นักลงทุนสัมพันธ์
ปฏิทินนักลงทุน
SELECT YEAR
2561
09 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3/2561
11 กันยายน 2561
บริษัทจดทะเบียนพบปะกับผู้ลงทุน Opportunity day ไตรมาสที่ 2/2561 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
09 สิงหาคม 2561
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2/2561
10 พฤษภาคม 2561
วันจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560
08 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2561
20 เมษายน 2561
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
26 มีนาคม 2561
บริษัทจดทะเบียนพบปะกับผู้ลงทุน Opportunity day ไตรมาสที่ 4/2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 มีนาคม 2561
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ Analyst Meeting ประจำปี 2561 ที่ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
26 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

หมายเหตุ: วันเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง