โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา จำนวน 1 เครื่อง
21. ชัยนาท โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ จำนวน 1 เครื่อง
22. นครนายก โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ จำนวน 3 เครื่อง
23. นครนายก โรงเรียนปิยชาติพัฒนา จำนวน 3 เครื่อง
24. นครนายก โรงเรียนบ้านเขาหัวนานครนายก จำนวน 2 เครื่อง
25. นครปฐม โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม จำนวน 2 เครื่อง
26. นครปฐม โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ จำนวน 2 เครื่อง
27. นครปฐม โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด จำนวน 2 เครื่อง
28. นครปฐม โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) จำนวน 2 เครื่อง
29. นครสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ จำนวน 2 เครื่อง
30. นครสวรรค์ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ จำนวน 2 เครื่อง
31. นครสวรรค์ โรงเรียนหนองโพพิทยา จำนวน 2 เครื่อง
32. นครสวรรค์ โรงเรียนวัดวังยาง จำนวน 2 เครื่อง
33. นครสวรรค์ โรงเรียนบ้านเขาปูน จำนวน 2 เครื่อง
34. นนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่อง
35. นนทบุรี โรงเรียนบางบัวทองจ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
36. นนทบุรี โรงเรียนวัดโชติการามจ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
37. นนทบุรี โรงเรียนวัดซองพลูจ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
38. นนทบุรี โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้าจ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
39. นนทบุรี โรงเรียนวัดเสนีวงศ์จ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
40. นนทบุรี โรงเรียนสุเหร่าเขียวจ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
41. นนทบุรี โรงเรียนป่าไม้อุทิศ๙ จำนวน 1 เครื่อง
42. ปทุมธานี โรงเรียนคลองพระอุดม จำนวน 2 เครื่อง
43. ปทุมธานี โรงเรียนวัดจันทาราม จำนวน 2 เครื่อง
44. ปทุมธานี โรงเรียนวัดบางนางบุญ จำนวน 2 เครื่อง
45. ปทุมธานี โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) จำนวน 2 เครื่อง
46. ปทุมธานี โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) จำนวน 2 เครื่อง
47. ปทุมธานี โรงเรียนวัดชินวราราม จำนวน 2 เครื่อง
48. ปทุมธานี โรงเรียนวันครู2502 จำนวน 2 เครื่อง
49. พิจิตร โรงเรียนบางลายพิทยาคม จำนวน 3 เครื่อง
50. พิษณุโลก โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี จำนวน 2 เครื่อง
51. พิษณุโลก โรงเรียนดอนทองวิทยา จำนวน 2 เครื่อง
52. พิษณุโลก โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา จำนวน 2 เครื่อง
53. พิษณุโลก โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก จำนวน 2 เครื่อง
54. ลพบุรี โรงเรียนปิยะบุตร์ จำนวน 3 เครื่อง
55. ลพบุรี โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม จำนวน 3 เครื่อง
56. ลพบุรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์33 จำนวน 3 เครื่อง
57. ลพบุรี โรงเรียนบ้านสระเตย จำนวน 3 เครื่อง
58. ลพบุรี โรงเรียนวัดเทพอำไพ(เกสรประชำนุกูล) จำนวน 1 เครื่อง
59. สมุทรปราการ โรงเรียนวัดทรงธรรม จำนวน 2 เครื่อง
60. สมุทรปราการ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จำนวน 2 เครื่อง
61. สมุทรปราการ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จำนวน 2 เครื่อง
62. สมุทรปราการ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จำนวน 2 เครื่อง
63. สมุทรปราการ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) จำนวน 1 เครื่อง
64. สมุทรสงคราม โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จำนวน 2 เครื่อง
65. สมุทรสงคราม โรงเรียนบ้านบางบ่อ จำนวน 2 เครื่อง
66. สมุทรสงคราม โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง
67. สมุทรสงคราม โรงเรียนแพรกหนามแดง จำนวน 2 เครื่อง
68. สมุทรสาคร โรงเรียนทำนบแพ้ว จำนวน 2 เครื่อง
69. สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่95 จำนวน 2 เครื่อง
70. สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย จำนวน 2 เครื่อง
71. สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านรางสายบัว จำนวน 2 เครื่อง
72. สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านวังจรเข้ จำนวน 2 เครื่อง
73. สมุทรสาคร โรงเรียนวัดกระโจมทอง จำนวน 2 เครื่อง
74. สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร จำนวน 2 เครื่อง
75. สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี จำนวน 2 เครื่อง
76. สระบุรี โรงเรียนวัดม่วงน้อย จำนวน 3 เครื่อง
77. สระบุรี โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จำนวน 3 เครื่อง
78. สระบุรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง จำนวน 3 เครื่อง
79. สระบุรี โรงเรียนวัดห้วยทราย จำนวน 1 เครื่อง
80. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดโบสถ์ จำนวน 1 เครื่อง
81. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม จำนวน 2 เครื่อง
82. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดการ้อง จำนวน 2 เครื่อง
83. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดจักรสีห์ จำนวน 2 เครื่อง
84. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ จำนวน 2 เครื่อง
85. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดน้อย จำนวน 2 เครื่อง
86. สุโขทัย โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) จำนวน 2 เครื่อง
87. สุโขทัย โรงเรียนบ้านซ่าน จำนวน 2 เครื่อง
88. สุโขทัย โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) จำนวน 2 เครื่อง
89. สุโขทัย โรงเรียนเทศบาลวัดโพธารามฯ(บุญมากพิทยาคาร) จำนวน 2 เครื่อง
90. สุโขทัย โรงเรียนบ้านดงเดือย จำนวน 2 เครื่อง
91. สุโขทัย โรงเรียนศรีสำโรงชูนูปถัมภ์ จำนวน 2 เครื่อง
92. สุโขทัย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จำนวน 2 เครื่อง
93. สุโขทัย โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก จำนวน 2 เครื่อง
94. สุพรรณบุรี โรงเรียนวัดศุขเกษม จำนวน 2 เครื่อง
95. สุพรรณบุรี โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง จำนวน 2 เครื่อง
96. สุพรรณบุรี โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม จำนวน 2 เครื่อง
97. สุพรรณบุรี โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ จำนวน 2 เครื่อง
98. สุพรรณบุรี โรงเรียนวัดเถรพลาย จำนวน 2 เครื่อง
99. สุพรรณบุรี โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จำนวน 1 เครื่อง
100. อยุธยา โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร จำนวน 2 เครื่อง
101. อยุธยา โรงเรียนวัดภาชี(สุนทรอุปถัมภ์) จำนวน 2 เครื่อง
102. อยุธยา โรงเรียนวัดมเหยงค์ จำนวน 2 เครื่อง
103. อยุธยา โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) จำนวน 2 เครื่อง
104. อยุธยา โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ จำนวน 2 เครื่อง
105. อยุธยา โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ จำนวน 3 เครื่อง
106. อยุธยา โรงเรียนวัดอู่ตะเภา จำนวน 3 เครื่อง
107. อยุธยา โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ จำนวน 3 เครื่อง
108. อยุธยา โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย จำนวน 1 เครื่อง
109. อยุธยา โรงเรียนวัดพะยอม จำนวน 1 เครื่อง
110. อ่างทอง โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ จำนวน 2 เครื่อง
111. อ่างทอง โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จำนวน 2 เครื่อง
112. อ่างทอง โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด จำนวน 2 เครื่อง
113. อ่างทอง โรงเรียนวัดลาดเป็ด จำนวน 2 เครื่อง
114. อ่างทอง โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง จำนวน 1 เครื่อง
115. อ่างทอง โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง จำนวน 1 เครื่อง
116. อ่างทอง โรงเรียนวัดนางชำ จำนวน 1 เครื่อง
117. อุทัยธานี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จำนวน 1 เครื่อง
118. อุทัยธานี โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
119. อุทัยธานี โรงเรียนวังหินวิทยาคม จำนวน 1 เครื่อง
120. อุทัยธานี โรงเรียนบ้านโกรกลึก จำนวน 1 เครื่อง
121. อุทัยธานี โรงเรียนวัดทัพหมัน จำนวน 1 เครื่อง
122. อุทัยธานี โรงเรียนรัตนโกสินทร์2 จำนวน 1 เครื่อง
123. อุทัยธานี โรงเรียนบ้านงิ้วงาม จำนวน 1 เครื่อง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 93 โรงเรียน 176 เครื่อง
1. เลย โรงเรียนบ้านห้วยทราย จำนวน 2 เครื่อง
2. เลย โรงเรียนบ้านวังยาว จำนวน 2 เครื่อง
3. เลย โรงเรียนบ้านนาแขม จำนวน 2 เครื่อง
4. เลย โรงเรียนบ้านโป่ง จำนวน 2 เครื่อง
5. กาฬสินธุ์ โรงเรียนกุฉินารายณ์ จ.กาฬสิทธุ์ จำนวน 2 เครื่อง
6. กาฬสินธุ์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 2 เครื่อง
7. กาฬสินธุ์ โรงเรียนคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 2 เครื่อง
8. ขอนแก่น โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว จำนวน 3 เครื่อง
9. ขอนแก่น โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ จำนวน 3 เครื่อง
10. ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม จำนวน 2 เครื่อง
11. ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ จำนวน 2 เครื่อง
12. ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม จำนวน 2 เครื่อง
13. ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน จำนวน 2 เครื่อง
14. นครพนม โรงเรียนสุนทรวิจิตร จำนวน 1 เครื่อง
15. นครพนม โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ จำนวน 1 เครื่อง
16. นครพนม โรงเรียนบ้านหนองแสง จำนวน 1 เครื่อง
17. นครพนม โรงเรียนบ้านรามราช จำนวน 1 เครื่อง
18. นครพนม โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา จำนวน 1 เครื่อง
19. นครพนม โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ จำนวน 1 เครื่อง
20. นครพนม โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย จำนวน 1 เครื่อง
21. นครพนม โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม จำนวน 1 เครื่อง
22. นครราชสีมา โรงเรียนหนองพลวงพิทยา จำนวน 3 เครื่อง
23. นครราชสีมา โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) จำนวน 3 เครื่อง
24. นครราชสีมา โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) จำนวน 3 เครื่อง
25. นครราชสีมา โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง จำนวน 2 เครื่อง
26. นครราชสีมา โรงเรียนศรีนิมิต จำนวน 2 เครื่อง
27. นครราชสีมา โรงเรียนหนองไม้สัก จำนวน 2 เครื่อง
28. นครราชสีมา โรงเรียนมะค่าวิทยา จำนวน 2 เครื่อง
29. นครราชสีมา โรงเรียนบ้านดอนขวาง จำนวน 1 เครื่อง
30. นครราชสีมา โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย จำนวน 1 เครื่อง
31. บึงกาฬ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ จำนวน 3 เครื่อง
32. บึงกาฬ โรงเรียนหนองฮูฝอยลม จำนวน 3 เครื่อง
33. บึงกาฬ โรงเรียนห้วยคอม จำนวน 2 เครื่อง
34. บุรีรัมย์ โรงเรียนวัดหนองครก จำนวน 3 เครื่อง
35. บุรีรัมย์ โรงเรียนมีชัยพัฒนา (บริจาคร่วมกับคณะ EDP รุ่น 1-5) จำนวน 3 เครื่อง
36. บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านร่มไทร (ปี5 2013) จำนวน 2 เครื่อง
37. บุรีรัมย์ โรงเรียนหนองมะเขือ จำนวน 2 เครื่อง
38. บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านกระเดื่อง จำนวน 1 เครื่อง
39. บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านโนนยานาง จำนวน 1 เครื่อง
40. บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านสระบัว จำนวน 1 เครื่อง
41. บุรีรัมย์ โรงเรียนหนองขวาง จำนวน 1 เครื่อง
42. บุรีรัมย์ มูลนิธิ โบว์มอร์ท จำนวน 10 เครื่อง
43. มหาสารคาม โรงเรียนบ้านโคกลิ่น จ.มหาสารคาม จำนวน 2 เครื่อง
44. มหาสารคาม โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย จ.มหาสารคาม จำนวน 2 เครื่อง
45. มหาสารคาม โรงเรียนบ้านหนองระเวียง จ.มหาสารคาม จำนวน 2 เครื่อง
46. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านดอนม่วย จำนวน 2 เครื่อง
47. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านดานคำ จำนวน 2 เครื่อง
48. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย จำนวน 2 เครื่อง
49. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านส้มป่อย(โรงเรียนรอดนุกูล) จำนวน 2 เครื่อง
50. ยโสธร โรงเรียนบ้านศรีแก้ววิทยา จำนวน 2 เครื่อง
51. ยโสธร โรงเรียนบ้านคำฮี จำนวน 2 เครื่อง
52. ยโสธร โรงเรียนบ้านชาดศาลา จำนวน 2 เครื่อง
53. ยโสธร โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม จำนวน 2 เครื่อง
54. ร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา จำนวน 2 เครื่อง
55. ร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร จำนวน 2 เครื่อง
56. ร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 เครื่อง
57. ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านหนองสามขาดอนแก้ว จำนวน 1 เครื่อง
58. ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านกระบี่ จำนวน 1 เครื่อง
59. ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก จำนวน 1 เครื่อง
60. ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านดงแดง จำนวน 1 เครื่อง
61. ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง จำนวน 1 เครื่อง
62. ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง จำนวน 1 เครื่อง
63. ศรีสะเกษ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง จำนวน 1 เครื่อง
64. ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก จำนวน 1 เครื่อง
65. สกลนคร โรงเรียนประชาสุขสันต์ จำนวน 3 เครื่อง
66. สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จำนวน 3 เครื่อง
67. สกลนคร โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ จำนวน 2 เครื่อง
68. สุรินทร์ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม จำนวน 2 เครื่อง
69. สุรินทร์ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง
70. สุรินทร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จำนวน 2 เครื่อง
71. สุรินทร์ โรงเรียนแงงกวง จำนวน 2 เครื่อง
72. หนองคาย โรงเรียนบ้านต้อน จำนวน 3 เครื่อง
73. หนองคาย โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง จำนวน 2 เครื่อง
74. หนองคาย โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา จำนวน 1 เครื่อง
75. หนองคาย โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ จำนวน 2 เครื่อง
76. หนองบัวลำภู โรงเรียนบ้านนามะเฟือง จำนวน 3 เครื่อง
77. หนองบัวลำภู โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง จำนวน 2 เครื่อง
78. หนองบัวลำภู โรงเรียนบ้านโนนตาล จำนวน 1 เครื่อง
79. หนองบัวลำภู โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา จำนวน 1 เครื่อง
80. หนองบัวลำภู โรงเรียนบ้านโนนปอแดงวิทยา จำนวน 1 เครื่อง
81. อำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ จำนวน 1 เครื่อง
82. อำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านน้ำท่วม จำนวน 1 เครื่อง
83. อำนาจเจริญ โรงเรียนคำมะโค้งหนองแฝก จำนวน 1 เครื่อง
84. อำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
85. อำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก จำนวน 1 เครื่อง
86. อำนาจเจริญ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จำนวน 1 เครื่อง
87. อำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านบก จำนวน 1 เครื่อง
88. อำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน จำนวน 1 เครื่อง
89. อุดรธานี โรงเรียนบ้านหัวบึง จำนวน 3 เครื่อง
90. อุดรธานี โรงเรียนบ้านยามกาโนนดำ จำนวน 3 เครื่อง
91. อุดรธานี โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม จำนวน 2 เครื่อง
92. อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ (บริจาคผ่านรายการ The Giving) จำนวน 2 เครื่อง
93. อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านถ่อน (บริจาคร่วมกับกรมไปรษณีย์) จำนวน 3 เครื่อง
ภาคตะวันตก 31 โรงเรียน 55 เครื่อง
1. กาญจนบุรี โรงเรียนบางเลนวิทยา จำนวน 2 เครื่อง
2. กาญจนบุรี โรงเรียนตลาดสำรอง จำนวน 3 เครื่อง
3. กาญจนบุรี โรงเรียนบ้านไม้สะพานลาว จำนวน 3 เครื่อง
4. กาญจนบุรี โรงเรียนบ้านดินโส จำนวน 3 เครื่อง
5. กาญจนบุรี โรงเรียนบ้านหนองโสน จำนวน 1 เครื่อง
6. กาญจนบุรี โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว จำนวน 1 เครื่อง
7. เพชรบุรี โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา จำนวน 3 เครื่อง
8. เพชรบุรี โรงเรียนวัดสมุทรธาราม จำนวน 3 เครื่อง
9. เพชรบุรี โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล) จำนวน 3 เครื่อง
10. เพชรบุรี โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก จำนวน 1 เครื่อง
11. เพชรบุรี โรงเรียนวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) จำนวน 1 เครื่อง
12. เพชรบุรี โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง
13. เพชรบุรี โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) จำนวน 1 เครื่อง
14. เพชรบุรี โรงเรียนวัดในกลาง จำนวน 1 เครื่อง
15. เพชรบุรี โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง จำนวน 1 เครื่อง
16. เพชรบุรี โรงเรียนบ้านหนองยาว จำนวน 1 เครื่อง
17. ตาก โรงเรียนบ้านธงชัย จำนวน 2 เครื่อง
18. ตาก โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง มิตรภาพที่ 26 จำนวน 2 เครื่อง
19. ตาก โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล จำนวน 2 เครื่อง
20. ตาก โรงเรียนถ้ำผาโด้ จำนวน 2 เครื่อง
21. ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ จำนวน 2 เครื่อง
22. ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) จำนวน 2 เครื่อง
23. ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยพลับ จำนวน 2 เครื่อง
24. ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านท่าขาม จำนวน 1 เครื่อง
25. ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านอ่าวยาง จำนวน 1 เครื่อง
26. ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนวัดนาผักขวง จำนวน 1 เครื่อง
27. ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านดอนสูง จำนวน 1 เครื่อง
28. ราชบุรี โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ จำนวน 3 เครื่อง
29. ราชบุรี โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) จำนวน 3 เครื่อง
30. ราชบุรี โรงเรียนบ้านเขาถ่าน จำนวน 1 เครื่อง
31. ราชบุรี โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จำนวน 1 เครื่อง
ภาคตะวันออก 30 โรงเรียน 75 เครื่อง
1. จันทบุรี โรงเรียนวัดวันยาวล่าง(รัฐปัญญานุกูล) จำนวน 2 เครื่อง
2. จันทบุรี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฏร์) จำนวน 3 เครื่อง
3. จันทบุรี โรงเรียนบ้านช่องกะพัด (สอท.) (ปี4 2012) จำนวน 2 เครื่อง
4. ฉะเชิงเทรา โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จำนวน 3 เครื่อง
5. ฉะเชิงเทรา โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม จำนวน 3 เครื่อง
6. ฉะเชิงเทรา โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จำนวน 3 เครื่อง
7. ฉะเชิงเทรา โรงเรียนบ้านนา จำนวน 1 เครื่อง
8. ฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดหินดาษ จำนวน 1 เครื่อง
9. ชลบุรี โรงเรียนบ้านเขาคันทรง จำนวน 3 เครื่อง
10. ชลบุรี โรงเรียนโสตศึกษาจ.ชลบุรี จำนวน 3 เครื่อง
11. ชลบุรี โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จำนวน 3 เครื่อง
12. ชลบุรี โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ) จำนวน 1 เครื่อง
13. ตราด โรงเรียนวัดไทรทอง (ปี3 2011) จำนวน 3 เครื่อง
14. ตราด โรงเรียนบ้านคลองประทุน จำนวน 3 เครื่อง
15. ตราด โรงเรียนบ้านหนองบัว จำนวน 3 เครื่อง
16. ตราด โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก จำนวน 2 เครื่อง
17. ตราด โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม จำนวน 2 เครื่อง
18. ตราด โรงเรียนบ้านมะม่วง จำนวน 2 เครื่อง
19. ปราจีนบุรี โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ (ปี2 2010) จำนวน 3 เครื่อง
20. ปราจีนบุรี โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก จำนวน 3 เครื่อง
21. ปราจีนบุรี โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง จำนวน 3 เครื่อง
22. ปราจีนบุรี โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม จำนวน 1 เครื่อง
23. ระยอง โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จำนวน 3 เครื่อง
24. ระยอง โรงเรียนวัดชากผักกูด จำนวน 3 เครื่อง
25. ระยอง โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม จำนวน 3 เครื่อง
26. สระแก้ว โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี จำนวน 3 เครื่อง
27. สระแก้ว โรงเรียนบ้านพระเพลิง จำนวน 3 เครื่อง
28. สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลคลองหาด จำนวน 3 เครื่อง
29. สระแก้ว โรงเรียนบ้านหน้าสถานี จำนวน 2 เครื่อง
30. สระแก้ว โรงเรียนบ้านท่าเกษม จำนวน 2 เครื่อง
ภาคใต้ 69 โรงเรียน 102 เครื่อง
1. กระบี่ โรงเรียนบ้านนาพรุจ.กระบี่ จำนวน 1 เครื่อง
2. กระบี่ โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง
3. กระบี่ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์จ.กระบี่ จำนวน 2 เครื่อง
4. ชุมพร โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง จำนวน 2 เครื่อง
5. ชุมพร โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จำนวน 2 เครื่อง
6. ชุมพร โรงเรียนประชาเอื้ออารี จำนวน 2 เครื่อง
7. ชุมพร โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม จำนวน 1 เครื่อง
8. ชุมพร โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ จำนวน 1 เครื่อง
9. ตรัง โรงเรียนบ้านเกาะเต่าจ.ตรัง จำนวน 2 เครื่อง
10. ตรัง โรงเรียนบ้านท่าข้ามจ.ตรัง จำนวน 1 เครื่อง
11. ตรัง โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กจ.ตรัง จำนวน 1 เครื่อง
12. ตรัง โรงเรียนบ้านทุ่งศาลาจ.ตรัง จำนวน 1 เครื่อง
13. ตรัง โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรจ.ตรัง จำนวน 2 เครื่อง
14. ตรัง โรงเรียนบ้านห้วยด้วนจ.ตรัง จำนวน 1 เครื่อง
15. นครศรีธรรมราช โรงเรียนท่าศาลา จำนวน 1 เครื่อง
16. นครศรีธรรมราช โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จำนวน 1 เครื่อง
17. นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จำนวน 1 เครื่อง
18. นครศรีธรรมราช โรงเรียนปากพนัง จำนวน 1 เครื่อง
19. นครศรีธรรมราช โรงเรียนสตรีปากพนัง จำนวน 1 เครื่อง
20. นครศรีธรรมราช โรงเรียนสตรีทุ่งสง จำนวน 1 เครื่อง
21. นครศรีธรรมราช โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 1 เครื่อง
22. ปัตตานี โรงเรียนบ้านบานา จำนวน 1 เครื่อง
23. ปัตตานี โรงเรียนบ้านสะบารัง จำนวน 1 เครื่อง
24. ปัตตานี โรงเรียนเมืองปัตตานี จำนวน 1 เครื่อง
25. ปัตตานี โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย จำนวน 1 เครื่อง
26. ปัตตานี โรงเรียนบ้านรูสะมิแล จำนวน 1 เครื่อง
27. ปัตตานี โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ จำนวน 1 เครื่อง
28. ปัตตานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์40 จำนวน 2 เครื่อง
29. ปัตตานี โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย จำนวน 1 เครื่อง
30. ปัตตานี โรงเรียนบ้านบานา จำนวน 1 เครื่อง
31. พังงา โรงเรียนบ้านเขาน้อยจ.พังงา จำนวน 2 เครื่อง
32. พังงา โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลางจ.พังงา จำนวน 2 เครื่อง
33. พังงา โรงเรียนบ้านป่ายางจ.พังงา จำนวน 2 เครื่อง
34. พัทลุง โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง(ปรางปราณีต)มิตรภาพที่127 จำนวน 2 เครื่อง
35. พัทลุง โรงเรียนบ้านระหว่างควน จำนวน 2 เครื่อง
36. พัทลุง โรงเรียนบ้านเขาพนม จำนวน 2 เครื่อง
37. พัทลุง โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ จำนวน 2 เครื่อง
38. ภูเก็ต โรงเรียนเกาะสิเหร่จ.ภูเก็ต จำนวน 2 เครื่อง
39. ภูเก็ต โรงเรียนบ้านไม้ขาวจ.ภูเก็ต จำนวน 1 เครื่อง
40. ภูเก็ต โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ(ภูเก็ต) จำนวน 1 เครื่อง
41. ภูเก็ต โรงเรียนแหลมพันวาจ.ภูเก็ต จำนวน 1 เครื่อง
42. ภูเก็ต โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอนจ.ภูเก็ต จำนวน 1 เครื่อง
43. ภูเก็ต โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ตจ.ภูเก็ต จำนวน 2 เครื่อง
44. ระนอง โรงเรียนทับไชยาพัฒนาจ.ระนอง จำนวน 6 เครื่อง
45. สงขลา โรงเรียนวัดเขากลอย จำนวน 1 เครื่อง
46. สงขลา โรงเรียนบ้านโคกเมา จำนวน 1 เครื่อง
47. สงขลา โรงเรียนบ้านคลองปอม จำนวน 1 เครื่อง
48. สงขลา โรงเรียนบ้านควนจง จำนวน 1 เครื่อง
49. สงขลา โรงเรียนวัดท่าข้าม จำนวน 1 เครื่อง
50. สงขลา โรงเรียนวัดอ่างทอง จำนวน 1 เครื่อง
51. สงขลา โรงเรียนบ้านควนนา จำนวน 1 เครื่อง
52. สงขลา โรงเรียนวัดบางหยี จำนวน 1 เครื่อง
53. สตูล โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง จำนวน 3 เครื่อง
54. สตูล โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา จำนวน 3 เครื่อง
55. สตูล โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จำนวน 3 เครื่อง
56. สตูล โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน จำนวน 3 เครื่อง
57. สตูล โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ จำนวน 1 เครื่อง
58. สตูล โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ จำนวน 1 เครื่อง
59. สตูล โรงเรียนบ้านคลองขุด จำนวน 1 เครื่อง
60. สตูล โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ จำนวน 1 เครื่อง
61. สตูล โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ จำนวน 1 เครื่อง
62. สตูล โรงเรียนบ้านตันหยงอุมา จำนวน 1 เครื่อง
63. สตูล โรงเรียนเกาะยะระโตดนุ้ย จำนวน 1 เครื่อง
64. สตูล โรงเรียนบ้านปลักหว้า จำนวน 1 เครื่อง
65. สุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ จำนวน 2 เครื่อง
66. สุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ จำนวน 1 เครื่อง
67. สุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ จำนวน 2 เครื่อง
68. สุราษฎร์ธานี โรงเรียนวัดพ่วง จำนวน 1 เครื่อง
69. สุราษฎร์ธานี โรงเรียนวัดวิเวการาม จำนวน 2 เครื่อง
Synnex Volunteer
ภาพบรรยากาศการบริจาคปฎิทิน ในโครงการ "ปฎิทินเก่า เราขอ" เพื่อนำไปทำอักษรเบลล์ให้คนตาบอด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
CSR DAY เปิดท้ายการกุศล หารายได้สมทบทุน CSR.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการหนังสือเสียงสร้างสุข เพื่อผู้พิการทางสายตา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการซินเน็คอาสาปลูกป่า 1,000 ต้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการปลูกผักลอยฟ้าหลังคาสีเขียว และคอนเสิร์ตในสวน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการแสงธรรม นำรอยยิ้ม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม